Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án rơ le

Được đăng lên bởi Nguyễn Xuân Khoa
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 607 lần   |   Lượt tải: 1 lần

Ch¬ng 1
Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty than m¹o khª
1.1. VÞ trÝ ®Þa lý, ®Æc ®iÓm ®Þa chÊt vµ khÝ hËu cña c«ng ty
1.1.1. VÞ trÝ ®Þa lý
C«ng ty than M¹o Khª trô së n»m trªn ®Þa bµn thÞ trÊn M¹o Khª, huyÖn §«ng
TriÒu, tØnh Qu¶ng Ninh thuéc TËp ®oµn than vµ kho¸ng s¶n ViÖt Nam, cã to¹ ®é nh sau:
106
0
33’ 45” ÷ 106
0
30’ 27” kinh ®é §«ng;
21
0
02’ 33” ÷ 21
0
06’ 15” vÜ ®é B¾c.
C«ng ty than M¹o Khª ®Þa h×nh ch¹y dµi theo híng §«ng -T©y. V¨n L«i ®Õn
Trµng B¹ch ®îc chia lµm hai c¸nh B¾c Nam, phÝa Nam ®Þa h×nh thÊp, phÝa B¾c cao do
®åi nói t¹o thµnh nhiÒu r·nh khe suèi. ChiÒu dµi khu 8 km réng 5km, phÝa ®«ng gi¸p
Hång Th¸i, phÝa t©y gi¸p Kim Sen, phÝa Nam gi¸p thÞ trÊn M¹o Khª, phÝa B¾c gi¸p
trµng L¬ng huyÖn §«ng TriÒu.
1.1.2. §Þa chÊt thuû v¨n
Trong khu hai suèi lín suèin L«i suèi B×nh Minh, hai chøa níc
lín Trµng B¹ch vµ Yªn Thä, cã s«ng Trµng L¬ng. Do ®Æc thï cña khu vùc Ýt
thùc vËt nªn tho¸t níc rÊt nhanh Ýt ngÊm xuèng lßng ®Êt. Nguån níc chñ yÕu tr÷ trong
c¸c tÇng ®¸ vµ than khu vùc ®· khai th¸c vµ phô thuéc vµo ph©n tÇng khai th¸c.
1.1.3. §iÒu kiÖn khÝ hËu
NhiÖt ®é trung b×nh hµng n¨m khu 23
0
÷27
0
C, cao nhÊt 33
0
C÷37
0
C,
thÊp nhÊt lµ 12
0
C.
Mïa ma kÐo dµi tõ th¸ng 4 ®Õn th¸ng 10. Mïa kh« tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 4 n¨m sau.
Lîng ma trung b×nh hµng n¨m lµ 1765mm, sè ngµy ma trung b×nh hµng n¨m lµ 110 ngµy, lín
nhÊt lµ 124 ngµy, Ýt nhÊt lµ 79 ngµy.
Khu má gÇn biÓn nªn chÞu ¶nh hëng ®¸ng kÓ, nhÊtmïa ma giã b·o thÓ ®Õn cÊp
11
12, híng giã thay ®æi theo mïa, mïa ®«ng mïa xu©n cã giã mïa ®«ng b¾c, mïa thu
vµ mïa hÌ cã giã ®«ng vµ giã ®«ng nam, ®é Èm trung b×nh lµ 68%, lín nhÊt lµ 98%, nhá nhÊt
lµ 25%.
C«ng ty than M¹o k n»m trªn ®Þa bµn rÊt nhiÒu tuyÕn giao th«ng quan träng ®i
qua nh quèc lé 18A, tuyÕn ®êng s¾t quèc gia, tuyÕn ®êng thuû H¹ Long- Hµ Néi. C¸ch U«ng
BÝ, Ph¶ L¹i t¬ng øng 19 km 40 km, phÝa T©y c¸ch Néi 105 km , phÝa ®«ng c¸ch thµnh
phè Long 60 km. §©y nh÷ng ®iÒu kiÖn hÕt søc thuËn lîi cho viÖc vËn chuyÓn, tiªu thô
than còng nh nhËp c¸c trang thiÕt bÞ, vËt t pc vô s¶n xuÊt cña c«ng ty.
SV: Bïi Xu©n §iÖp Líp: §iÖn khÝ ho¸ K49
1
Đồ án rơ le - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án rơ le - Người đăng: Nguyễn Xuân Khoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
Đồ án rơ le 9 10 791