Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án nguyên lý chi tiết máy đề 2

Được đăng lên bởi ducquytrinh
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 730 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỒ ÁN NGUYÊN LÝ CHI TIẾT MÁY

Phần 1: CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN VÀ PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN

I.
1.

Chọn động cơ điện
Công suất trên trục công tác.
Pt =

2.

2. F . V 9300.1
=
=9,3(kW )
1000
1000

*Trong đó:
2F = 9300 (N) - lực vòng xích tải.
V = 1 (m/s) - vận tốc xích tải
Công suất tương đương.
Ptd ¿ Pt

*Với:

√

T1 2
T2 2
. t 1+
.t 2
T
T
t 1 +t 2

( ) ( )

T1 = 1 ; T2 = 0,8
Pt =9,3(kW )

t1 = 0,7tck ; t2 = 0,3tck
Thay số vào ta được:

√

2

2

1 .0,7 .t ck +0,8 .0,3 . t ck
Ptd =9,3.
=8,78 (kW )
t ck
3.

Công suất cần thiết
Pct =

P td
η

m

n

η = ηđ .η br . η ol . ηnt
*Trong đó:
m: số cặp bánh răng (m=2)
n: số cặp ổ lăn (n=4)
*Tra bảng 2.3 chọn:
Hiệu suất bộ truyền đai (để hở):

ηđ =0,95

Hiệu suất của cặp bánh răng trụ (được che kín): ηbr =0,96
Hiệu suất cặp ổ lăn: ηol =0,99
Hiệu suất nối trục: ηnt =1
1

ĐỒ ÁN NGUYÊN LÝ CHI TIẾT MÁY

 Hiệu suất toàn bộ hệ thống:
2
4
η = ηđ .η br . η ol . ηnt = 0,95 . 0,962 . 0,994 .1 = 0,841

Pct =

P td 8,78
=
=10,44(kW )
η 0,841

Công suất định mức của động cơ: Pđm > Pct , nên ta chọn Pđm=11( kW )
Ứng với công suất động cơ ta chọn nđb=1500 (v / p)
Tra bảng P1.3 ta chọn động cơ 4A132M4Y3:
Pđm=11(kW )
nđc =1458(v / p)
cosφ=0,87

η% = 87,5
II.
1.

Phân phối tỉ số truyền.
Tốc độ quay trục công tác
Số vòng quay trên trục công tác:
V=

z . p.n
6. 104 . V
→ n=
60.1000
z. p

*Trong đó:
V = 1 (m/s)
z = 9 (răng)
p = 110 (mm)
→ n=
2.

6.10 4 .1
=61( v / p)
9.110

Tỉ số truyền chung.
u=

nđc 1458
=
=23,9(¿)
n
61

Có u=u đ . uh
Chọn uđ =2,5
2

ĐỒ ÁN NGUYÊN LÝ CHI TIẾT MÁY

→u h=

u 23,9
=
=9,56
u đ 2,5

Ta có: uh=u n . uc
un

: là tỉ số truyền nhanh

uc

: là tỉ số truyền chậm
Để đảm bảo hộp giảm tốc được bôi trơn bằng phương pháp thấm dầu
thì:
un=(1,2÷ 1,3)u c

Chọn: un=1,2 uc
 1,2. uc .u c=uh
 uc = 2,82
 un = 1,2.2,82 = 3,39
u=u đ un uc

= 2,5.3,39.2,82 = 23,8995

(**)

Kiểm tra:
¿∗¿
¿
∆ u=( ¿ )−¿

 Thỏa mãn.
3.

Tính toán thông số.
nđc =1458 ( v / p )
n1 =

nđc 1458
=
=583 ( v / p )
uđ
2,5

n2=

n1 583
=
=172 ( v / p )
un 3,39

n3 =

n2 172
=
=61 ( v / p )
uc 2,82

Công suất trên các trục:
Trục công tác: Plv =9,3(kW )
P 3=

Plv
9,3
=
=9,39(kW )
nol nnt 0,99.1
3

ĐỒ ÁN NGUYÊN LÝ CHI TIẾT MÁY

P 2=

P3
9,39
=
=9,88(kW )
nol nbr 0,99.0,96

P 1=

P2
9,88
=
=10,4(kW )
nol nbr 0,99.0,96

Pđc =11(kW )

Mômen xoắn trên các trục:
T đc=9,55.106 .

Pđc
11
=9,55.10 6 .
=72050,8( N . mm)
nđc
1458

T 1 =9,55.10 6 .

P1
10,4
=9,55. 106 .
=170360,2( N . mm)
n1
583

T 2 =9,55.10 6 .

P2
9,88
=9,55.106 .
=548569,8 ( N . mm)
n2
172

6

T 3 =9,55....
ĐỒ ÁN NGUYÊN LÝ CHI TIẾT MÁY
Phần 1: CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN VÀ PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN
I. Chọn động cơ điện
1. Công suất trên trục công tác.
P
t
=
2. F .V
1000
=
9300.1
1000
=9,3(kW )
*Trong đó:
2F = 9300 (N) - lực vòng xích tải.
V = 1 (m/s) - vận tốc xích tải
2. Công suất tương đương.
P
td
¿P
t
(
T
1
T
)
2
. t
1
+
(
T
2
T
)
2
.t
2
t
1
+t
2
*Với:
T
1
= 1 ; T
2
= 0,8
P
t
=9,3(kW )
t
1
= 0,7t
ck
; t
2
= 0,3t
ck
Thay số vào ta được:
P
td
=9,3.
1
2
.0,7 .t
ck
+0,8
2
.0,3 . t
ck
t
ck
=8,78 (kW )
3. Công suất cần thiết
P
ct
=
P
td
η
η =
η
đ
.η
br
m
. η
ol
n
.
η
nt
*Trong đó:
m: số cặp bánh răng (m=2)
n: số cặp ổ lăn (n=4)
*Tra bảng 2.3 chọn:
Hiệu suất bộ truyền đai (để hở):
η
đ
=0,95
Hiệu suất của cặp bánh răng trụ (được che kín):
Hiệu suất cặp ổ lăn:
η
ol
=0,99
Hiệu suất nối trục:
η
nt
=1
1
Đồ án nguyên lý chi tiết máy đề 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án nguyên lý chi tiết máy đề 2 - Người đăng: ducquytrinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Đồ án nguyên lý chi tiết máy đề 2 9 10 942