Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án MHQT & TB

Được đăng lên bởi Trần Văn Thân
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1349 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ñoà AÙn MHQT&TB
GVHD: TRÒNH VAÊN DUÕNG
Phaàn 1: MÔÛ ÑAÀU
1.1/ Sô löôïc veà saáy:
Trong coâng nghieäp hoaù chaát , quaù trình taùch nöôùc khoûi vaät lieäu ( laøm khoâ vaät lieäu ) laø
raát caàn thieát . Tuyø theo tính chaát vaø ñoä aåm cuûa vaät lieäu , tuyø theo yeâu caàu veà möùc ñoä laøm
khoâ vaät lieäu coù theå söû duïng nhieàu phöông phaùp taùch nöôùc khaùc nhau : phöông phaùp cô
hoïc , phöông phaùp hoaù lyù , phöông phaùp nhieät…
Trong ñoù phöông phaùp nhieät ñöôïc söû duïng roäng raõi nhaát . Quaù trình laøm boác hôi nöôùc
khoûi vaät lieäu baèng nhieät goïi laø saáy . Quaù trình saáy ñöôïc phaân bieät goàm saáy töï nhieân vaø
saáy nhaân taïo.
Saáy töï nhieân laø lôïi duïng naêng löôïng maët trôøi ñeå laøm bay hôi aåm trong vaät lieäu . Bieän
phaùp naøy khaù ñôn giaûn nhöng phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän khí haäu do tieán haønh ôû ngoaøi
trôøi . Vì vaäy trong quaù trình saûn xuaát phaûi tieán haønh saáy nhaân taïo.
Muïc ñích cuûa quaù trình saáy laø laøm giaûm haøm löôïng aåm trong vaät lieäu , haøm löôïng
chaát khoâ trong vaät lieäu taêng , nhaèm laøm taêng tính beàn vöõng trong baûo quaûn ( noâng saûn vaø
thöïc phaåm ) , taêng ñoä beàn cô hoïc ( goám söù ) , naâng cao nhieät löôïng chaùy ( cuûi , than )
.Ñoàng thôøi laøm giaûm giaù thaønh vaän chuyeån.
Ñoái töôïng cuûa quaù trình saáy , phöông phaùp cung caáp nhieät cho vaät lieäu trong quaù trình
saáy raát ña daïng . Do ñoù coù theå löïa choïn phöông aùn , thieát bò toái öu ñeå ñaït hieäu quaû saáy
cao nhaát.
Nguyeân taéc cuûa quaù trình saáy laø cung caáp naêng löôïng ( nhieät naêng ) ñeå bieán ñoåi traïng
thaùi cuûa pha loûng ( nöôùc ) trong vaät lieäu thaønh hôi . Ñaây laø quaù trình khoâng oån ñònh , ñoä
aåm cuûa vaät lieäu thay ñoåi theo khoâng gian vaø thôøi gian.
1.2/ Nguoàn goác vaø ñaëc tính vaät lieäu :
1.2.1/ Nguoàn goác :
SVTH: NGUYEÃN TOÂ HOAØI
trang1
Đồ án MHQT & TB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án MHQT & TB - Người đăng: Trần Văn Thân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Đồ án MHQT & TB 9 10 950