Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án nền móng

Được đăng lên bởi Nguyễn Anh Khôi
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1101 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VÍ DỤ TÍNH SỨC CHỊU TẢI CỌC
5.1.1.1 Xác định sức chịu tải của đất nền: (3.3.2 TCXD 205-1998):
a.

Sức chịu tải của cọc theo chỉ tiêu cơ lý của đất nền (phụ lục ATCXD 205-1998):
Qa 

Qtc
K tc

Trong đó:

-

K tc

: 1.6 ( tùy thuộc vào số lượng cọc lấy theo A1-TCXD 205-1998).

-

Qtc

: sức chịu tải tiêu chuẩn tính theo đất nền của cọc đơn.

Qtc  m( mR q p Ap  u  m f f si li )
 m= 1 (hệ số điều kiện làm việc phụ thuộc độ no nước lớp đất).
 mR=1.1 (hệ số điều kiện làm việc của đất dưới mũi cọc). (A3TCXD205-1998)
 mf=1 (hệ số điều kiện làm việc của đất mặt bên cọc). (A3TCXD205-1998)
 qp=3800 kN/m2với độ sâu mũi cọc=29.4m.(A1-TCXD205-1998).
 Ap=0.16m2 tiết diện cọc
Bảng 5.4.2.2.a:Thống kê ma sát hông theo chỉ tiêu cơ lý

Lớp

2a
3
4

z (m)

2
3,4
3,4
5
5

Đô
Chiều
sâu
dài
trung thực
bình tế cọc
hi (m) (m)

ui

Ma
Hê sô
sát
điều
Trạng
hông kiên
thái
đơn vị làm
đất IL
fs
viêc
2
(T/m )
mf

Ma sát
bên Qsi
(kN)

2,7

1,4

1,6

0,5

1,91

1

42,78

4,2

1,6

1,6

0,23

4,92

1

12,60

5,9

1,8

1,6

0,3

4,18

0,96

11,56

6,8
6,8
8,6
8,6
5

9,8
9,8
11
11

6a

13

1,8

1,6

0,39

3,33

0,96

9,21

9,2

1,2

1,6

0,76

0,88

0,9

15,21

10,4

1,2

1,6

0,76

0,87

0,9

15,03

12

2

1,6

4,8

1

15,36

cát mịn

13
15
15
17
17
19
19
21
21
23

6b

7,7

23
25
25
27
27
29
29
30,2
30,2
31,4

14

2

1,6

5

1

16,00

16

2

1,6

6,27

1

20,06

18

2

1,6

6,51

1

20,83

20

2

1,6

6,75

1

21,60

22

2

1,6

6,99

1

22,37

24

2

1,6

7,3

1

23,36

26

2

1,6

7,47

1

23,90

28

2

1,6

7,71

1

24,67

29,6

1,2

1,6

7,95

1

15,26

30,8

1,2

1,6

8,1

1

15,55

cát vừa
đến mịn

Tổng ma sát bên

3.253,59

Qtc  m(mR q p Ap  u  m f f si li )  1 1.1x3800 x0.16  3253   3922  kN 
Qtc

Sức chịu tải cọc theo chỉ tiêu cơ lý: Qa1= Ktc

=

3922
=2241( kN )
1.75

b.

Sức chịu tải của cọc theo cường độ đất nền:(phụ lục B TCXD
205-1998)
Qa 2 

Q
Qs
 p
FS s FS p

Trong đó :

-

Qs

: sức kháng hông cực hạn (xung quanh cọc)

Qp

-

: sức kháng mũi cực hạn
FSs : hệ số an toàn của ma sát hông (FSs=2)
FSp: hệ số an toàn của sức kháng mũi cọc (FSp=3)

 Thành phần chịu tải do ma sát xung quanh cọc:
Qs u  f si li
Trong đó:

-

u

u=4 d=4 × 0.4=1.6 m

: chu vi cọc

f si

: thành phần ma sát đơn vị giữa cọc và lớp đất thứ i (kN/m2)

f si =c Iai :+ σ 'h i tan φ Iai :

-

I

c ai : : lực dính giữa cọc và lớp đất thứ i, với cọc bê tông cốt thép



I
lấy c ai :=¿

c Ii : = ( kN/m2). (lấy theo trạng thái giới hạn I)

I

φ ai : góc ma sát giữa cọc và đất, c...
VÍ DỤ TÍNH SỨC CHỊU TẢI CỌC
5.1.1.1 Xác định sức chịu tải của đất nền: (3.3.2 TCXD 205-1998):
a. Sức chịu tải của cọc theo chỉ tiêu cơ lý của đất nền (phụ lục A-
TCXD 205-1998):
tc
a
tc
Q
Q
K

-
K
tc
: 1.6 ( tùy thuộc vào số lượng cọc lấy theo A1-TCXD 205-1998).
-
Q
tc
: sức chịu tải tiêu chuẩn tính theo đất nền của cọc đơn.
( )
tc R p p f si i
Q m m q A u m f l
m= 1 (hệ số điều kiện làm việc phụ thuộc độ no nước lớp đất).
m
R
=1.1 (hệ số điều kiện làm việc của đất dưới mũi cọc). (A3-
TCXD205-1998)
m
f
=1 (hệ số điều kiện làm việc của đất mặt bên cọc). (A3-
TCXD205-1998)
q
p
=3800 kN/m
2
với độ sâu mũi cọc=29.4m.(A1-TCXD205-1998).
A
p
=0.16m
2
tiết diện cọc
Bảng 5.4.2.2.a:Thống kê ma sát hông theo chỉ tiêu cơ lý
 z (m)
ô












 !
"#

$
%&'
(
)
*
+ ,ê

- ê
.
& ê
(
"#
/0

-1

     


     
      
Đồ án nền móng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án nền móng - Người đăng: Nguyễn Anh Khôi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Đồ án nền móng 9 10 148