Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn học : Hệ thống lái

Được đăng lên bởi phungtuutc
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 451 lần   |   Lượt tải: 2 lần
§å ¸n m«n häc

HÖ thèng l¸i

Lêi nãi ®Çu
C«ng cuéc ®æi míi ®Êt níc cña nh©n d©n ta ®· thu ®îc thµnh tùu to lín
cã ý nghÜa quan träng, nh÷ng tiÒn ®Ò cho c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®· ®îc hoµn thµnh vÒ c¬ b¶n, níc ta chuyÓn sang thêi kú míi, thêi kú ®Èy m¹nh
c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa.
§Ó cã ®îc nh÷ng tiÒn ®Ò trªn ngµnh c«ng nghÖ chÕ t¹o níc ta trong
nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· cã nh÷ng tiÕn bé nhanh chãng, trong ®ã kh«ng thÓ
kh«ng nãi ®Õn sù tiÕn bé nh¶y vät cña nÒn c«ng nghiÖp « t«. ChØ trong kho¶ng
10 n¨m trë l¹i ®©y, trªn thÞ trêng ViÖt Nam ®· xuÊt hiÖn ngµy cµng nhiÒu c¸c
lo¹i xe l¾p r¸p trong níc vµ nhËp tõ níc ngoµi, víi kiÓu d¸ng thÈm mü, tiÖn
nghi sang träng, tèc ®é cao, ®é an toµn lín, hiÖu qu¶ vÒ kinh tÕ. §Æc biÖt c¸c
lo¹i xe nµy cã tû lÖ néi hãa ngµy cµng cao.
Tai n¹n vÒ giao th«ng kh«ng nh÷ng thiÖt h¹i lín vÒ ngêi mµ cßn g©y
thiÖt h¹i lín vÒ tµi s¶n cña Nhµ níc vµ cña c«ng d©n . Theo [10] th× trong tai
n¹n giao th«ng ®êng bé 60  70% do con ngêi g©y ra (nh l¸i xe say rîu, mÖt
mái, buån ngñ v.v…), 10  15% do h háng m¸y mãc, trôc trÆc kü thuËt vµ 15
 30% do ®êng s¸ qu¸ xÊu
Trong nguyªn nh©n do h háng m¸y mãc, trôc trÆc kü thuËt th× tØ lÖ tai
n¹n do c¸c côm ®îc thèng kª nh sau:
Phanh ch©n 52,2 74,4%
Phanh tay
4,9 16,1%
L¸i
4,9 19,2%
¸nh s¸ng
2,3 8,7%
B¸nh xe 2,5 10%
C¸c h háng kh¸c 2 18,2%
Qua sè liÖu trªn ®©y thÊy r»ng cïng víi hÖ thèng phanh hÖ thèng l¸i
®ãng vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc ®¶m b¶o chuyÓn ®éng an toµn cña xe. Còng
v× thÕ mµ hÖ thèng l¸i ngµy cµng ®îc c¶i tiÕn, tiªu chuÈn vÒ thiÕt kÕ chÕ t¹o vµ
sö dông hÖ thèng l¸i ngµy cµng nghiªm ngÆt vµ chÆt chÏ .
Qua t×m hiÓu vµ nghiªn cøu kü cïng víi yªu cÇu nhiÖm vô cña ®å ¸n
m«n häc t«i quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi : ‘‘TÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ hÖ thèng l¸i cho
«t« t¶i h¹ng nÆng’’.
Néi dung bao gåm :

1

§å ¸n m«n häc

HÖ thèng l¸i

1.
2.
3.
4.

