Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án mạch chống trộm dùng 2 laser cải tiến

Được đăng lên bởi quocquannguyendtvt
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 5833 lần   |   Lượt tải: 21 lần
Trường Đại Học Điện Lực
Khoa Điện Tử Viễn Thông

BÁO CÁO: MÔN ĐỒ ÁN ĐIỆN TỬ
ĐỀ TÀI: MẠCH CHỐNG TRỘM BẰNG LASER.

Giảng Viên Hướng Dẫn: TS. Nguyễn Lê Cường
Nhóm Sinh Viên Thực Hiện : Nhóm số 9
1: Nguyễn Quốc Quân ⓒ
2: Nguyễn Văn Khoái
3: Nguyễn Văn Hùng
4: Hoàng Văn Lâm
5: Nguyễn Tiến Thoáng ( D4DTVT)

Hà nội ngày 17 tháng 10 năm 2013

Mục Lục
LỜI NÓI ĐẦU. ............................................................................................................................................ 2
PHẦN I: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT.................................................................... 3
2.2.Mạch Chống Chộm Dùng Laser: ............................................................................................................ 4
2.3 Mạch Chống Chộm PIR. ......................................................................................................................... 6
3. CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN................................................................................................................... 7
4.LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN. ........................................................................................................................... 7
5.GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI ................................................................................................................................ 7
PHẦN II: NỘI DUNG ĐỀ TÀI .......................................................................................................................... 7
I: CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN. ........................................................................................................................... 7
I.1 Mạch Nguồn 5V:....................................................................................................................................... 7
I.2 LASER DIODE. .......................................................................................................................................... 8
I.3: IC 555. ..................................................................................................................................................... 9
I.3.1: CẤU TẠO VÀ SƠ ĐỒ CHÂN IC 555. ....................................................................................................... 9
I.3.2: MẠCH DAO ĐỘNG XUNG BẰNG IC 555. .............................................................................................10
I.4: QUANG TRỞ. .......................................................................
Trường Đại Học Điện Lực
Khoa Điện Tử Viễn Thông
BÁO O: MÔN Đ ÁN ĐIN T
Đ TÀI: MCH CHNG TRM BNG LASER.
Giảng Viên Hướng Dẫn: TS. Nguyễn Lê Cường
Nhóm Sinh Viên Thực Hiện : Nhóm số 9
1: Nguyễn Quốc Quân
2: Nguyễn Văn Khoái
3: Nguyễn Văn Hùng
4: Hoàng Văn Lâm
5: Nguyễn Tiến Thoáng ( D4DTVT)
Hà nội ngày 17 tháng 10 năm 2013
Đồ án mạch chống trộm dùng 2 laser cải tiến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án mạch chống trộm dùng 2 laser cải tiến - Người đăng: quocquannguyendtvt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Đồ án mạch chống trộm dùng 2 laser cải tiến 9 10 990