Ktl-icon-tai-lieu

đồ án lọc bụi

Được đăng lên bởi phamluyenbk
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 572 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tìm kiếm & download ebook: bookilook.com

Best ebook search engine: bookilook.com

Tìm kiếm & download ebook: bookilook.com

lêi nãi ®Çu
Ngµy nay cïng víi viÖc ph¸t triÓn m¹nh mÏ c¸c øng dông cña khoa häc kü
thuËt trong c«ng nghiÖp, ®Æc biÖt lµ trong c«ng nghiÖp ®iÖn tö th× c¸c thiÕt bÞ ®iÖn
tö cã c«ng suÊt lín còng ®−îc chÕ t¹o ngµy cµng nhiÒu. Vµ ®Æc biÖt c¸c øng dông
cña nã vµo c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n vµ ®êi sèng hµng ngµy ®· vµ ®ang ®−îc
ph¸t triÓn hÕt søc m¹nh mÏ.
Tuy nhiªn ®Ó ®¸p øng ®−îc nhu cÇu ngµy cµng nhiÒu vµ phøc t¹p cña c«ng
nghiÖp th× ngµnh ®iÖn tö c«ng suÊt lu«n ph¶i nghiªn cøu ®Ó t×m ra gi¶i ph¸p tèi −u
nhÊt. §Æc biÖt víi chñ tr−¬ng c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ cña Nhµ n−íc, c¸c
nhµ m¸y, xÝ nghiÖp cÇn ph¶i thay ®æi, n©ng cao ®Ó ®−a c«ng nghÖ tù ®éng ®iÒu
khiÓn vµo trong s¶n xuÊt. Do ®ã ®ßi hái ph¶i cã thiÕt bÞ vµ ph−¬ng ph¸p ®iÒu
khiÓn an toµn, chÝnh x¸c. §ã lµ nhiÖm vô cña ngµnh ®iÖn tö c«ng suÊt cÇn ph¶i
gi¶i quyÕt.
§Ó gi¶i quyÕt ®−îc vÊn ®Ò nµy th× Nhµ n−íc ta cÇn ph¶i cã ®éi ngò thiÕt kÕ
®«ng ®¶o vµ tµi n¨ng. Sinh viªn ngµnh T§H t−¬ng lai kh«ng xa sÏ ®øng trong ®é
ngò nµy, do ®ã mµ cÇn ph¶i tù trang bÞ cho m×nh cã mét tr×nh ®é vµ tÇm hiÓu biÕt
s©u réng. ChÝnh v× vËy ®å ¸n m«n häc ®iÖn tö c«ng suÊt lµ mét yªu cÇu cÊp thiÕt
cho mçi sinh viªn T§H. Nã lµ bµi kiÓm tra kh¶o s¸t kiÕn thøc tæng hîp cña mçi
sinh viªn, vµ còng lµ ®iÒu kiÖn ®Ó cho sinh viªn ngµnh T§H tù t×m hiÓu vµ nghiªn
cøu kiÕn thøc vÒ ®iÖn tö c«ng suÊt. MÆc dï vËy, víi sinh viªn n¨m thø ba cßn
®ang ngåi trong ghÕ nhµ tr−êng th× kinh nghiÖm thùc tÕ cßn ch−a cã nhiÒu, do ®ã
cÇn ph¶i cã sù h−íng dÉn gióp ®ì cña thÇy gi¸o. Qua ®©y cho em ®−îc göi lêi
c¶m ¬n tíi thÇy TrÇn Träng Minh ®· tËn t×nh chØ dÉn, gióp em hoµn thµnh tèt ®å
¸n m«n häc nµy.
§å ¸n nµy hoµn thµnh kh«ng nh÷ng gióp em cã ®−îc thªm nhiÒu kiÕn thøc h¬n
vÒ m«n häc mµ cßn gióp em d−îc tiÐp xóc víi mét ph−¬ng ph¸p lµm viÖc míi chñ
®éng h¬n,linh ho¹t h¬n vµ ®Æc biÖt lµ sù quan träng cña ph−¬ng ph¸p lµm viÖc
theo nhãm.Qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®å ¸n lµ mét thêi gian thùc sù bæ Ých cho b¶n th©n
em vÒ nhiÒu mÆt.
Hµ néi , ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2004
Sinh viªn
Nhãm 6

1

Tìm kiếm & download ebook: bookilook.com

®å ¸n ®iÖn tö c«ng suÊt
®Ò TμI 6:
ThiÕt kÕ m¹ch ®iÒu khiÓn cho hÖ thèng läc bôi tÜnh
®iÖn.
M¹ch ®¶m b¶o yªu cÇu sau:

M¹ch tù ®éng t¨ng dÇn ®iÖn ¸p phÝa cao ¸p cho ®Õn khi x¶y ra phãng ®iÖn
trong ng¨n t¸ch bôi th× tù ®éng chuyÓn sang chÕ ®é chèng ng¾n m¹ch ,sau ®ã
l¹i dÇn phôc håi ®iÖn ¸p cao ¸p . §iÒu chØnh ®−îc tèc ®...
Best ebook search engine: bookilook.com
Tìm kiếm & download ebook: bookilook.com
đồ án lọc bụi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án lọc bụi - Người đăng: phamluyenbk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
đồ án lọc bụi 9 10 489