Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án kỹ thuật số

Được đăng lên bởi Kim Kang Chỉ
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 509 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHẦN I: LÝ THUYẾT LIÊN QUAN
CHƯƠNG I: HỆ THỐNG SỐ ĐẾM VÀ KHÁI NIỆM VỀ MÃ
1.1 HỆ THỐNG SỐ ĐẾM
1.1.1
Hệ đếm
1.1.1.1 Khái niệm

Hệ đếm là hệ thống các quy ước, các luật biểu diễn giá trị bằng các chữ số hoặc ký
hiệu.
1.1.1.2 Phân loại
a Hệ đếm theo vị trí:
Là hệ đếm mà giá trị của mỗi chữ số không những phụ thuộc vào bản thân chữ số
mà còn phụ thuộc vào vị trí của nó trong con số (ví dụ: hệ đếm thập phân).
b Hệ đếm không theo vị trí:
Là hệ đếm mà trong đó giá trị số lượng của chữ số không phụ thuộc vào vị trí của
nó đứng trong con số.
Hệ đếm La Mã là một hệ đếm không theo vị trí. Hệ đếm này sử dụng các kí tự I,
V,X...... để biểu diễn các con số, trong đó ‘I’ biểu diễn cho giá trị số lượng 1, ‘V’
biểu diễn cho giá trị số lượng 5, ‘X’ biểu diễn cho giá trị số lượng 10.... Mà không
phụ thuộc vào vị trí các chữ số này đứng trong con số cụ thể.
Các hệ số đếm không theo vị trí sẽ không được đề cập trong này.
1.1.2
Cơ số của hệ đếm
Một hệ đếm theo vị trí có một tập hợp các chữ số khác nhau để biểu diễn một con số
bất kỳ. Số các chữ số đó gọi là cơ số của hệ đếm.
Công thức tổng quát để biểu diễn một con số là:
 p
 0

k
N   ak .R   ai .R i 
i  1
 k m 1


Trong đó:
N: là một số
R: cơ số của hệ đếm
m: số chữ số ở phần nguyên (trước dấu phẩy)
p: là các số ở phần lẻ (trước dấu phẩy)
Dạng viết ngắn gọn của công thức tổng quát là:

N bm  1  bm  2  bm  3  ...  b1  b0  b 1  b 2  ...  b p

Hiện nay có các hệ đếm thông dụng là hệ đếm thập phân (hệ đếm cơ số 10), hệ
đếm nhị phân (hệ đếm cơ số 2), hệ đếm bát phân (hệ đếm cơ số 8) và hệ đếm thập lục
phân (hệ đếm cơ số 16). Tiếp theo chúng ta sẽ lần lượt đề cập các hệ đếm nói trên.
1.1.2.1

Hệ đếm cơ số 10 (hệ thập phân)
Hệ đếm cơ số 10 hay gọi là hệ đếm thập phân có cơ số R = 10 chính là hệ đếm quen
thuộc mà chúng ta sử dụng trong giao tiếp hàng ngày. Hệ đếm này sử dụng 10 chữ số
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 để biểu diễn một số.

Vídụ:

Hệ 10

Hệ 2

Hệ 8

Hệ 16

1

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

1

1

1

3

0

0

1

0

2

2

4

0

0

1

1

3

3

5

0

1

0

0

4

4

6

0

1

0

1

5

5

7

0

1

1

0

6

6

8

0

1

1

1

7

7

9

1

0

0

0

10

8

10

1

0

0

1

11

9

11

1

0

1

0

12

A

12

1

0

1

1

13

B

13

1

1

0

0

14

C

14

1

1

0

1

15

D

15

1

1

1

0

16

E

16

1

1

1

1

17

F

256,3910 2.10 2  5.101  6.10 0  3.10  1  9.10  2
1.1.2.2

Hệ đếm cơ số 2(hệ nhị phân)
Hệ đếm cơ số 2 hay gọi là hệ đếm nhị phân có cơ số R = 2. Hệ đếm cơ số 2 sử dụng
hai chữ số 0 và...


1.1 
1.1.1  !"#
1.1.1.1 $%&'& #
 !"#$
%
1.1.1.2 $(')*+&
a 
&'() #*+,-.!/0 
1+,-.!.2'(3!! %
b 
&!3 4'( #*+,-.!.2'(
35!! %
&(67-#*8!.2% 9,#2:;
<=%%%%%%! !3>;?! 4@><?
! 4A>=?! 4@B%%%%6#*
+,-.!.2 5!! ,%
C #*8!.2 D#*4E+!%
1.1.2 ,-./01$ !"#
6-8!.23-+4+#(-!
F#G%H 3IJ '(%
C*5K-! L
@
B
@
%%
M!3L
NL- 
OLJ '(
L  P+QR !"#$%
+L P+QS !"#$%
TU.VI'(*5KL
&&&&&&&&
%%%%%%
W@B@XW@
Đồ án kỹ thuật số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án kỹ thuật số - Người đăng: Kim Kang Chỉ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đồ án kỹ thuật số 9 10 810