Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn học nền & móng

Được đăng lên bởi Tá Ben
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1077 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ñoà aùn moân hoïc Neàn vaø Moùng
Chöông I : Sô Boä Ñaùnh Giaù Neàn Ñaát vaø Nghieân Cöùu Caùc Phöông Aùn

Thieát Keá Moùng

I- Soá lieäu thieát keá :
1- Sô ñoà maët baèng : sô ñoà 1 .
2- Taûi troïng tính toaùn ôû maët moùng :
Baûng I-1 : Baûng taûi troïng tính toaùn .
Taûi
Coät giöõa
Troïng
N (T)
M (Tm)
Toå hôïp cô baûn
82,50
3,50
Toå hôïp boå sung
85,65
6,20

Q (T)
1,00
1,00

N (T)
75,63
75,95

Coät bieân
M (Tm)
4,00
6,50

Q (T)
2,05
1,50

3- Keát quaû thí nghieâm neùn luùn :
STT

Lôùp ñaát

25
34
6

Aù seùt
Seùt
Caùt haït trung

Heä soá roãng ei öùng vôùi caùc caáp aùp löïc Pi (KG/cm2 )
e0 (%)
e1(%)
e2(%)
e3(%)
e4(%)
0,607
0,577
0,558
0,543
0,534
0,659
0,629
0,606
0,529
0,580
0,667
0,65
0,640
0,631
0,630

4- Keát quaû thí nghieäm ñaát :
STT

25
34
6

Lôùp
ñaát

Aù seùt
Seùt
Caùt
haït
trung

Chieàu
daøy h
(m)
4
3



Tyû
troïng (
)
2,67
2,72
2.64

Dung
troïng



Ñoä aåm
töï nhieân
W (%)

G/haïn
nhaõo
Wnh(%)

18
22
20

22
40
_

(g/cm3)
1,96
1,90
2,00

G/haïn
Goùc
Löïc
deûo
noäi
dính ñvò
Wd(%) ma saùt C(kg/c
 (0)
m2 )
14
22
0,15
22
20
0,28
_
30
0,08

5- Kích thöôùc coät :
F = 50 x 30; cm2
Möïc nöôùc ngaàm caùch maët ñaát töï nhieân 3 m
Ñoä luùn giôùi haïn Sgh = 8 cm

II- Ñaùnh giaù tình hình neàn ñaát vaø nghieân cöùu vaø nghieân cöùu caùc phöông aùn thieát keá moùng :

GVHG : Th.S Leâ Xuaân Mai

1

SVTH : Hoaøng Phöông Tuøng

Ñoà aùn moân hoïc Neàn vaø Moùng
1- Ñaùnh giaù sô boä tình hình neàn ñaát : goàm 3 lôùp ñaát .
a- Lôùp thöù nhaát (No 25) : lôùp ñaát aù seùt, h = 4; m.
W  Wd
18 14

0,5
Ñoä seät
B=
Wnh  Wd 22 14
0,25 < B = 0,5 neân ñaát ôû traïng thaùi deûo .
Ñoä baûo hoaø nöôùc : G=

0,01W
0,01.18

2,670,79
e0
0,607

0,5 < G < 0,8 neân ñaát ôû traïng thaùi aåm .
Heä soá neùn luùn :
Pi(KG)
0
ei
0,607
2
a(cm /KG)
0,03

1
0,577

2
0,558
0,019

3
0,543
0,015

4
0,534
0,009

b- Lôùp thöù hai (No 34) :lôùp ñaát seùt, h = 3 m.
W  Wd
22 22

0
Ñoä seät
B=
Wnh  Wd 40 22
B = 0 neân ñaát ôû traïng nöõa raén .
Ñoä baûo hoaø nöôùc : G=

0,01W
0,01.22

2,720,91
e0
0,659

G > 0,8 neân ñaát ôû traïng thaùi baûo hoaø nöôùc .
Heä soá neùn luùn :
Pi(KG)
0
ei
0,659
2
a(cm /KG)
0,03

1
0,629

2
0,608
0,021

3
0,592
0,016

4
0,58
0,012

c- Lôùp thöù ba (No6 ) :lôùp caùt haït trung , h = 3 m.
Ñaùnh giaù theo ñoä roãng : 0,55 < e0 < 0,7 neân ñaát ôû traïng thaùi chaët vöøa .
Ñoä baûo hoaø nöôùc : G=

0,01W
0,01.22

2,6470,87
e0
0,667

G > 0,8 neân ñaát ôû traïng thaùi baûo hoaø nöôùc .
Heä soá neùn luùn :
Pi(KG)
0
ei
0,667
2
a(cm /KG)
0,017

1
0,650...
Ñoà aùn moân hoïc Neàn vaø Moùng
Chöông I : Sô Boä Ñaùnh Giaù Neàn Ñaát vaø Nghieân Cöùu Caùc Phöông Aùn
Thieát Keá Moùng
I- Soá lieäu thieát keá :
1- Sô ñoà maët baèng : sô ñoà 1 .
2- Taûi troïng tính toaùn ôû maët moùng :
Baûng I-1 : Baûng taûi troïng tính toaùn .
Taûi
Troïng
Coät giöõa Coät bieân
N (T) M (Tm) Q (T) N (T) M (Tm) Q (T)
Toå hôïp cô baûn 82,50 3,50 1,00 75,63 4,00 2,05
Toå hôïp boå sung 85,65 6,20 1,00 75,95 6,50 1,50
3- Keát quaû thí nghieâm neùn luùn :
STT Lôùp ñaát Heä soá roãng e
i
öùng vôùi caùc caáp aùp löïc P
i
(KG/cm
2
)
e
0
(%) e
1
(%) e
2
(%) e
3
(%) e
4
(%)
25
34
6
Aù seùt
Seùt
Caùt haït trung
0,607
0,659
0,667
0,577
0,629
0,65
0,558
0,606
0,640
0,543
0,529
0,631
0,534
0,580
0,630
4- Keát quaû thí nghieäm ñaát :
STT Lôùp
ñaát
Chieàu
daøy h
(m)
Tyû
troïng (
)
Dung
troïng
(g/cm
3
)
Ñoä aåm
töï nhieân
W (%)
G/haïn
nhaõo
W
nh
(%)
G/haïn
deûo
W
d
(%)
Goùc
noäi
ma saùt
(
0
)
Löïc
dính ñvò
C(kg/c
m
2
)
25
34
6
Aù seùt
Seùt
Caùt
haït
trung
4
3
2,67
2,72
2.64
1,96
1,90
2,00
18
22
20
22
40
_
14
22
_
22
20
30
0,15
0,28
0,08
5- Kích thöôùc coät :
F = 50 x 30; cm
2
Möïc nöôùc ngaàm caùch maët ñaát töï nhieân 3 m
Ñoä luùn giôùi haïn S
gh
= 8 cm
II- Ñaùnh giaù tình hình neàn ñaát vaø nghieân cöùu vaø nghieân cöùu caùc phöông aùn thieát keá moùng :
GVHG : Th.S Leâ Xuaân Mai 1 SVTH : Hoaøng Phöông Tuøng
Đồ án môn học nền & móng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án môn học nền & móng - Người đăng: Tá Ben
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Đồ án môn học nền & móng 9 10 260