Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN PLC S7200 GIÁM SÁT ĐỘNG CƠ QUA MH TD200

Được đăng lên bởi xuangiap2908-gmail-com
Số trang: 104 trang   |   Lượt xem: 2032 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Báo cáo đồ án chuyên ngành
Trinh

GVHD: ThS.Trần Văn

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN PLC

1.1. Giới thiệu PLC
Caáu truùc beân trong cuûa moät PLC:

Thieát bò ñieàu khieån Logic khaû trình PLC (Programmable Logic
Controler) laø loaïi thieát bò cho pheùp thöïc hieän linh hoaït caùc thuaät toaùn ñieàu
khieån soá thoâng qua moät ngoân ngöõ laäp trình, thay cho vieäc phaûi theå hieän
thuaät toaùn ñoù baèng caùc maïch soá. Nhö vaäy vôùi chöông trình ñieàu khieån
trong mình. PLC trôû thaønh boä ñieàu khieån soá nhoû goïn, deã daøng thay ñoåi
thuaät toaùn vaø ñaëc bieät deã daøng trao ñoåi thoâng tin vôùi moâi tröôøng xung
SVTH: Nguyễn Hòa
Trang 1
Nguyễn Xuân Giáp

Báo cáo đồ án chuyên ngành
Trinh

GVHD: ThS.Trần Văn

quanh ( Vôùi caùc PLC khaùc hoaëc vôùi maùy tính).
Toaøn boä chöông trình ñöôïc löu nhôù trong boä nhôù cuûa PLC döôùi daïng
caùc khoái chöông trình con hoaëc chöông trình ngaét ( Khoái chính OB1).
Tröôøng hôïp dung löôïng nhôù cuûa PLC khoâng ñuû cho vieäc löu tröõ chöông
trình thì ta coù theå söû duïng theâm boä nhôù ngoaøi hoã trôï cho vieäc löu chöông
trình vaø löu döõ lieäu ( Catridge).
Ñeå coù theå thöïc hieän ñöôïc moät chöông trình ñieàu khieån, taát nhieân
PLC phaûi coù tính naêng nhö moät maùy tính, nghóa laø phaûi coù moät boä vi xöû lí
(CPU), moät heä ñieàu haønh, moät boä nhôù ñeå löu chöông trình ñieàu khieån, döõ
lieäu vaø taát nhieân laø phaûi coù caùc coång vaøo ra ñeå giao tieáp vôùi caùc ñoái töôïng
ñieàu khieån vaø ñeå trao ñoåi thoâng tin vôùi moâi tröôøng xung quanh. Beân caïnh
ñoù nhaèm phuïc vuï caùc baøi toaùn ñieàu khieån soá, PLC coøn caàn phaûi coù theâm
nhöõng khoái chöùc naêng ñaëc bieät khaùc nhö boä ñeám ( Counter), boä ñònh thôøi
gian ( Timer) ….Vaø nhöõng khoái haøm chuyeân duïng.

1.2. Bộ nhớ PLC
Gồm 3 vùng chính:
Vuøng chöùa chöông trình öùng duïng : Vuøng chöùa chöông trình ñöôïc
chia thaønh 3 mieàn:
 OB1 ( Organisation block) : mieàn chöùa chöông trình toå
chöùc,chöùa chöông trình chính, caùc leänh trong khoái naøy luoân ñöôïc queùt.
 Subroutine ( Chöông trình con) : Mieàn chöùa chöông trình con,
ñöôïc toå chöùc thaønh haøm vaø coù bieán hình thöùc ñeå trao ñoåi döõ lieäu, chöông
trình con naøy seõ ñöôïc thöïc hieän khi noù ñöôïc goïi trong chöông trình chính.
 Interrup ( Chöông trình ngaét) : Mieàn chöùa chöông trình ngaét,
SVTH: Nguyễn Hòa
Trang 2
Nguyễn Xuân Giáp

Báo cáo đồ án chuyên ngành
Trinh

GVHD: ThS.Trần Văn

ñöôïc toå chöùc thaønh haøm vaø coù khaû naêng trao ñoåi döõ lieäu vôùi baát cöù 1 khoái
chöông trìn...
Báo cáo đồ án chuyên ngành GVHD: ThS.Trần Văn
Trinh
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN PLC
1.1. Giới thiệu PLC
Caáu truùc beân trong cuûa moät PLC:
Thieát ñieàu khieån Logic khaû trình PLC (Programmable Logic
Controler) laø loaïi thieát cho pheùp thöïc hieän linh hoaït caùc thuaät toaùn ñieàu
khieån soá thoâng qua moät ngoân ngöõ laäp trình, thay cho vieäc phaûi theå hieän
thuaät toaùn ñoù baèng caùc maïch soá. Nhö vaäy vôùi chöông trình ñieàu khieån
trong mình. PLC trôû thaønh boä ñieàu khieån soá nhoû goïn, deã daøng thay ñoåi
thuaät toaùn vaø ñaëc bieät deã daøng trao ñoåi thoâng tin vôùi moâi tröôøng xung
SVTH: Nguyễn Hòa
Trang 1
Nguyễn Xuân Giáp
ĐỒ ÁN PLC S7200 GIÁM SÁT ĐỘNG CƠ QUA MH TD200 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN PLC S7200 GIÁM SÁT ĐỘNG CƠ QUA MH TD200 - Người đăng: xuangiap2908-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
104 Vietnamese
ĐỒ ÁN PLC S7200 GIÁM SÁT ĐỘNG CƠ QUA MH TD200 9 10 489