Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án thiết kế đập đất

Được đăng lên bởi kieutienchunghb
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 741 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐẬP ĐẤT Bé m«n Thñy c«ng
§å ¸n sè 2
ThiÕt kÕ ®Ëp ®Êt
A-Tµi liÖu cho tríc.
I/ NhiÖm c«ng tr×nh. chøa H trªn s«ng S ®¶m nhËn c¸c
nhiÖm vô sau:
1. CÊp níc tíi cho 2650 ha ruéng ®Êt canh t¸c
2. CÊp níc sinh ho¹t cho 5000 d©n
3. KÕt hîp nu«i ë lßng hå,o c¶nh quan m«i trêng, sinh th¸i phôc du
lÞch.
II/ C¸c c«ng tr×nh chñ yÕu ë khu ®Çu mèi :
1. Mét ®Ëp chÝnh ng¨n s«ng ;
2. Mét ®êng trµn th¸o lò sang lu vùc kh¸c
3. Mét cèng ®Æt díi ®Ëp ®Ó lÊy níc tíi.
III/ Tãm t¾t mét sè tµi liÖu c¬ b¶n
1. §Þa h×nh: Cho b×nh ®å vïng tuyÕn ®Ëp cã
max
=100 m ;
min
=55,0 m.
2. §Þa chÊt: Cho mÆt c¾t ®Þa chÊt däc tuyÕn ®Ëp. ChØ tiªu c¬ lý cña líp båi tÝch lßng
s«ng cho ë b¶ng 1. TÇng ®¸ gèc r¾n ch¾c møc ®é nøt nÎ trung b×nh. líp phong hãa dµy 0,5-
1m.
3. VËt liÖu x©y dùng:
a) §Êt: Xung quanh trÝ ®Ëp cã b·i vËt liÖu A (tr÷ lîng 800.000m
3
ly 800m),
B(tr÷ lîng 600.000m
3
, cù ly 600m); C(tr÷ lîng 1.000.000m
3
, cù ly 1Km). ChÊt ®Êt thuéc
lo¹i thÞt pha c¸t, thÊm níc t¬ng ®èi m¹nh c¸c chØ tiªu nh ë b¶ng 1. §iÒu kiÖn khai th¸c
b×nh thêng.
§Êt sÐt thÓ khai th¸c t¹i trÝ c¸ch ®Ëp 4 km tr÷ lîng ®ñ lµm thiÕt chèng
thÊm.
b) §¸: Khai th¸c ë trÝ c¸ch c«ng tr×nh 8 km, tr÷ lîng lín, chÊt lîng ®¶m ®¾p
®Ëp, t m¸i. Mét chØ tiªu c¬ lý: ;
o
32
, n = 0,35 (cña cèng ®¸) ,
3
/5,2 mT
K
(cña
hßn ®¸)
c) C¸t sái: Khai th¸c ë c¸c b·i c s«ng, ly xa nhÊt lµ 3 km, t lîng ®ñ m
tÇng läc.
NGUYÔN V¡N HåNG LP K6 - ĐHTL
1
Đồ án thiết kế đập đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án thiết kế đập đất - Người đăng: kieutienchunghb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Đồ án thiết kế đập đất 9 10 587