Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp mỏ than cọc sáu

Được đăng lên bởi hung-nguyen-manh1
Số trang: 111 trang   |   Lượt xem: 673 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trêng ®¹i häc Má - §Þa chÊt §å ¸n tèt nghiÖp
Ch¬ng I
T×nh h×nh chung cña vïng má vµ
c¸c ®Æc ®iÓm ®Þa chÊt cña kho¸ng sµng
I.1 T×nh h×nh chung cña vïng má
I.1.1 VÞ trÝ ®Þa lý vµ hµnh chÝnh
C«ng ty Than Cäc S¸u mét doanh nghiÖp ch to¸n ®éc lËp chuyªn
khai th¸c chÕ biÕn than. HiÖn t¹i C«ng ty Than Cäc S¸u ty lín cña tæng
C«ng ty Than ViÖt Nam. C«ng ty Cäc S¸u n»m c¸ch trung t©m thÞ CÈm Ph¶ 6
km híng ®«ng b¾c, c¸ch nhµ m¸y tuyÓn than Cöa ¤ng 4 km híng t©y b¾c,
c¸ch quèc lé 18A kho¶ng 3 km vÒ phÝa b¾c.
Toµn bé c«ng ty Than Cäc S¸u n»m trong giíi h¹n to¹ ®é:
X : 24.000 28.500
Y : 429.000 432.500
Ranh giíi cña má nh sau:
- PhÝa b¾c gi¸p c«ng trêng QuyÕt Th¾ng cña c«ng ty Than §«ng B¾c
- PhÝa t©y b¾c gi¸p c«ng ty Than Cao S¬n
- PhÝa t©y gi¸p c«ng ty Than §Ìo Nai
- PhÝa ®«ng gi¸p c«ng trêng Qu¶ng Lîi cña c«ng ty Than §«ng B¾c.
§Þa h×nh tæng thÓ cña khu ®Þa nh ®åi nói nhÊp nh«, phøc t¹p. C«ng ty
Than Cäc S¸u n»m gÇn thÞ CÈm Ph¶ c¸c than l©n cËn; n¬i d©n c tËp
trung ®«ng ®óc, c«ng nh©n má tËp trung chñ yÕu ë c¸c khu vùc quanh má. ë
®©y d©n täc kinh chiÕm ®¹i ®a sè, chñ yÕu nh÷ng ngêi di c ®Þa ph¬ng kh¸c
®Õn nh H¶i D¬ng, Hng Yªn, Th¸i B×nh, Nam §Þnh... ®Õn lµm viÖc t¹i c¸c má than,
xÝ nghiÖp nhµ m¸y thêitríc ®©y. Ngoµi ra cßn lîng kh«ng lín l¾m c¸c
d©n téc thiÓu nhs: S¸n D×u, S¸n ChØ. Trong mét vµi n¨m gÇn ®Êy lîng ngêi
d©n di c c¸c n¬i kh¸c ®Õn lµm than t¹i Qu¶ng Ninh nãi chng c«ng ty Than
Cäc S¸u nãi riªng kh¸ lín kÐo theo nhiÒu tÖ n¹n nh : cê b¹c, m¹i d©m vµ ma tuý....
®ång thêi n¹n khai th¸c bõa b·i n¹n ¨n c¾p than. VËy nh÷ng tiªu cùc trªn ®©y
cÇn sím ®îc ®Èy lïi ng¨n chÆn ®Ó nh©n d©n yªn æn lµm ¨n. D©n c trong vïng
chñ yÕu trong c¸c than c¸c nhµ m¸y nghiÖp phôc khai th¸c than
chÕ biÕn than. Ngoµi ra, cßn mét phËn d©n c lµm c¸c ngµnh nghÒ kh¸c nhau,
do ®Æc ®iÓm d©n c trong vïng còng rÊt phøc t¹p, mang nhiÒu mµu s¾c v¨n ho¸,
phong tôc tËp qu¸n kh¸c nhau.
ThÞ CÈm Ph¶ mét trong nh÷ng trung t©m v¨n ho¸, kinh - chÝnh trÞ
lín cña tØnh Qu¶ng Ninh, c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, phóc lîi ®ang dÇn ®îc
hoµn thiÖn.
I.1.2 §Æc ®iÓm khÝ hËu, giao th«ng, vò lîng ma
SV: §oµn Huy Toµn Líp Khai th¸c - K45
1
Đồ án tốt nghiệp mỏ than cọc sáu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp mỏ than cọc sáu - Người đăng: hung-nguyen-manh1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
111 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp mỏ than cọc sáu 9 10 999