Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án sấy thùng quay

Được đăng lên bởi dung-phamminh
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 30263 lần   |   Lượt tải: 274 lần
Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

Khoa: Công nghệ hoá học

Mục Lục
Mục Lục........................................................................................................... .1
Lời mở đầu....................................................................................................... .3
PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG.......................................................................4
I.Giới thiệu chung về vật liệu sấy..................................................................4
1. Tính chất của nguyên liệu.................................................................... .4
1.1. Tính chất vật lý...............................................................................4
1.2 Tính chất hóa học........................................................................... .4
2. Ứng dụng của MnO2.............................................................................4
II. Giới thiệu chung về máy sấy thùng quay................................................ .5
1.Định nghĩa, phạm vi ứng dụng và phân loại......................................... .5
2.Giới thiệu về dây chuyền thiết bị sấy thùng quay................................. .7
3.Lựa chọn thiết bị.....................................................................................9
4.Thuyết minh quy trình công nghệ......................................................... .9
PHẦN II : THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẤY THÙNG QUAY............................10
I.Các thông số ban đầu............................................................................... .10
II. Tính toán và lựa chọn nhiên liệu.......................................................... .11
1. Nhiệt dung riêng của than đá...............................................................12
2. Nhiệt trị cao của than...........................................................................12
3.Nhiệt trị thấp của than......................................................................... .12
4. Lượng không khí lý thuyết để đốt cháy 1 kg nhiên liệu......................12
5. Entanpi của hơi nước trong hỗn hợp khói...........................................13
6. Hệ số không khí dư ở buồng đốt và buồng trộn theo lý thuyết...........13
III. Tính toán các thiết bị chính.................................................................. .14
1. Lượng ẩm bay hơi trong quá trình sấy............................................... .14
3. Phương trình cân bằng nhiệt................................................................14
4. Thể tíc...
Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Khoa: Công nghệ hoá học
Mục Lục
M
c L
c......................................................................... ..................................
.
1
L ời m đầ u ......................................................................... ..............................
.
3
P H
N I : G I
I T H I
U C HU N
G
................................................... ...................
.
4
I .
Gi
i t h iệu c h u
ng v v
t li ệu s y .......................................................... ........
4
1 . T í n h c h ất c
a ng uyên li u
................................. ...................................
.
4
1 . 1 . T í n h c h ất v ật l ý ................................................................... ............
4
1 .2 T í n h c h ất h ó a h c ................................................ ...........................
.
4
2 .
n g d
n g c
a M nO 2
............................................................. ...............
.
4
I I . Gi
i t h iệu c h ung v y s
y th ù
ng q uay.............. ..................................
.
5
1 .Định ngh ĩ
a, ph
m v i n g d ụng v à p h â n lo
i........ .................................
.
5
2 .
Gi
i t h i ệu v d ây c h uyền t h iết b s ấy th ù
ng q ua y ...... ...........................
.
7
3 . L ựa c h ọn t h iết b ị............................................................................... ......
9
4 . T h u
y ế
t mi nh q u
y t r
ì nh c ông ngh
.......................... ...............................
.
9
P H
N I I : T H I
T K H T H ỐNG S
Y T N
G QU A Y
....................... ....
.10
I . C ác t h ông s b an đầ u .................................................... ...........................
.
10
I I . T í nh to án v à l ựa ch
n n h i ên li u
......................... .................................
.
11
1 . N h i
t d ung r i êng c ủa t h a n đ á ....................................................... ........
12
2 . N h i
t t r c a o c ủa t h a n
...................................................................... ....
.12
3 .N h iệt t r t h ấp c
a t h a n
.............................................. ...........................
.
12
4 . L ượng kh ông kh í th u
y ế
t để đốt c h áy 1 k g n h i ê n l i u ............ ..........
12
5. E n t anpi c
a h ơ
i n ư
c t r
o ng h ỗn h ợp k i
..................... .....................
.
13
6 . H s k hông k d ư b u
n g đốt v à b u
n g t r
n t h e o l ý th u
y ế
t .........
.
.
13
I II . T í n h t o án c á c t h i ế
t b c h í n h
........................................... .......................
.
14
1 . L ượng
m b a y h ơ
i t r
o ng q t r
ì nh s
y ................... ............................
.
14
3 . P hương t r
ì nh c ân b
n g n h iệt.......................................................... ......
14
4 . T hể t í ch t h ùng s ấy............................................... ...............................
.
14
5. C h i
u d à i c
a th ù
ng............................................................. ...............
.
1 5
6 . T hời gi an s ấy............................................................... .......................
.
1 5
7 . S v òng q uay c ủa th ù
ng s ấy............................................ ...................
.
16
8 . C ông s uất c ần t h iết đ q u
a y t h iết b ................. ..................................
.
17
9 . C ân b
n g đốt t h a n .................................................................... ........
17
9 .
1 .
N h i
t l ượng v ào t í n h k hi đốt 1 k g t h a n ..................................... ......
17
9 .
2 .
P ơ
ng t r
ì nh c ân b
n g n h iệt đốt t h a n
...................................... ..
2 0
10 . T í n h h s t r uyền n h i
t..................................................... ...............
.
2 4
11 . C ân b
ng n h i
t l ượ n g t r
o ng t h i ế
t b s y ........... ................................
.
30
11 .
1 . N h i
t l ượng v à o
........................................................ .................
.
30
11 .
2 . N h i
t l ượng r a kh
i y s ấy........................ .............................
.
30
11 .
3 . P hương t r
ì nh c ân b
n g n h iệt c
a th iết b s
y ............................ ..
32
11 .
4 . T r
ạng t h á i c
a kh ói o má y s ấy, đi r a kh
i y s
y v à l ưu
l ượng k hí............................................................................................ ..
33
P H
N I I I : T Í NH T O ÁN C Ơ KH Í
.......................................................... ........
37
I. Tính toán hệ thống bánh răng dẫn động ..................................................
37
SV: Lê Thị Nhung
1 Lớp: LT CĐ-ĐH Hoá 1- K3
Đồ án sấy thùng quay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án sấy thùng quay - Người đăng: dung-phamminh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
Đồ án sấy thùng quay 9 10 29