Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp : Tìm hiểu các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ

Được đăng lên bởi ngocsonzlzjt
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 324 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Ñoà AÙn Toát Nghieäp

Chinh sua boi: nguyenvanbientbd47@gmail.com

Ñeà Taøi :

TÌM HIEÅU CAÙC PHÖÔNG PHAÙP ÑIEÀU CHÆNH
TOÁC
ÑOÄ ÑOÄNG CÔ KHOÂNG ÑOÀNG BOÄ VAØ ÖÙNG
DUÏNG
TRONG COÂNG NGHIEÄP

Giaùo vieân höôùng daãn : NGUYEÃN DÖ XÖÙNG
Sinh vieân thöïc hieän : HUYØNH COÂNG
TRUYEÀN
MSSV : 97202456

Tp - Hoà Chí Minh Thaùng 02 - 2001

g

Tran

1

Ñoà AÙn Toát Nghieäp

Chinh sua boi: nguyenvanbientbd47@gmail.com

1. Khaùi Quaùt Veà Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Ba Pha
2. Ñieàu Chænh Toác Ñoä Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Baèng Caùch Thay Ñoåi Ñieän
Trôû Phuï Maïch Roto.
3. Ñieàu Chænh Toác Ñoä Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Baèng Caùch Thay Ñoåi Soá
Ñoâi Cöïc
4. Ñieàu Chænh Toác Ñoä Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Baèng Cuoän Khaùng Baûo
Hoøa
5. Ñieàu Chænh Toác Ñoä Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Baèng Caùch Thay Ñoåi Ñieän
AÙp
6. Ñieàu Chænh Toác Ñoä Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Baèng Caùch Thay Ñoåi Taàn
Soá
7. Ñieàu Chænh Toác Ñoä Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Baèng Phöông Phaùp Noái
Taàng
Giaùo vieân höôùng daãn: NGUYEÃN DÖ XÖÙNG
Ngaøy giao nhieäm vuï: 25 /12 / 2000

Ngaøy hoaøn thaønh nhieäm vuï: 28 / 02 / 2001
Giaùo vieân höôùng daãn
(Kyù ghi roõ hoï teân)

g

Thoâng qua boä moân
Chuû nhieäm boä moân
(Kyù ghi roõ hoï teân)

Tran

2

Ñoà AÙn Toát Nghieäp

Chinh sua boi: nguyenvanbientbd47@gmail.com

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP. HOÀ CHÍ MINH
KHOA ÑIEÄN
BOÄ MOÂN ÑIEÄN COÂNG NGHIEÄP
BAÛN NHAÄN XEÙT

ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP
Hoï vaø teân sinh vieân: HUYØNH COÂNG TRUYEÀN
Lôùp : 97ÑKC 3/7
MSSV: 97202 456
Ngaønh: ÑIEÄN KHÍ HOÙA - CUNG CAÁP ÑIEÄN
* Teân Ñeà Taøi:
TÌM HIEÅU CAÙC PHÖÔNG PHAÙP ÑIEÀU CHÆNH TOÁC ÑOÄ ÑOÄNG CÔ
KHOÂNG ÑOÀNG BOÄ VAØ ÖÙNG DUÏNG TRONG COÂNG NGHIEÄP
* Noäi Dung:
Tìm hieåu, trình baøy veà nguyeân lyù ñieàu chænh, öu vaø nhöôïc ñieåm, phaïm vi
ñieàu chænh vaø öùng duïng cuûa caùc phöông phaùp ñieàu chænh toác ñoä ñoäng cô
khoâng ñoàng boä.

g

Tran

3

Ñoà AÙn Toát Nghieäp

Chinh sua boi: nguyenvanbientbd47@gmail.com

1. Khaùi Quaùt Veà Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Ba Pha
2. Ñieàu Chænh Toác Ñoä Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Baèng Caùch Thay Ñoåi Ñieän
Trôû Phuï Maïch Roto.
3. Ñieàu Chænh Toác Ñoä Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Baèng Caùch Thay Ñoåi Soá
Ñoâi Cöïc
4. Ñieàu Chænh Toác Ñoä Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Baèng Cuoän Khaùng Baûo
Hoøa
5. Ñieàu Chænh Toác Ñoä Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Baèng Caùch Thay Ñoåi Ñieän
AÙp
6. Ñieàu Chænh Toác Ñoä Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Baèng Caùch Thay Ñoåi Taàn
Soá
7. Ñieàu Chænh Toác Ñoä Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng B...
Ñoà AÙn Toát Nghieäp Chinh sua boi: nguyenvanbientbd47@gmail.com
Ñeà Taøi :
TÌM HIEÅU CAÙC PHÖÔNG PHAÙP ÑIEÀU CHÆNH
TOÁC
ÑOÄ ÑOÄNG CÔ KHOÂNG ÑOÀNG BOÄ VAØ ÖÙNG
DUÏNG
TRONG COÂNG NGHIEÄP
Giaùo vieân höôùng daãn : NGUYEÃN DÖ XÖÙNG
Sinh vieân thöïc hieän : HUYØNH COÂNG
TRUYEÀN
MSSV : 97202456
Tp - Hoà Chí Minh Thaùng 02 - 2001
Tran
g
1
Đồ án tốt nghiệp : Tìm hiểu các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp : Tìm hiểu các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ - Người đăng: ngocsonzlzjt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp : Tìm hiểu các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ 9 10 845