Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn học : Thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí

Được đăng lên bởi Minh Tam
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 138 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ÑAMH thieát keá heä thoáng truyeàn ñoäng cô khí GVHD: Nguyeån Thieän
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
KHOA CÔ KHÍ
BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ
----------
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC
THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG DAÃN ÑOÄNG CÔ KHÍ
Ñeà taøi:
THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG DAÃN ÑOÄNG XÍCH TAÛI
GVHD : Traàn Thieän
SVTH : Nguyeãn Quoác Tuaán
MSSV : 20404718
SVTH: Nguyeãn Quoác Tuaán Trang 1
Đồ án môn học : Thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án môn học : Thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí - Người đăng: Minh Tam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Đồ án môn học : Thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí 9 10 821