Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án thiết kế mỏ hầm lò

Được đăng lên bởi Quyên Bùi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 889 lần   |   Lượt tải: 13 lần
1
2
3
4
5
6
7
V1 V2 V3
V4 V5
V6
V7
A
A
A - A
Chó gi
1. Gng ®øng cnh
2. Gng ®øng phô
3. n gng
4. xuyªn a n vØa tÇng møc -50
5. xuyªn a th«ng g ng møc +0
6. däc vØa vËn i tÇng møc -50
7. däc vØa tng g tÇng møc +0
G ch
G n
Híng vËni than
Ph¬ng ¸n 2 : Më vØa b»ng giÕng ®øng kÕt hîp víi lß xuyªn vØa tõng tÇng
H×nh 2.1
Đồ án thiết kế mỏ hầm lò - Người đăng: Quyên Bùi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đồ án thiết kế mỏ hầm lò 9 10 845