Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tính toán công nghệ cho nhà máy lọc dầu

Được đăng lên bởi Vo Minh Ha
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1160 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
Lời nói đầu………………………………………………………………

trang 3

Chương I : MỞ ĐẦU
Giới thiệu chung về dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ……………………………. 4
I. Dầu thô…………………………………………………………………………. 4
II. Chức năng và nhiệm vụ của nhà máy lọc dầu…………………………………. 6
1. Phương pháp vật lý………………………………………………………………6
2. Phương pháp hoá học…………………………………………………………….6
III. Nhiệm vụ và hướng giải quyết…………………………………………………7
1. Nhiệm vụ:……………………………………………………………………..7
2. Hướng giải quyết………………………………………………...................... 7
CHƯƠNG II. TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT…………………………………. 8
1. PHÂN XƯỞNG CHƯNG CẤT KHÍ QUYỂN……………………………….. 8
1.1 TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT CHO PHÂN XƯỞNG CHƯNG CẤT KHÍ
QUYỂN………………………………………………………………………8
1.1.1 Khoảng nhiệt độ sôi của các phân đoạn sản phẩm: Ti - Tf …………….…. 8
1.1.2 Khoảng thể tích và phần trăm thể tích các sản phẩm thu được……………. 9
1.1.3 Phần trăm khối lượng các sản phẩm thu được (% mass)………………...…9
1.1.4 Tỷ trọng các phân đoạn sản phẩm ( d415)………………………………….. 9
1.1.5 Hàm lượng lưu huỳnh trong các phân đoạn sản phẩm (% m S)…………..12
1.2

Chỉ số Octan của xăng không pha chì: RON Clair………………………... 15

1.2.1 Hàm lượng hợp chất thơm: Aro (% vol)…………………………………. 15
1.2.2 Khối lượng trung bình của phân đoạn PM………………………………...16
1.2.3 Áp suất hơi bảo hoà Reid: TVR (bar)…………………………………….. 19
1.2.4 Áp suất hơi thực: (TVV)……………………………………………….….20
1.2.5 Chỉ số Cetane (IC)…………………………………………………………20
1.2.6 Độ nhớt ở 210 0F:μ 2100F (cSt)………………………………………… 21
Trang 1

1.2.7 Độ nhớt ở 100oC: 

100

0

C (cSt),20oC……………………………………...23

1.2.8 Điểm chảy…………………………………………………………..……. 23
1.2.9 Điểm chớp cháy (P e)………………………………………………...……24
2.

PHÂN XƯỞNG CHƯNG CẤT CHÂN KHÔNG……………………….. 26

2.1 Tính phần trăm các sản phẩm……………………………………………….26
2.2 Tính năng suất khối lượng các phân đoạn…………………………………. 26
2.3 Tính tỷ trọng d154 và năng suất thể tích các phân đoạn……………………27
2.4 Tính hàm lượng lưu huỳnh trong phân đoạn………………………………. 27
3.

PHÂN XƯỠNG GIẢM NHỚT……………………………………………. 28

3.1. Giới thiệu chung………………………………..……………………...…. 28
3.2. Tính cân bằng vật chất………… …………………………………………. 28
4.

PHÂN XƯỞNG REFORMING XÚC TÁC……………………………….. 29

4.1. Xác định năng suất (% vol) của Reformat………………………………….29
4.2. Xác định hàm lượng các khí……... ……………………………………….30
4.3. Xác định tỷ trọng các sản phẩm của phân xưởng RC………………………30
4.4. Áp suất hơi bảo hoà của Reformat. ……………………………………….30
5.

PHÂN XƯỞNG CRACKING XÚC TÁC TẦNG SÔI FCC……………31

5.1. Xác định hằng số KUOP của nguyên liệu…………………………………… 31
5.2. Xác định độ API của nguyên...
MỤC LỤC
Lời nói đầu……………………………………………………………… trang 3
Chương I : MỞ ĐẦU
Giới thiệu chung về dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ……………………………. 4
I. Dầu thô…………………………………………………………………………. 4
II. Chức năng và nhiệm vụ của nhà máy lọc dầu…………………………………. 6
1. Phương pháp vật lý………………………………………………………………6
2. Phương pháp hoá học…………………………………………………………….6
III. Nhiệm vụ và hướng giải quyết…………………………………………………7
1. Nhiệm vụ:……………………………………………………………………..7
2. Hướng giải quyết………………………………………………...................... 7
CHƯƠNG II. TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT………………………………….8
1. PHÂN XƯỞNG CHƯNG CẤT KHÍ QUYỂN……………………………….. 8
1.1 TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT CHO PHÂN XƯỞNG CHƯNG CẤT KHÍ
QUYỂN………………………………………………………………………8
1.1.1 Khoảng nhiệt độ sôi của các phân đoạn sản phẩm: Ti - Tf …………….…. 8
1.1.2 Khoảng thể tích và phần trăm thể tích các sản phẩm thu được……………. 9
1.1.3 Phần trăm khối lượng các sản phẩm thu được (% mass)………………...…9
1.1.4 Tỷ trọng các phân đoạn sản phẩm ( d
4
15
)………………………………….. 9
1.1.5 Hàm lượng lưu huỳnh trong các phân đoạn sản phẩm (% m S)…………..12
1.2 Chỉ số Octan của xăng không pha chì: RON Clair………………………...15
1.2.1 Hàm lượng hợp chất thơm: Aro (% vol)…………………………………. 15
1.2.2 Khối lượng trung bình của phân đoạn PM………………………………...16
1.2.3 Áp suất hơi bảo hoà Reid: TVR (bar)……………………………………..19
1.2.4 Áp suất hơi thực: (TVV)……………………………………………….….20
1.2.5 Chỉ số Cetane (IC)…………………………………………………………20
1.2.6 Độ nhớt ở 210
0
F:μ 210
0
F (cSt)………………………………………… 21
Trang 1
Đồ án tính toán công nghệ cho nhà máy lọc dầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tính toán công nghệ cho nhà máy lọc dầu - Người đăng: Vo Minh Ha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Đồ án tính toán công nghệ cho nhà máy lọc dầu 9 10 642