Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án thiết kế hệ thống xử lí nước thải dệt nhuộm công suất 4500m3/ ngày đêm

Được đăng lên bởi phuongthanh-hunre
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1113 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bé TµI NGUY£N Vµ M¤I TR¦êNG
TR¦êng ®¹i häc tµi nguyªn m«I trêng hµ néi

§å ¸n m«n häc
C«ng nghÖ m«I tr êng
Tªn ®Ò tµi: “Đề xuất dây truyền xử lí
nước thải công nghiệp dệt nhuộm công
suất 4500m3/ngày đêm”

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Xuân Lan
Họ và tên sinh viên : Nguyễn Thị Phương Thanh
Lớp

: Đh1km

Mã SV

: DC00100089

Hµ Néi 6 - 2014

i

Trường đại học Tài Nguyên & Môi trường Hà Nội

Mục lục
LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................1
Phần 1: Tổng quan về ngành dệt nhuộm.................................................................2
1.1 Tổng quan về ngành dệt nhuộm ở Việt Nam.....................................................2
1.2Quy trình công nghệ tổng quát của nghành dệt nhuộm....................................3
1.2.1 Các loại nguyên liệu của ngành dệt nhuộm.....................................................3
1.2.2 Sơ lược về thuốc nhuộm....................................................................................3
1.2.3 Qui trình công nghệ sản xuất............................................................................5
1.2.4 Thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất......................................................5
1.3 Khả năng gây ô nhiễm của nước thải dệt nhuộm...........................................7
1.3.1 Phân tích khả năng gây ô nhiễm của nước thải ngành dệt nhuộm.................7
1.3.2 Các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiểm nước thải ngành dệt nhuộm
............................................................................................................11
Phần 2. Tổng quan về các phương pháp xử lí nước thải ngành dệt nhuộm........12
2.1 Giới thiệu chung về phương pháp xử lí nước thải ngành dệt nhuộm hiện
nay

....................................................................................................................12

2.2 Một số phương pháp xử lí nước thải đang được áp dụng hiện nay...............13
2.2.1 Xử lí nước thải bằng phương pháp cơ học.....................................................13
2.2.2 Xử lí nước thải bằng phương pháp hoá học...................................................15
2.2.3 Xử lí nước thải bằng phương pháp hoá lí.......................................................16
2.2.4 Xử lí nước thải bằng phương pháp sinh học..................................................18
2.2.5 Xử lí cặn nước thải..........................................................................................21
2.2.6 Khử trù...
§å ¸n m«n häc
C«ng nghÖ m«I tr êng
Tªn ®Ò tµi: Đề xuất dây truyền xử lí
nước thải công nghiệp dệt nhuộm công
suất 4500m
3
/ngày đêm
Hµ Néi 6 - 2014
Bé TµI NGUY£N Vµ M¤I TR¦êNG
TR¦êng ®¹i häc tµi nguyªn m«I tr êng hµ néi
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Xuân Lan
Họ và tên sinh viên : Nguyễn Thị Phương Thanh
Lớp : Đh1km
Mã SV : DC00100089
i
Đồ án thiết kế hệ thống xử lí nước thải dệt nhuộm công suất 4500m3/ ngày đêm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án thiết kế hệ thống xử lí nước thải dệt nhuộm công suất 4500m3/ ngày đêm - Người đăng: phuongthanh-hunre
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Đồ án thiết kế hệ thống xử lí nước thải dệt nhuộm công suất 4500m3/ ngày đêm 9 10 687