Ktl-icon-tai-lieu

đồ án tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Truong Tran
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 175 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTV ĐẠM NINH BÌNH
1.MỤC ĐÍCH
Mục đích của hướng dẫn vận hành này là mô tả công nghệ của quá trình phân ly không khí,
đào tạo chuẩn bị vận hành, phương pháp vận hành, chạy, dừng máy bình thường và khẩn cấp.
Dựa trên hướng dẫn vận hành này các kỹ sư nhà máy Khí Công Nghiệp có thể biên soạn quy
trình vận hành cụ thể cho các cương vị
2.PHẠM VI ÁP DỤNG
Quy trình này được áp dụng cho nhà máy Khí Công Nghiệp thuộc công ty TNHH MTV
Đạm Ninh Bình
3.TÀI LIỆU SỬ DỤNG
Tài liệu sử dụng cho quy trình là



PFD , PFD data của Air Liquid
Bản hướng dẫn vận hành của nhà bản quyền
4.MÔ TẢ CÔNG NGHỆ
4.1 Chuẩn bị khi

Dòng khí ra khỏi máy nén khí chính C01 ở áp suất khoảng 6.45 barA.
4.2 Hệ làm lạnh khi sơ bô

Không khí đi qua E07 và được làm lạnh xuống khoảng 180C trước khi vào tinh chế khí.
Nước lạnh đến E07 từ E60, ở đó nước được làm lạnh bằng dòng WN khô lạnh và nước làm
lạnh tuần hoàn đến từ hệ thống chung.
4.3Thuần hóa khi
Không khí sau khi qua E07 đến R01/R02, ở đó nước và CO2 được hấp phụ. E07được thiết
kế 2 lớp sẽ xác định thời gian vận hành cho một trong hai thiết bị hấp phụ R01/R02. Ở cuối
của giai đoạn vận hành, các lớp bị bão hòa và phải được tái sinh. Dòng khí khi đó được chuyển
sang thùng thứ hai, trong đó các lớp đã được tái sinh và sẵn sàng hoạt động.
Quá trình tái sinh được thực hiện bằng dòng WN khô, gia nhiệt qua hơi tái sinh ở bộ gia
nhiệt E08.
E08 và E09 tạo thành mạch để tái sinh đặc biệt vì nhiệt độ của hơi không đủ để nâng nhiệt
độ khí lên nhiệt độ cần thiết khi tái sinh đặc biệt.
4.4 Sản xuất lạnh
Trang: 1

TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTV ĐẠM NINH BÌNH
Khí từ R01/R02 đi trực tiếp vào hộp lạnh sau khi được làm lạnh trong trao đổi nhiệt chính
E01-LP.
Dòng khí N2 trung áp (MP GAN) lấy ra từ tháp trung áp được nén bằng máy nén tăng áp N 2
C50 và chia thành 3 dòng để làm lạnh: Một phần N2 cao áp (GAN) lấy ra từ phần thứ nhất của
máy nén N2 (C50-1) được tăng áp sau khi qua ET03C, làm lạnh ở bộ trao đổi nhiệt cao áp E01HP bằng dòng ngược chiều, ở đó hầu hết GAN được hóa lỏng và đi vào hộp lạnh của tháp sau
khi tiết lưu. Phần khác của GAN được giãn nở ở ET03 sau khi đã được làm lạnh ở bộ trao đổi
nhiệt E01HP. Sau khi phân ly bằng thiết bị phân ly lỏng, khí N2 hòa trộn với N2 trung áp (MP
GAN) từ K01 và quay lại trao đổi nhiệt chính. Sau khi tăng nhiệt, dòng khí này được đưa đến
cửa vào máy nén C50; Phần khác của GAN trên dòng ca...



 !!"
#$#%&'"("$")&*!%+,
-./!01234567&5/1#$
7#('

89#2345:;4<<;=
>$45?
 !"
;551@#
AB-"AB-C5D55
?&E
#$
4.1 %&'()*+%,
-F!!G5H!3IJK1+!#L,MN&C,
4.2 -./0.1(%+%,23)4
2!5OIP9$QR!#JS
I
3!5#5T!,
4$TOIP)OLI"K69$&UFV4!$
$W#T)R,
#%&5(%67+%,
2!1!5OIPTXIJYXIZ"K63[
Z
9+,OIP95T
!TZ1\Q'*55#:#55T&'+XIJYXIZ,]R5
55#$"&'&^#F59515,-F!!5697
1_`5"#6^95151a1#$:,
85159.5&UFV4!"55(5515K&:5
5OIS,
OISOIb$#$7515c&55:(5!7 5
:!/5:W5T!5515c&5,
##!8(9&:;.1(%
;dJ
đồ án tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án tốt nghiệp - Người đăng: Truong Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
đồ án tốt nghiệp 9 10 719