Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn học

Được đăng lên bởi Hoang Pham
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 201 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường ĐH công nghiệp hà nội........................................................................................... Đồ án môn học

CHÖÔNG VII

HÖÔÙNG DAÃN LAÉP ÑAËT, BAÛO DÖÔÕNG SÖÛ DUÏNG AN TOAØN
MAÙY
7.1. Laép ñaët maùy:
- Maùy ñöôïc ñaët treân moùng Beâ toâng daøy khoûang 200mm hoaëc baèng gaïch xaây
vôùi vöõa xi maêng daøy khoûang 500mm, ñeàu phaûi treân neàn ñaát cöùng.
- Maùy ñöôïc ñaët treân nhöõng neàm vaùc coù kích thöôùc daøi khoaûng 130mm, roäng
70mm vaø daøy 15mm coù goùc nghieâng 5o. Thöïc hieän caùc böôùc sau:
+ Böôùc 1: Ñaët ni voâ ôû vò trí giöõa baøn dao laàn löôïc theo 2 höôùng song song vaø
thaúng goùc vôùi ñöôøng taâm cuûa maùy. Hieäu chænh taïi vò trí cuûa caùc neâm taïi vò
trí baát kyø cuûa xe dao thì nghieâng cuûa ni voâ so vôùi maët phaúng naèm ngang
cuõng khoâng vöôït quaù 0,01mm/100mm.
+ Böôùc 2: Loàng Bu loân xuoáng moùng vaø vaøo caùc loã ôû ñeá maùy. Baét ñai oác vaø
voøng ñeäm vaøo ñaàu Bu loâng. Ñoå vöõa xi maêng vaøo loã ñeå coá ñònh caùc Bu loâng
moùng vaøo vôùi moùng.
+ Böôùc 3: sau khi vöõa ñoâng cöùng thì tieán haønh caêng chænh laïi vaø xieát chaëc
Bu loâng moùng.
+ Böôùc 4: Duøng vöõa xi maêng loûng cho vaøo ñaày caùc khe hôû beân döôùi moùng
vaø boù vöõa chaân maùy. Chæ sau khi vöõa khoâ môùi ñöa maùy vaøo söû duïng.

Hình 7.1 Sô ñoà laép ñaët maùy

7.2. Chuaån bò ñöa maùy vaøo söû duïng, baûo quaûn vaø an toaøn:
1. sau khi laép ñaët maùy, phaûi lau chuøi saïch lôùp môõ phuû choáng ræ ôû maët ngoaøi
maùy baèng gieû meàm thaám xaêng. Vôùi caùc maët gia coâng cô, sau khi röûa
saïch lôùp môõ choáng ræ, phaûi lau khoâ xaêng vaø boâi leân lôùp daàu boâi trôn.
Thiết kế máy tiện T6M16
Nhóm 3- CĐ ĐH CK1-K8

90

Trường ĐH công nghiệp hà nội........................................................................................... Đồ án môn học

-

-

2. Tieán haønh nhöõng coâng vieäc chuaån bò thuoäc phaàn dieän vaø boâi trôn:
Noái ñaát tieáp ñaát vaøo vôùi thaân maùy ôû vò trí qui ñònh.
Kieåm tra xem ñieän aùp cuûa löôùi ñieän coù phuø hôïp vôùi ñieän aùp qui ñònh möùc
cuûa cuoän daây khôûi ñoäng töø vaø Rô le trung gian khoâng tröôùc khi ñaáu maùy
nguoàn ñieän löôùi.
3. Ñoå khoaûng 10 lít nöôùc töôùi nguoäi vaøo thuøng chöùa.
4. Tröôùc khi söû duïng maùy coâng nhaân phaûi vaän haønh tìm hieåu caáu taïo caùc boä
phaän chính cuûa maùy vaø coâng duïng heä thoáng caùc boä phaän ñieàu khieån.
5. Kieåm tra caùc tay gaït, tay quay xem söû duïng coù deã daøng khoâng.
6. Sau khi laøm xong taát caû caùc coâng vieäc treân, roài ...
Trường ĐH công nghiệp hà nội........................................................................................... Đồ án môn học
CHÖÔNG VII
HÖÔÙNG DAÃN LAÉP ÑAËT, BAÛO DÖÔÕNG SÖÛ DUÏNG AN TOAØN
MAÙY
7.1. Laép ñaët maùy:
- Maùy ñöôïc ñaët treân moùng Beâ toâng daøy khoûang 200mm hoaëc baèng gaïch xaây
vôùi vöõa xi maêng daøy khoûang 500mm, ñeàu phaûi treân neàn ñaát cöùng.
- Maùy ñöôïc ñaët treân nhöõng neàm vaùc coù kích thöôùc daøi khoaûng 130mm, roäng
70mm vaø daøy 15mm coù goùc nghieâng 5
o
. Thöïc hieän caùc böôùc sau:
+ Böôùc 1: Ñaët ni voâ ôû vò trí giöõa baøn dao laàn löôïc theo 2 höôùng song song vaø
thaúng goùc vôùi ñöôøng taâm cuûa maùy. Hieäu chænh taïi vò trí cuûa caùc neâm taïi vò
trí baát kyø cuûa xe dao thì nghieâng cuûa ni voâ so vôùi maët phaúng naèm ngang
cuõng khoâng vöôït quaù 0,01mm/100mm.
+ Böôùc 2: Loàng Bu loân xuoáng moùng vaø vaøo caùc loã ôû ñeá maùy. Baét ñai oác v
voøng ñeäm vaøo ñaàu Bu loâng. Ñoå vöõa xi maêng vaøo loã ñeå coá ñònh caùc Bu loâng
moùng vaøo vôùi moùng.
+ Böôùc 3: sau khi vöõa ñoâng cöùng thì tieán haønh caêng chænh laïi vaø xieát chaëc
Bu loâng moùng.
+ Böôùc 4: Duøng vöõa xi maêng loûng cho vaøo ñaày caùc khe hôû beân döôùi moùng
vaø boù vöõa chaân maùy. Chæ sau khi vöõa khoâ môùi ñöa maùy vaøo söû duïng.
7.2. Chuaån bò ñöa maùy vaøo söû duïng, baûo quaûn vaø an toaøn:
1. sau khi laép ñaët maùy, phaûi lau chuøi saïch lôùp môõ phuû choáng ræ ôû maët ngoaøi
maùy baèng gieû meàm thaám xaêng. Vôùi caùc maët gia coâng cô, sau khi röûa
saïch lôùp môõ choáng ræ, phaûi lau khoâ xaêng vaø boâi leân lôùp daàu boâi trôn.
Thiết kế máy tiện T6M16
Nhóm 3- CĐ ĐH CK1-K8 90
Hình 7.1 Sô ñoà laép ñaët maùy
Đồ án môn học - Trang 2
Đồ án môn học - Người đăng: Hoang Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đồ án môn học 9 10 602