Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án Thiết kế khuôn ép nhựa

Được đăng lên bởi TzaiMink
Số trang: 155 trang   |   Lượt xem: 2539 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Mục lục
Mục lục

1

Nội dung Đề tài tốt nghiệp.

5

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn:

7

Nhận xét của giáo viên duyệt đồ án:

8

Mở đầu.

9

Chương I. Tổng quan về vật liệu chất dẻo Polymer.
I.1. Giới thiệu về vật liệu chất dẻo Polymer.
I.1.1. Phân loại chất dẻo.

11

11

11

I.1.2. Cơ sở hoá học của chất dẻo.

12

I.2. Điều kiện kỹ thuật cần có đối với một sản phẩm nhựa.
I.3. Đặc điểm công nghệ của nhựa Polypropylen (PP).

14

17

I.3.1. Tính chất của PP. 17
I.3.2. ứng dụng của PP. 18
Chương II. Tổng quan về công nghệ làm khuôn. 20
II.1. Nguyên lý hoạt động của khuôn ép nhựa.

20

II.2. Giới thiệu chung về khuôn. 21
II.2.1. Các thuật ngữ kỹ thuật cơ bản.

22

II.2.2. Các loại khuôn phổ biến. 23
II.3. Trình tự thiết kế, đặc điểm công nghệ chế tạo khuôn.
II.3.1. Trình tự thiết kế khuôn. 25
II.3.2. Đặc điểm của công nghệ sản xuất khuôn. 26
II.4. Tính toán và lựa chọn loại máy ép nhựa.

26

II.5. Thiết kế sơ bộ kết cấu của khuôn ép nhựa. 28
II.5.1. Chọn mặt phân khuôn.

29

II.5.2. Xác định hình dạng của lòng khuôn.

29

25

II.5.3. Hình dạng và kết cấu của hệ thống dẫn nhựa.
II.5.4. Thiết kế hệ thống làm mát lòng khuôn:
II.5.5. Thiết kế hệ thống đẩy.

33

II.5.6. Chọn kết cấu khuôn.

35

30

33

Chương III. Tổng quan về gia công tia lửa điện. 43
III.1. Giới thiệu chung về phương pháp gia công tia lửa điện.

43

III.1.1. Bản chất của phương pháp gia công tia lửa điện. 44
III.1.2. Quá trình phóng điện trong khi gia công tia lửa điện:
III.1.3. Các phương pháp gia công bằng tia lửa điện.

47

III.2. Khả năng công nghệ của gia công tia lửa điện.

49

45

III.3. Các thông số điều chỉnh quá trình xung định hình. 50
III.3.1. Dòng phóng tia lửa điện Ie.
III.3.2. Độ kéo dài xung t1.

52

III.3.3. Khoảng cách xung to.

53

III.3.4. Điện áp đánh lửa UZ.

54

III.3.5. Khe hở phóng điện.

54

50

III.3.6. Các hiện tượng xấu khi gia công tia lửa điện.
III.4. Chất lượng bề mặt gia công.

56

58

III.4.1. Các yếu tố đặc trưng cho chất lượng bề mặt gia công.
III.4.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng gia công.
III.5. Vật liệu sử dụng làm điện cực.

59

61

III.5.1. Yêu cầu của vật liệu sử dụng làm điện cực.

61

III.5.2. Các loại vật liệu thường được sử dụng làm điện cực.
III.5.3. Kích thước của điện cực.65
III.6. Chất điện môi trong gia công tia lửa điện. 65
III.6.1. Các loại chất điện môi. 67

58

61

III.6.2. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của chất điện môi.
III.6.3. Các yếu tố an toàn của chất điện môi.

68

III.6.4. Cách thức vận chuyển chất điện môi.

69

III.6.5. ...
Mục lục
Mục lục 1
Nội dung Đề tài tốt nghiệp. 5
Nhận xét của giáo viên hướng dẫn: 7
Nhận xét của giáo viên duyệt đồ án: 8
Mở đầu. 9
Chương I. Tổng quan về vật liệu chất dẻo Polymer. 11
I.1. Giới thiệu về vật liệu chất dẻo Polymer. 11
I.1.1. Phân loại chất dẻo. 11
I.1.2. Cơ sở hoá học của chất dẻo. 12
I.2. Điều kiện kỹ thuật cần có đối với một sản phẩm nhựa. 14
I.3. Đặc điểm công nghệ của nhựa Polypropylen (PP). 17
I.3.1. Tính chất của PP. 17
I.3.2. ứng dụng của PP. 18
Chương II. Tổng quan về công nghệ làm khuôn. 20
II.1. Nguyên lý hoạt động của khuôn ép nhựa. 20
II.2. Giới thiệu chung về khuôn. 21
II.2.1. Các thuật ngữ kỹ thuật cơ bản. 22
II.2.2. Các loại khuôn phổ biến. 23
II.3. Trình tự thiết kế, đặc điểm công nghệ chế tạo khuôn. 25
II.3.1. Trình tự thiết kế khuôn. 25
II.3.2. Đặc điểm của công nghệ sản xuất khuôn. 26
II.4. Tính toán và lựa chọn loại máy ép nhựa. 26
II.5. Thiết kế sơ bộ kết cấu của khuôn ép nhựa. 28
II.5.1. Chọn mặt phân khuôn. 29
II.5.2. Xác định hình dạng của lòng khuôn. 29
Đồ án Thiết kế khuôn ép nhựa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án Thiết kế khuôn ép nhựa - Người đăng: TzaiMink
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
155 Vietnamese
Đồ án Thiết kế khuôn ép nhựa 9 10 406