Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án thiết kế môn học kết cầu thép

Được đăng lên bởi quangcesc3917-gmail-com
Số trang: 106 trang   |   Lượt xem: 199 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHÖÔNG I : GIÔÙI THIEÄU CHUNG

GVHD: Th.S PHẠM ĐỆ

CHÖÔNG I : GIỚI THIỆU CHUNG
I.1.SOÁ LIEÄU THIEÁT KEÁ:
Thieát keá moät keát caáu nhòp giaûn ñôn, daàm theùp lieân hôïp baûn BTCT vôùi caùc soá lieäu
ñaàu vaøo sau :
Chieàu daøi toaøn daàm

: 30m

Beà roäng phaàn xe chaïy

: 7.5m

Beà roäng leà boä haønh : 2x0.5m
Taûi troïng thieát keá : 0.5HL93
I.2.VAÄT LIEÄU
Theùp laøm daàm chuû : Theùp taám M270 caáp 250 coù cöôøng ñoä chaûy Fy=250MPa.
Theùp laøm heä lieân keát ngang (daàm ngang vaø khung ngang), söôøn taêng cöôøng :
M270 caáp 250 coù cöôøng ñoä chaûy Fy=250MPa.
Theùp baûn maët caàu, leà boä haønh :
Theùp ñai : CI coù Fy=240MPa.
Theùp chòu löïc, caáu taïo : CII coù Fy=280MPa.
Theùp laøm thanh lan can, coät lan can : M270 caáp 250 coù cöôøng ñoä chaûy
Fy=250MPa.
Beâ toâng baûn maët caàu, lan can, leà boä haønh : C30 coù fC  30 MPa
5
3
Troïng löôïng rieâng cuûa theùp :  S  7.85  10 N / mm
5
3
Troïng löôïng rieâng cuûa beâ toâng coù coát theùp :  C  2.5  10 N / mm

I.3.THIEÁT KEÁ MAËT CAÉT NGANG CAÀU:
I.3.1.Choïn soá löôïng daàm n, khoaûng caùch daàm S, chieàu daøi caùnh haãng L C:
Beà roäng toaøn caàu: Btc = 2x3500 + 2x250 + 2x750 = 9000mm
Ta coù:
Btc  (n  1) S  2 Lc 
1
Lc  S
2



  Btc  nS


Choïn khoaûng caùch giöõa caùc daàm chính: S = 1.6÷2.5m
n

Btc
B
9000 9000
 tc 

 3.6  5.625
2500 1600 2500 1600

Vì n laø soá nguyeân neân n = 4, 5.

SVTH:

Trang 1

CHÖÔNG I : GIÔÙI THIEÄU CHUNG

Khi n=4  S 
 LC 

BTC 9000

 2250mm . Choïn S=2250mm.
n
4

BTC  (n  1)S 9000  (4  1)  2250

 1125mm
2
2

Khi n=5  S 
 LC 

GVHD: Th.S PHẠM ĐỆ

BTC 9000

 1800mm . Choïn S=1800mm
n
5

BTC  (n  1)S 9000  (5  1)  1800

 900mm
2
2

Soá daàm(n)
Khoaûng caùch daàm(S)
Lc(mm)
4
2250
1125
5
1800
900
Choïn soá daàm chính laø 5, khoaûng caùch giöõa caùc daàm laø S = 1800mm, chieàu daøi
caùnh haãng LC = 900mm.
I.3.2.Thieát keá ñoä doác ngang caàu, caáu taïo caùc lôùp maët caàu :
Ñoä doác ngang thieát keá : 2%.
Taïo doác baèng thay ñoåi chieàu cao ñaù keâ goái : Laø duøng ñaù keâ goái coù chieàu cao taêng
daàn ñeå taïo ñoä doác ngang cuûa maët ñöôøng sau khi hoaøn thieän. Chieàu cao toái thieåu cuûa goái
laø 100mm.
Chieàu cao goái thieát keá:
Goái 1 : 150mm.
Goái 2 : 150+Sx2%=186mm
Goái 3 : 190+Sx2%=222mm
Caùc goái coøn laïi : Ñoái xöùng
I.3.3.Thieát keá thoaùt nöôùc mặt cầu:
Đường kính ống: D≥100mm. Dieän tích oáng thoaùt nöôùc ñöôïc tính treân cô sôû 1m 2
maët caàu töông öùng vôùi ít nhất 1.5cm2 ống thoaùt nước. Khoaûng caùch oáng ...
CHÖÔNG I : GIÔÙI THIEÄU CHUNG GVHD: Th.S PHẠM ĐỆ
CHÖÔNG I : GII THIU CHUNG
I.1.SOÁ LIEÄU THIEÁT KEÁ:
Thieát keá moät keát caáu nhòp giaûn ñôn, daàm theùp lieân hôïp baûn BTCT vôùi caùc soá lieäu
ñaàu vaøo sau :
Chieàu daøi toaøn daàm : 30m
Beà roäng phaàn xe chaïy : 7.5m
Beà roäng leà boä haønh : 2x0.5m
Taûi troïng thieát keá : 0.5HL93
I.2.VAÄT LIEÄU
Theùp laøm daàm chuû : Theùp taám M270 caáp 250 coù cöôøng ñoä chaûy F
y
=250MPa.
Theùp laøm h lieân keát ngang (daàm ngang vaø khung ngang), ôøn taêng cöôøng :
M270 caáp 250 coù cöôøng ñoä chaûy F
y
=250MPa.
Theùp baûn maët caàu, leà boä haønh :
Theùp ñai : CI coù F
y
=240MPa.
Theùp chòu löïc, caáu taïo : CII coù F
y
=280MPa.
Theùp laøm thanh lan can, coät lan can : M270 caáp 250 c cöôøng ñoä chaûy
F
y
=250MPa.
Beâ toâng baûn maët caàu, lan can, leà boä haønh : C30 coù
C
f 30MPa
Troïng löôïng rieâng cuûa theùp :
5 3
S
7.85 10 N / mm
Troïng löôïng rieâng cuûa beâ toâng coù coát theùp :
5 3
C
2.5 10 N / mm
I.3.THIEÁT KEÁ MAËT CAÉT NGANG CAÀU:
I.3.1.Choïn soá löôïng daàm n, khoaûng caùch daàm S, chieàu daøi caùnh haãng L
C
:
Beà roäng toaøn caàu: B
tc
= 2x3500 + 2x250 + 2x750 = 9000mm
Ta coù:
( 1) 2
1
2
tc c
tc
c
B n S L
B nS
L S
Choïn khoaûng caùch giöõa caùc daàm chính: S = 1.6÷2.5m
9000 9000
3.6 5.625
2500 1600 2500 1600
tc tc
B B
n
Vì n laø soá nguyeân neân n = 4, 5.
SVTH: Trang 1
Đồ án thiết kế môn học kết cầu thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án thiết kế môn học kết cầu thép - Người đăng: quangcesc3917-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
106 Vietnamese
Đồ án thiết kế môn học kết cầu thép 9 10 316