Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án thuỷ điện thiết kế trạm bơm tưới

Được đăng lên bởi Lâm Phúc Cường
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 5014 lần   |   Lượt tải: 6 lần
ð án môn h c: Thi t k tr m bơm tư i

http://www.haquangnguyen.co.cc

ThiÕt kÕ tr¹m b¬m t−íi

Sè ®Ò : 48

PhÇn I :
Môc ®Ých v yªu cÇu

I- Môc ®Ých
Môc ®Ých cña ®å ¸n m«n häc tr¹m b¬m l gióp sinh viªn trùc tiÕp b¾t tay v o tÝnh
to¸n , thiÕt kÕ s¬ bé c¸c phÇn chÝnh cña 1 tr¹m b¬m.
Th«ng qua ®ã m cñng cè ®−îc lý thuyÕt trªn líp , n¾m ®−îc ph−¬ng ph¸p tÝnh
to¸n , vËn dông c¸c kiÕn thøc ® häc trong c¸c m«n kü thuËt c¬ së v chuyªn m«n ®Ó
gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò kü thuËt trong viÖc thiÕt kÕ tr¹m b¬m 1 c¸ch cã hÖ thèng. §ång
thêi l m cho sinh viªn b−íc ®Çu l m quen víi c«ng viÖc cña ng−êi kü s− thuû lîi
trong c«ng t¸c thiÕt kÕ mét c«ng tr×nh thuû lîi phôc vô n«ng nghiÖp .
II- Yªu cÇu .
1. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn , yªu cÇu sinh viªn hiÓu ®−îc môc ®Ých , ý nghÜa , néi
dung c¸c phÇn tÝnh to¸n . N¾m v÷ng c¸c b−íc tÝnh to¸n , thiÕt kÕ v sù quan hÖ gi÷a

ð án môn h c: Thi t k tr m bơm tư i

http://www.haquangnguyen.co.cc

chóng víi nhau , tõ ®ã thÊy ®−îc c¸c c«ng tr×nh trong mét tr¹m b¬m liªn kÕt víi nhau
rÊt chÆt chÏ.c¸i nä hç trî c¸i kia.
2. Ph¶i n¾m v÷ng lý thuyÕt , thiÕt kÕ phÇn n o th× ph¶i n¾m ch¾c lý thuyÕt phÇn ®ã
Ph¸t huy søc s¸ng t¹o cña c¸ nh©n ®Ó n©ng cao v më réng kiÕn thøc.
3. Cè g¾ng ho n th nh tr−íc tiÕn ®é b n giao c«ng tr×nh.

PhÇn II :
T i liÖu – NhiÖm vô thݪt kÕ

I- T i liÖu thiÕt kÕ :
Dùa v o quy ho¹ch thuû lîi cho 1 vïng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp , ®Ó ®¶m b¶o cho
t−íi cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng mét tr¹m b¬m t−íi víi c¸c t i liÖu c¬ b¶n sau:
1.B×nh ®å khu vùc ®Æt tr¹m b¬m tû lÖ 1/1000 . Cao ®é mÆt ®Êt cña c¸c ®−êng ®ång
møc nghi ë b¶ng 1. ( víi sè liÖu t−¬ng øng víi ®Ò t i 48 )
B¶ng- 1
Ký a b c d e g h
i
k
l m n o p q
r
s
hiÖu
Cao 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
®é

t
83

2.L−u l−îng yªu cÇu tr¹m b¬m ph¶i cung cÊp trong c¸c thêi kú sinh tr−ëng cña
c©y trång ghi ë b¶ng 2 : ( m 3 /s )
B¶ng- 2

1

ð án môn h c: Thi t k tr m bơm tư i

http://www.haquangnguyen.co.cc

16/11

01/01

22/01

13/02

01/03

01/04

11/04

01/05

16/05

÷

÷

÷

÷

÷

÷

÷

÷

÷

31/12

15/01

12/02

28/02

26/03

10/04

30/04

10/05

25/05

10.80

7.10

7.10

10.80

7.10

7.10

10.80

7.10

7.10

3.Cao tr×nh mùc n−íc s«ng t¹i vÞ trÝ x©y dùng tr¹m b¬m øng víi tÇn suÊt thiÕt kÕ
P = 75% cho ë b¶ng 3.
B¶ng 3. Cao tr×nh mùc n−íc b×nh qu©n tuÇn cña s«ng trong n¨m thiÕt kÕ
øng víi tÇn suÊt P = 75%
Th¸ng TuÇn

11

12

1

2

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Sè
ng y

Cao tr×nh
mùc n−íc ( m)

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

§Ò t i sè 48
65.7
65.8
65.9
65.3
65.6
65.7
65.7
65.5
65...
ðồ án môn hc: Thiết kế trm bơm tưới http://www.haquangnguyen.co.cc
ThiÕt kÕ tr¹m b¬m t−íi
Sè ®Ò : 48
PhÇn I :
Môc ®Ých vµ yªu cÇu
I- Môc ®Ých
Môc ®Ých cña ®å ¸n m«n häc tr¹m b¬m lµ gióp sinh viªn trùc tiÕp b¾t tay vµo tÝnh
to¸n , thiÕt kÕ s¬ bé c¸c phÇn chÝnh cña 1 tr¹m b¬m.
Th«ng qua ®ã mµ cñng cè ®−îc lý thuyÕt trªn líp , n¾m ®−îc ph−¬ng ph¸p tÝnh
to¸n , vËn dông c¸c kiÕn thøc ® häc trong c¸c m«n kü thuËt c¬ së vµ chuyªn m«n ®Ó
gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò kü thuËt trong viÖc thiÕt kÕ tr¹m b¬m 1 c¸ch cã hÖ thèng. §ång
thêi lµm cho sinh viªn b−íc ®Çu lµm quen víi c«ng viÖc cña ng−êi kü s− thuû lîi
trong c«ng t¸c thiÕt kÕ mét c«ng tr×nh thuû lîi phôc vô n«ng nghiÖp .
II- Yªu cÇu .
1. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn , yªu cÇu sinh viªn hiÓu ®−îc môc ®Ých , ý nghÜa , néi
dung c¸c phÇn tÝnh to¸n . N¾m v÷ng c¸c b−íc tÝnh to¸n , thiÕt kÕ vµ sù quan hÖ gi÷a
Đồ án thuỷ điện thiết kế trạm bơm tưới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án thuỷ điện thiết kế trạm bơm tưới - Người đăng: Lâm Phúc Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Đồ án thuỷ điện thiết kế trạm bơm tưới 9 10 720