Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án thiết kê cầu liên tục liên hợp thép

Được đăng lên bởi banthe.1704
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 591 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- §å ¸n tèt nghiÖp -
- TKSB pA CÇu liªn
hîp -
Ch¬ng III : Ph¬ng ¸n s¬ bé III
ThiÕt kÕ CÇu liªn tôc liªn hîp thÐp - BTCT
*
* *
I – Giíi thiÖu chung vÒ ph ¬ng ¸n
I.1 – Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
- Quy tr×nh thiÕt kÕ : 22TCN – 272 – 01 Bé Giao th«ng v©n t¶i
- Quy tr×nh thiÕt kÕ cÇu cèng theo tr¹ng th¸i giíi h¹n 22TCN – 18 – 79 Bé Giao
th«ng v©n t¶i
- T¶i träng thiÕt kÕ : HL93 , ®oµn Ngêi bé hµnh 300 Kg/m
2
I.2 – s¬ ®å kÕt cÊu
I.2.1 – KÕt cÊu phÇn trªn
- S¬ ®å bè trÝ chung toµn cÇu 4x33 + 65 + 90 + 65 + 2x33 m
- KÕt cÊu cÇu kh«ng ®èi xøng gåm 4 nhÞp dÉn phÝa bªn tr¸i vµ 2 nhÞp dÉn phÝa bªn
ph¶i vµ hÖ kÕt cÊu cÇu liªn tôc liªn hîp thÐp - BTCT
- DÇm liªn tôc 3 nhÞp 65+ 90 +65 m tiÕt diÖn dÇm thÐp cã chiÒu cao they ®æi
+) ChiÒu cao dÇm trªn ®Ønh trô h= 2,78 m.
+) ChiÒu cao dÇm t¹i gi÷a nhÞp h= 2,08 m.
- Cao ®é ®¸y dÇm thay ®æi theo quy luËt tuyÕn tÝnh ®¶m b¶o phï hîp yªu cÇu chÞu
lùc vµ mü quan kiÕn tróc.
- MÆt c¾t dÇm chñ lµ d¹ng mÆt c¾t ch÷ I cã b¶n c¸nh kh«ng ®èi xøng
Tªn gäi c¸c kÝch thíc KÝ hiÖu Gi¸ trÞ §¬n vÞ
Sè dÇm chñ thiÕt kÕ ndc 4 cm
Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c dÇm chñ d 300 cm
ChiÒu dµi phÇn c¸nh trong ct 150 cm
ChiÒu dµi phÇn c¸nh hÉng ch 200 cm
ChiÒu cao b¶n bông mÆt c¾t gèi hb 270 cm
ChiÒu cao b¶n bông mÆt c¾t gi÷a nhÞp hbg 200 cm
ChiÒu dµy b¶n bông
b
2 cm
BÒ réng b¶n c¸nh trªn bc 60 cm
ChiÒu dµy b¶n c¸nh trªn
c
4 cm
BÒ réng b¶n c¸nh díi bd 80 cm
ChiÒu dµy b¶n c¸nh díi
d
4 cm
ChiÒu cao dÇm chñ mÆt c¾t gèi h 278 cm
ChiÒu cao dÇm chñ mÆt gi÷a nhÞp hg 208 cm
- VËt liÖu dïng cho kÕt cÊu nhÞp.
1- Bª t«ng m¸c M400 cã:
+) f’
c
= 40 (MPa).
+)
c
= 25 (kN/m
3
).
+) E
c
= 0,043.
c
1,5
.
'
c
f
=
38006.99 (MPa).
2- Cèt thÐp D¦L cña h·ng VSL theo tiªu chuÈn ASTM - grade 270 cã c¸c c
tiªu sau:
+) DiÖn tÝch mét tao A
str
= 98.71mm
+) Cêng ®é cùc h¹n: f
pu
= 1860 MPa
- NguyÔn V¨n VÜnh - Líp CÇu §êng Bé A K40
72
Đồ án thiết kê cầu liên tục liên hợp thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án thiết kê cầu liên tục liên hợp thép - Người đăng: banthe.1704
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Đồ án thiết kê cầu liên tục liên hợp thép 9 10 264