Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án nguyên lí chi tiết máy

Được đăng lên bởi 13143046
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 331 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đồ Án Nguyên Lí Chi Tiết

GVHD : ĐỖ VĂN HIẾN
MỤC LỤC

Tên mục

Trang

MỤC LỤC……………………………………………………………………..1

SVTH :NGUYỄN VĂN THẮNG

MSSV : 12143200

Page 1

Đồ Án Nguyên Lí Chi Tiết

GVHD : ĐỖ VĂN HIẾN

PHẦN I:CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN
I.
CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN:
1.Hiệu suất truyền động:
  nt . br2 .d .ol4
η ηbr nt = 1

: Hiệu suất nối trục

η ηbr br = 0,97

: Hiệu suất của bộ truyền bánh răng

ηd

ηx

= 0,96

ηol

ηol

= 0,99

 η η

: Hiệu suất của bộ truyền đai
: Hiệu suất truyền của 1 cặp ổ lăn

= 0,87
Xác định công suất động cơ:

2.

2

Ptd= Pmax .
Mà

F . v 9000. 9,8
Pmax =
=
=¿
1000
1000

Ptd =¿


2

 T1
  T2   T3
  .t1   .t2   .t3
 T
 T   T
t1  t2  t3

Ptd = 5,2.

Pmax 
=

0.82.0,6  12.0,2
0.6  0,2  0,2

F .v 6500.0,8

1000
1000 

= 3,97 (kw)

Công suất cần thiết trên trục động cơ
Ptd 3,97


7,2
≈ 
0,87
0.831
Pct=
4,56 (kW)
a)

Số vòng quay của trục công tác
60000.v 60000.0,8


z. p
9.110
nlv =
44,48 (vòng/phút)
SVTH :NGUYỄN VĂN THẮNG

MSSV : 12143200

Page 2

5,2 (kw)

Đồ Án Nguyên Lí Chi Tiết

GVHD : ĐỖ VĂN HIẾN

u =u .u

Tỷ số truyền ch h x uch = uh.ud
Chọn: uh = (8;40) là tỷ số truyền của hộp giảm tốc 2 cấp
Ud = (3;5) là tỷ số truyền của bộ truyền
 uch = (24;200)
b) Số vòng quay sơ bộ của động cơ:
nsb =nlv . uch
nsb= nlv.nch = 44,48.(22;200) = (1163;9696) (v/p).Chon nsb
=1500(v/p
3. Chọn động cơ
Ta cónsb =1500(v/p)
Dựa vào bảng P1.12 trang 235 (TL1)
Ta chọn động cơ “DK524 ”có công suất là p= 7 KW và số vòng quay
của trục chính là n= 1440 ( Vòng/Phút ).
PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN TRONG HỘP GIẢM TỐC 2 CẤP:
Tỷ số truyền:
Tỷ số truyền chung của hệ thống:
1440
uch 
44,48
= 29,7
ud
Ta chọn tỉ số truyền của đai =3.5
II.

1.

Ta có: un=(1,1÷ 1,3)u c
2
Mà uh=u n . uc =( 1,1 ÷1,3 ) . uch

=>
=>

2.

u1=u n=3,14
u2=u c =2,7

: tỷ số truyền cấp nhanh

: tỷ số truyền cấp chậm

Tính toán công suất trên các trục
6500.0,8
pt 
1000
= 35,2 (kw)
P
5,2
P3  t 
olnt 0,99.1
= 5,25 (kw)
SVTH :NGUYỄN VĂN THẮNG

MSSV : 12143200

Page 3

Đồ Án Nguyên Lí Chi Tiết
P2 
P1 

P3
5,25

olbr 0,99.0,97
P2
5,47

olbr 0,99.0,97

Pdc 
3.

4.

GVHD : ĐỖ VĂN HIẾN

= 5,47 (kw)

= 5,72 (kw)

P1
5,7

old 0,99.0,96

= 6 (kw)
Tính số vòng quay trên các trục
ndc = 1440 (v/p)
ndc 1440

ud
3,5
n1 =
= 411,42 (v/p)
n1 411, 42

u1
3,14
n2 =
= 131,02 (v/p)
n2 131,02


u2
2,7
n3 =
48,5(v/p)
Tính moment xoắn trên các trục
Pdc
6
8,49
 730 ≈
ndc
1440
6
6
Tdc= 9.55 . 10
. = 9.55 . 10 .
39779 (Nmm)
P1
5,72
 8,49 ≈
730
n1
411, 42
6
...
Đồ Án Nguyên Lí Chi Tiết GVHD : ĐỖ VĂN HIẾN
MỤC LỤC
Tên mục Trang
MỤC LỤC……………………………………………………………………..1
SVTH :NGUYỄN VĂN THẮNG MSSV : 12143200
Page 1
Đồ án nguyên lí chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án nguyên lí chi tiết máy - Người đăng: 13143046
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Đồ án nguyên lí chi tiết máy 9 10 451