Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Bà Cô
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 4365 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Đồ án tốt nghiệp

Mục lục

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU...................................................................................................................3
CHƯƠNG 1: MẠNG VIỄN THÔNG THẾ HỆ SAU....................................................4
1.1.Giới thiệu về mạng NGN..............................................................................................................................4
1.1.1. Sự hình thành khái niệm về mạng NGN..........................................................................................4
1.1.2. Đặc điểm mạng NGN.......................................................................................................................5
1.1.3. Lý do xây dựng mạng NGN..........................................................................................................7
1.2.Các công nghệ sử dụng trong NGN............................................................................................................9
1.2.1.Công nghệ chuyển mạch....................................................................................................................9
1.2.2.Công nghệ truyền dẫn......................................................................................................................11
1.3.Các thành phần trong cấu trúc mạng NGN............................................................................................14
1.3.1. Media Gateway...............................................................................................................................14
1.3.2. Media Gateway Controller............................................................................................................16
1.3.3. Signalling Gateway.........................................................................................................................18
1.3.4. Media Server...............................................................................................................................19
1.3.5. Application Server/ Feature Server.............................................................................................20

CHƯƠNG 2: CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU.............................................................22
TRONG MẠNG NGN...................................................................................................22
2.1. Giao thức báo hiệu cuộc gọi....................................................................................22
2.1.1. H323...................................
Đồ án tốt nghiệp Mục lục
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU...................................................................................................................3
CHƯƠNG 1: MẠNG VIỄN THÔNG THẾ HỆ SAU....................................................4
1.1.Giới thiệu về mạng NGN..............................................................................................................................4
1.1.1. Sự hình thành khái niệm về mạng NGN..........................................................................................4
1.1.2. Đặc điểm mạng NGN.......................................................................................................................5
1.1.3. Lý do xây dựng mạng NGN..........................................................................................................7
1.2.Các công nghệ sử dụng trong NGN............................................................................................................9
1.2.1.Công nghệ chuyển mạch....................................................................................................................9
1.2.2.Công nghệ truyền dẫn......................................................................................................................11
1.3.Các thành phần trong cấu trúc mạng NGN............................................................................................14
1.3.1. Media Gateway...............................................................................................................................14
1.3.2. Media Gateway Controller............................................................................................................16
1.3.3. Signalling Gateway.........................................................................................................................18
1.3.4. Media Server...............................................................................................................................19
1.3.5. Application Server/ Feature Server.............................................................................................20
CHƯƠNG 2: CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU.............................................................22
TRONG MẠNG NGN...................................................................................................22
2.1. Giao thức báo hiệu cuộc gọi....................................................................................22
2.1.1. H323...............................................................................................................................................22
2.1.2. SiP .................................................................................................................................................26
2.2. Giao thức báo hiệu giữa MGC - MG......................................................................................................32
2.2.1.MGCP..............................................................................................................................................32
Lệnh Gateway...........................................................................................................................................35
2.2.2. MEGACO/H248............................................................................................................................35
2.3. SIGTRAN – Giải pháp truyền tải báo hiệu SS7 qua mạng IP..........................................................37
2.3.1. Tổng quan về SIGTRAN..............................................................................................................37
2.3.2. SCTP (Stream Control Transport Protocol).................................................................................38
2.3.3. Các giao thức thích ứng.................................................................................................................41
CHƯƠNG 3. BÁO HIỆU CUỘC GỌI H.323...............................................................42
3.1. Tổng quan về H.323..................................................................................................................................42
3.2. Các thành phần của H.323......................................................................................................................42
3.2.1. Terminal..........................................................................................................................................43
3.2.2. Gateway.........................................................................................................................................44
3.2.3. Gatekeeper......................................................................................................................................46
3.2.4. Multipoint Control Unit.................................................................................................................49
3.3. Các giao thức thuộc H.323........................................................................................................................50
3.3.1. Giao thức báo hiệu RAS (H.225.0).................................................................................................50
3.3.2. Giao thức báo hiệu cuộc gọi H.225................................................................................................52
3.3.3. Giao thức báo hiệu điều khiển H.245.............................................................................................54
3.4. Các thủ tục báo hiệu cuộc gọi...................................................................................................................55
3.4.1. Pha A – Thiết lập cuộc gọi............................................................................................................56
3.4.2. Pha B: Khởi tạo kênh điều khiển và trao đổi khả năng..................................................................73
3.4.3. Pha C: Thiết lập kênh truyền thông ...............................................................................................74
3.4.4. Pha D: Các dịch vụ cuộc gọi...........................................................................................................77
3.4.5. Pha E: Kết thúc cuộc gọi...............................................................................................................83
3.5. Triển khai báo hiệu H.323 ở Việt Nam..................................................................................................86
3.5.1. Thiết lập cuộc gọi mạng Hà Nội Telecom......................................................................................86
3.5.2. Thực trạng mạng Hà Nội Telecom.................................................................................................88
3.5.3. Một số giải pháp phát triển mạng Hà Nội Telecom.......................................................................91
KẾT LUẬN......................................................................................................................92
TÀI LIỆU THAM KHẢO..............................................................................................93
Trần Đi Va Nốp, D2001VT
1
Đồ án tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp - Người đăng: Bà Cô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp 9 10 160