Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án nguyên ly chi tiết máy

Được đăng lên bởi nguyentatthanh0203
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 308 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đồ án nguyên lý chi tiết máy
Phần 1:
Chọn động cơ

I.

Công suất trên trục công tác:

P  5.6kw

Pct 

Công suất trên trục động cơ điện:
Trong đó:
Ptd  P1.

Pt  Ptd
Pi

(P ) .
1

Mà

2

ti

t

i

Ptd  5, 6. 12.0, 7  0,822.0,3  5, 29kw
↔

Pct 

Pt


  123 ...   kn .ol4 .br2 . x
Trong đó:

kn  1
ol  0,99
br  0,97
 x  0,96
   0,842
 Pct  6, 283kw  Pdc

Pt


ut  u1.u2 .u3 ...  ubr .u x  11,5.2,5  28, 75
nsb  nlv .ut  49.24  1408

Ta có:
Pdc  Pct
ndb  nsb

Chọn động cơ: 4A 132S4Y3
Có:

P = 7,5 (kw)
n = 1455 (v/p)

Phân phối tỉ số truyền

-

Ta có:
uchung 

ndc 1455

 29, 69
nlv
49

uchung  uh .u x (u x  2,5)
 uh 

uchung
ux



29, 69
 11,876
2,5

un  uc .(1, 2  1,3)
Chọn:

un  1, 2.u c
uh  un .uc  1, 2.uc2
 uc 

uh
 3,15
1, 2

 uchung  uh .u x  1, 2.uc .u x  1, 2.3,152.2,5  30,3
un  3, 78
uc  3,15
Nên

Công suất trên các trục:

-

-

P1 

p2
5,83

 6, 07kw
br .ol 0,99.0,97

P2 

p3
5, 6

 5,83kw
ol .br 0,99.0,97

P3 

p4
5, 29

 5, 6kw
ol . x 0,99.0,96

Trục 1:

Trục 2:

-

Trục 3:

-

Trục 4:

P4  Plv  5, 29kw

pdc  pct  6,08kw

Và
Vòng quay trên các trục

ndc  1455
Ta có:

(vòng/phút)

n1 
-

Trục 1:

(Vòng/phút)

n2 
-

n1 1455

 384,9
nn 3, 78

Trục 2:

(Vòng/phút)

n3 
-

ndc 1455

 1455
nnt
1

n2 384,9

 122,19
nc
3,15

Trục 3:

(Vòng/phút)

n4  nlv  49
-

Trục 4:

(Vòng/phút)

Thông số
u

Động cơ

1

n(vòng/phút
)
P(kw)
T(N.mm)

1455

1455

384,9

122,19

49

6,08
39906,5

6,07
39840,9

5,83
144651,8

5,6
437679

5,29
1031010

unt  1

2

3

un  3, 78

uc  3,15

4
u x  2,5

Phần II: Tính toán bộ truyền xích
I.

Chọn loại xích

...
Đồ án nguyên lý chi ết máy
Phần 1:
I. Chọn động cơ
Công suất trên trục công tác:
5.6P kw
Công suất trên trục động cơ điện:
t
ct
P
P
Trong đó:
dt t
P P
2
1
1
. ( ) .
i i
td
i
P t
P P
P t
2 2
5, 6. 1 .0,7 0,82 .0,3 5, 29
td
P kw
t
ct
P
P
4 2
1 2 3
... . . .
kn ol br x
 
Trong đó:
1
0,99
0,97
0,96
0,842
6,283
kn
ol
br
x
ct dc
P kw P
Đồ án nguyên ly chi tiết máy - Trang 2
Đồ án nguyên ly chi tiết máy - Người đăng: nguyentatthanh0203
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đồ án nguyên ly chi tiết máy 9 10 338