Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp thiết kế cầu dây văng

Được đăng lên bởi banthe.1704
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 278 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

BỘ MÔN CẦU HẦM

Trêng §¹i häc giao th«ng vËn t¶i hµ Néi
Khoa c«ng tr×nh
bé m«n cÇu hÇm
**********

§å ¸n tèt nghiÖp

ThiÕt kÕ cÇu d©y v¨ng
Gi¸o viªn híng dÉn:

ThS. Chu ViÕt B×nh

Gi¸o viªn ®äc duyÖt:

ThS. NguyÔn Th¹ch BÝch

Sinh viªn thùc hiÖn:

§inh H÷u Ph¬ng

Líp:

CÇu đêng bé A-K45

Trêng:

§H Giao trh«ng vËn t¶i

Hµ Néi: th¸ng 5 - 2009

Lêi nãi ®Çu
****************

Bíc vµo thíi kú ®æi míi ®Êt níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh x©y dùng c¬ së vËt
chÊt h¹ tÇng kü thuËt. Giao th«ng vËn t¶i lµ mét ngµnh ®îc quan t©m ®Çu t x©y
dùng nhiÒu v× ®©y lµ huyÕt m¹ch cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc, lµ nÒn t¶ng t¹o ®iÒu kiÖn
cho c¸c ngµnh kh¸c ph¸t triÓn. Thùc tÕ cho thÊy hiÖn nay lÜnh vùc nµy rÊt cÇn
nh÷ng kü s cã tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng ch¾c ®Ó n¾m b¾t vµ cËp nhËt ®îc nh÷ng
c«ng nghÖ tiªn tiÕn hiÖn ®¹i cña thÕ giíi vµ x©y dùng nªn nh÷ng c«ng tr×nh giao
Sv: Đinh Hữu Phương

Lớp: Cầu đường bộ A-K45

3

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

BỘ MÔN CẦU HẦM

th«ng míi, hiÖn ®¹i, cã chÊt lîng vµ tÝnh thÈm mü cao gãp phÇn vµo c«ng cuéc x©y
dùng ®Êt níc trong thêi ®¹i míi më cöa.
Sau thêi gian häc tËp t¹i trêng §HGTVT b»ng sù nç lùc cña b¶n th©n cïng víi
sù chØ b¶o d¹y dç tËn t×nh cña nh÷ng tÇy c« trong trêng §HGTVT nãi chung vµ c¸c
thÇy c« trong Bé m«n CÇu HÇm - Khoa C«ng tr×nh nãi riªng, em ®· tÝch lòy ®îc
nhiÒu kiÕn thøc bæ Ých trang bÞ cho c«ng viÖc cña mét kü s trong t¬ng lai.
§å ¸n tèt nghiÖp lµ kÕt qu¶ cña sù cè g¾ng trong suèt 5 n¨m häc tËp vµ t×m
hiÓu kiÕn thøc t¹i trêng, ®ã lµ sù ®¸nh gi¸ tæng kÕt c«ng t¸c häc tËp trong suèt thêi
gian qua cña mçi sinh viªn. Trong thêi gian lµm ®å ¸n tèt nghiÖp nµy em ®· ®îc sù
gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o trong Bé m«n CÇu HÇm - Khoa C«ng tr×nh
®Ó cã thÓ hoµn thµnh ®å ¸n tèt nghiÖp cña m×nh theo ®óng tiÕn ®é.
Do thêi gian lµm ®å ¸n vµ tr×nh ®é lý thuyÕt còng nh c¸c kinh nghiÖm thùc tÕ
cßn cã h¹n nªn trong tËp §å ¸n nµy ch¾c ch¾n sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt.
Em xin kÝnh mong c¸c thÇy, c« trong Bé m«n chØ b¶o ®Ó em cã thÓ hoµn thiÖn h¬n
§å ¸n còng nh kiÕn thøc chuyªn m«n cña m×nh.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !
Hµ Néi, ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 2009
§inh H÷u Ph¬ng

Sv: Đinh Hữu Phương

Lớp: Cầu đường bộ A-K45

4

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

BỘ MÔN CẦU HẦM

NhËn xÐt cña gi¸o viªn híng dÉn
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP BỘ MÔN CẦU HẦM
Trêng §¹i häc giao th«ng vËn t¶i hµ Néi
Khoa c«ng tr×nh
bé m«n cÇu hÇm
**********
§å ¸n tèt nghiÖp
ThiÕt kÕ cÇu d©y v¨ng
Gi¸o viªn híng dÉn: ThS. Chu ViÕt B×nh
Gi¸o viªn ®äc duyÖt: ThS. NguyÔn Th¹ch BÝch
Sinh viªn thùc hiÖn: §inh H÷u Ph¬ng
Líp: CÇu đêng bé A-K45
Trêng: §H Giao trh«ng vËn t¶i
Hµ Néi: th¸ng 5 - 2009
Lêi nãi ®Çu
****************
Bíc vµo thíi ®æi míi ®Êt níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh x©y dùng vËt
chÊt tÇng thuËt. Giao th«ng vËn t¶i mét ngµnh ®îc quan t©m ®Çu t x©y
dùng nhiÒu ®©y huyÕt m¹ch cña nÒn kinh ®Êt níc, nÒn t¶ng t¹o ®iÒu kiÖn
cho c¸c ngµnh kh¸c ph¸t triÓn. Thùc tÕ cho thÊy hiÖn nay lÜnh vùc nµy rÊt cÇn
nh÷ng s tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng ch¾c ®Ó n¾m b¾t cËp nhËt ®îc nh÷ng
c«ng nghÖ tiªn tiÕn hiÖn ®¹i cña thÕ giíi x©y dùng nªn nh÷ng c«ng tr×nh giao
Sv: Đinh Hữu Phương Lớp: Cầu đường bộ A-K45 3
Đồ án tốt nghiệp thiết kế cầu dây văng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp thiết kế cầu dây văng - Người đăng: banthe.1704
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp thiết kế cầu dây văng 9 10 713