Giíi thiÖu chung vÒ hÖ thèng l¸i.
X©y dùng vµ chän ph¬ng ¸n thiÕt kÕ .
TÝnh to¸n vµ kiÓm bÒn cho chi tiÕt .
B¶n vÏ kÕt cÊu c¬ cÊu l¸i.
Do ®iÒu kiÖn thêi gian h¹n chÕ nªn trong ®å ¸n nµy tËp chung vµo c¬
cÊu l¸i lµ chñ yÕu. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt
rÊt mong ®îc c¸c thÇy vµ ®ång nghiÖp tËn t×nh gióp ®ì.
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Häc viªn thùc hiÖn
NguyÔn Hång S¬n

2

§å ¸n m«n häc

HÖ thèng l¸i

Ch¬ng i
Giíi thiÖu chung HÖ thèng l¸i «t«
1. M« t¶ chung hÖ thèng l¸i.
HÖ thèng l¸i cña «t« dïng ®Ó thay ®æi híng chuyÓn ®éng cña «t« nhê
quay vßng c¸c b¸nh xe dÉn híng còng nh ®Ó gi÷ ph¬ng chuyÓn ®éng th¼ng
hay quay vßng cña «t« kh...
§å ¸n m«n häc HÖ thèng l¸i
Lêi nãi ®Çu
C«ng cuéc ®æi míi ®Êt níc cña nh©n d©n ta ®· thu ®îc thµnh tùu to lín
ý nghÜa quan träng, nh÷ng tiÒn ®Ò cho c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®· ®-
îc hoµn thµnh n, níc ta chuyÓn sang thêi míi, thêi ®Èy m¹nh
c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa.
§Ó ®îc nh÷ng tiÒn ®Ò trªn ngµnh c«ng nghÖ chÕ t¹o níc ta trong
nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· nh÷ng tiÕn nhanh chãng, trong ®ã kh«ng thÓ
kh«ng nãi ®Õn sù tiÕn bé nh¶y vät cña nÒn c«ng nghiÖp « t«. ChØ trong kho¶ng
10 n¨m trë l¹i ®©y, trªn thÞ trêng ViÖt Nam ®· xuÊt hiÖn ngµy cµng nhiÒu c¸c
lo¹i xe l¾p r¸p trong níc nhËp níc ngoµi, víi kiÓu d¸ng thÈm mü, tiÖn
nghi sang träng, tèc ®é cao, ®é an toµn lín, hiÖu qu¶ kinh tÕ. §Æc biÖt c¸c
lo¹i xe nµy cã tû lÖ néi hãa ngµy cµng cao.
Tai n¹n vÒ giao th«ng kh«ng nh÷ng thiÖt h¹i lín vÒ ngêi mµ cßn g©y
thiÖt h¹i lín vÒ tµi s¶n cña Nhµ níc vµ cña c«ng d©n . Theo [10] th× trong tai
n¹n giao th«ng ®êng bé 60
70% do con ngêi g©y ra (nh l¸i xe say rîu, mÖt
mái, buån ngñ v.v…), 10
15% do h háng m¸y mãc, trôc trÆc kü thuËt vµ 15
30% do ®êng s¸ qu¸ xÊu
Trong nguyªn nh©n do h háng m¸y mãc, trôc trÆc kü thuËt th× tØ lÖ tai
n¹n do c¸c côm ®îc thèng kª nh sau:
Phanh ch©n 52,2
74,4%
Phanh tay 4,9
16,1%
L¸i 4,9
19,2%
¸nh s¸ng 2,3
8,7%
B¸nh xe 2,5
10%
C¸c h háng kh¸c 2
18,2%
Qua sè liÖu trªn ®©y thÊy r»ng cïng víi hÖ thèng phanh hÖ thèng l¸i
®ãng vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc ®¶m b¶o chuyÓn ®éng an toµn cña xe. Còng
v× thÕ mµ hÖ thèng l¸i ngµy cµng ®îc c¶i tiÕn, tiªu chuÈn vÒ thiÕt kÕ chÕ t¹o vµ
sö dông hÖ thèng l¸i ngµy cµng nghiªm ngÆt vµ chÆt chÏ .
Qua t×m hiÓu vµ nghiªn cøu kü cïng víi yªu cÇu nhiÖm vô cña ®å ¸n
m«n häc t«i quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi : ‘‘TÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ hÖ thèng l¸i cho
«t« t¶i h¹ng nÆng’’.
Néi dung bao gåm :
1
Đồ án môn học : Hệ thống lái - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án môn học : Hệ thống lái - Người đăng: phungtuutc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Đồ án môn học : Hệ thống lái 9 10 370