Ktl-icon-tai-lieu

đồ án tay biên

Được đăng lên bởi tuan137
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2406 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Lêi nãi ®Çu
M«n häc c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ®ãng vai trß quan träng trong ch¬ng tr×nh ®µo t¹o
kü s vµ c¸n bé kü thuËt vÒ thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o c¸c lo¹i m¸y, c¸c thiÕt bÞ phôc vô c¸c ngµnh
c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, giao th«ng vËn t¶i ...
§å ¸n m«n häc c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y lµ mét trong c¸c ®å ¸n cã tÇm quan träng
nhÊt ®èi víi mét sinh viªn khoa c¬ khÝ. §å ¸n gióp cho sinh viªn hiÓu nh÷ng kiÕn thøc ®·
häc kh«ng nh÷ng m«n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y mµ c¸c m«n kh¸c nh: m¸y c«ng cô, dông cô
c¾t... §å ¸n cßn gióp cho sinh viªn ®îc hiÓu dÇn vÒ thiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n mét qui tr×nh c«ng
nghÖ chÕ t¹o mét chi tiÕt cô thÓ.
§îc sù gióp ®ì vµ híng dÉn tËn t×nh cña thÇy Pts NguyÔn Thîng HiÒn trong bé m«n
c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ®Õn nay ®å ¸n m«n häc cña em ®· hoµn thµnh. Tuy nhiªn viÖc thiÕt
kÕ ®å ¸n kh«ng tr¸nh khái sai sãt em rÊt mong ®îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy vµ sù chØ b¶o
cña c¸c b¹n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy Pts NguyÔn Thîng HiÒn ®· gióp ®ì em hoµn thµnh
c«ng viÖc ®îc giao.
Nam §Þnh, ngµy 23/05/2012
Sinh viªn : tran van nam
1
đồ án tay biên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án tay biên - Người đăng: tuan137
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
đồ án tay biên 9 10 546