Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế phân xưởng sản xuất etylen

Được đăng lên bởi congtukinhloai
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 156 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ñoà aùn toáùt nghieäp
etylen

Thieát keá phaân xöôûng saûn xuaát

LÔØI MÔÛ ÑAÀU
Etylen laø chaát coù nhieàu öùng duïng trong ñôøi soáng vaø trong coâng
nghieäp hoaù hoïc, etylen ñöôïc duøng laøm nguyeân lieäu toång hôïp caùc hôïp chaát
höõu cô.
Qua caùc thôøi kyø phaùt trieån, ñaõ coù nhieàu coâng ngheä saûn xuaát etylen
ñöôïc aùp duïng vôùi nhieàu nguyeân lieäu khaùc nhau vaø vôùi muïc ñích khaùc
nhau. Tuy nhieân phöông phaùp saûn xuaát etylen töø etan laø hieäu quaû nhaát,
vieäc söû duïng etan cho pheùp giaûm ñaàu tö cho saûn xuaát etylen. Phöông
phaùp nhieät phaân töø etan cho hieäu suaát saûn phaåm cao, ít tieâu toán nguyeân
lieäu, ít taïo coác treân beà maët cuûa thieát bò…
Coâng ngheä saûn xuaát etylen töø daàu khí chuû yeáu laø khí thieân nhieân ñaõ
ñöôïc bieát töø laâu, ñaây laø nguoàn nguyeân lieäu coù saún. Coâng ngheä naøy coù tính
kinh teá cao, khoâng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng vaø raát hôïp cho xu theá hieän
nay. Etylen ñöôïc saûn xuaát baèng cracking hôi nöôùc töø caùc hôïp chaát
hydrocacbon bao goàm: etan, propan, butan, Naphtan khí daàu moû hoùa loûng
(LPG) vaø daàu gasoil…
Söï phaùt trieån gaàn ñaây taäp trung chuû yeáu vaøo vieäc ñieàu khieån vi tính
thieát keá loø phaûn öùng, saûn löôïng Etylen baèng phöông phaùp cracking nhieät
ñoä cao, soá laàn phaûn öùng phuï ít, heä thoáng laøm nguoäi nhanh.
Sinh vieân
Nguyeãn Xuaân Yeân

SVTH: Nguyeãn Xuaân Yeân

1

Hoaù daàu - K44 ÑHBK HN

Ñoà aùn toáùt nghieäp
etylen

Thieát keá phaân xöôûng saûn xuaát

PHAÀN I
Chöông I:

TOÅNG QUAN LYÙ THUYEÁT

GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ KHÍ THIEÂN NHIEÂN VAØ ÖÙNG DUÏNG.
I. GIÔÙI THIEÄU CHUNG
Khí thieân nhieân laø hoãn hôïp cuûa hydrocacbon nhö: metan, etan,
propan n-butan, iso-butan, H2S, CO2 … Khí thieân nhieân khai thaùc töø caùc
moû khí trong khí thieân nhieân thaønh phaàn chuû yeáu laø metan (chieám töø 84
 99% theå tích).
Caùc moû khí thieân nhieân laø caùc tuùi khí naèm saâu döôùi maët ñaát. Khí
thieân nhieân ñöôïc hình thaønh trong suoát nhieàu kyû nguyeân cuûa traùi ñaát vaø
tích tuï laïi, sau ñoù di chuyeån töø nôi suaát xöù tôùi lôùp beà maët cuûa caùc moû
trong taàng ñaù xoáp hoaëc khe öôùt cuûa nhieàu taàng ñòa chaát hình thaønh neân
daàu vaø khí. Khí töï nhieân ñöôïc thu hoài baèng caùch khoan khai thaùc, haøng
naêm theá giôùi khai thaùc khoaûng 2.1012 m3 khí thieân nhieân.
Thaønh phaàn nhöõng caáu töû trong khí thieân nhieân thay ñoåi trong phaïm
vi khaù roäng tuøy thuoäc theo moû khí khai thaùc. Ngoaøi ra, trong thaønh phaàn
khí töï nhieân coøn coù...
Ñoà aùn toáùt nghieäp Thieát keá phaân xöôûng saûn xuaát
etylen
LÔØI MÔÛ ÑAÀU
Etylen laø chaát coù nhieàu öùng duïng trong ñôøi soáng vaø trong coâng
nghieäp hoaù hoïc, etylen ñöôïc duøng laøm nguyeân lieäu toång hôïp caùc hôïp chaát
höõu cô.
Qua caùc thôøi kyø phaùt trieån, ñaõ coù nhieàu coâng ngheä saûn xuaát etylen
ñöôïc aùp duïng vôùi nhieàu nguyeân lieäu khaùc nhau vaø vôùi muïc ñích khaùc
nhau. Tuy nhieân phöông phaùp saûn xuaát etylen töø etan laø hieäu quaû nhaát,
vieäc söû duïng etan cho pheùp giaûm ñaàu cho saûn xuaát etylen. Phöông
phaùp nhieät phaân töø etan cho hieäu suaát saûn phaåm cao, ít tieâu toán nguyeân
lieäu, ít taïo coác treân beà maët cuûa thieát bò…
Coâng ngheä saûn xuaát etylen töø daàu khí chuû yeáu laø khí thieân nhieân ñaõ
ñöôïc bieát töø laâu, ñaây laø nguoàn nguyeân lieäu coù saún. Coâng ngheä naøy coù tính
kinh teá cao, khoâng gaây nhieãm moâi tröôøng vaø raát hôïp cho xu theá hieän
nay. Etylen ñöôïc saûn xuaát baèng cracking hôi nöôùc töø caùc hôïp chaát
hydrocacbon bao goàm: etan, propan, butan, Naphtan khí daàu moû hoùa loûng
(LPG) vaø daàu gasoil…
Söï phaùt trieån gaàn ñaây taäp trung chuû yeáu vaøo vieäc ñieàu khieån vi tính
thieát keá loø phaûn öùng, saûn löôïng Etylen baèng phöông phaùp cracking nhieät
ñoä cao, soá laàn phaûn öùng phuï ít, heä thoáng laøm nguoäi nhanh.
Sinh vieân
Nguyeãn Xuaân Yeân
SVTH: Nguyeãn Xuaân Yeân Hoaù daàu - K44 ÑHBK HN
1
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế phân xưởng sản xuất etylen - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế phân xưởng sản xuất etylen - Người đăng: congtukinhloai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế phân xưởng sản xuất etylen 9 10 502