Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp "Xây dựng khu chung cư A4 Phan Xích Long" - Phần 2

Được đăng lên bởi Lâm Phúc Cường
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1926 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2001-2006

 -Trang 2

LÔØI CAÛM ÔN
Em xin chaân thaønh caûm ôn ñeán toaøn theå caùc thaày coâ giaùo tröôøng Ñaïi Hoïc Kieán Truùc
Thaønh Phoá Hoà Chí Minh ñaõ taän tình giuùp ñôõ, höôùng daãn em trong suoát quaù trình hoïc taäp taïi
tröôøng, ñaëc bieät laø caùc thaày coâ giaùo trong Khoa Xaây Döïng ñaõ truyeàn ñaït nhöõng kieán thöùc
chuyeân moân, nhöõng kinh nghieäm heát söùc quí giaù cho chuùng em.
Trong suoát thôøi gian laøm ñoà aùn toát nghieäp em ñaõ nhaän ñöôïc söï giuùp ñôõ, chæ baûo taän
tình cuûa caùc thaày höôùng daãn.
Vôùi taát caû taám loøng bieát ôn saâu saéc, em xin chaân thaønh caûm ôn ñeán:
• Thaày Ñaëng Ñình Minh: giaùo vieân höôùng daãn chính.
• Thaày Voõ Vaên Tuaán: giaùo vieân höôùng daãn keát caáu.
Toâi xin chaân thaønh caûm ôn taäp theå lôùp X01/A2, cuøng baïn beø thaân höõu ñaõ ñoäng vieân,
giuùp ñôõ vaø goùp yù cho toâi trong suoát quaù trình laøm ñoà aùn toát nghieäp.
Vaø ñaëc bieät con xin baøy toû loøng bieát ôn saâu saéc ñeán Cha, Meï, anh, chò em trong gia
ñình ñaõ daøy coâng nuoâi döôõng cho con trong suoát thôøi gian hoïc taäp taïi tröôøng.

Thaønh Phoá Hoà Chí Minh, Thaùng 1 naêm 2006.
Sinh vieân: Nguyeãn Hoàng Phuù.

ÑEÀ TAØI: CHUNG CÖ A4 PHAN XÍCH LONG
SVTH: NGUYEÃN HOÀNG PHUÙ. MSSV: X011573

GVHD CHÍNH: THAÀY ÑAËNG ÑÌNH MINH
GVHD KEÁT CAÁU: THAÀY VOÕ VAÊN TUAÁN

...
THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2001-2006 -Trang 2
LÔØI CAÛM ÔN
Em xin chaân thaønh caûm ôn ñeán toaøn theå caùc thaày coâ giaùo tröôøng Ñaïi Hoïc Kieán Truùc
Thaønh Phoá Hoà Chí Minh ñaõ taän tình giuùp ñôõ, höôùng daãn em trong suoát quaù trình hoïc taäp taïi
tröôøng, ñaëc bieät laø caùc thaày coâ giaùo trong Khoa Xaây Döïng ñaõ truyeàn ñaït nhöõng kieán thöùc
chuyeân moân, nhöõng kinh nghieäm heát söùc quí giaù cho chuùng em.
Trong suoát thôøi gian laøm ñoà aùn toát nghieäp em ñaõ nhaän ñöôïc söï giuùp ñôõ, chæ baûo taän
tình cuûa caùc thaày höôùng daãn.
Vôùi taát caû taám loøng bieát ôn saâu saéc, em xin chaân thaønh caûm ôn ñeán:
Thaày Ñaëng Ñình Minh: giaùo vieân höôùng daãn chính.
Thaày Voõ Vaên Tuaán: giaùo vieân höôùng daãn keát caáu.
Toâi xin chaân thaønh caûm ôn taäp theå lôùp X01/A2, cuøng baïn beø thaân höõu ñaõ ñoäng vieân,
giuùp ñôõ vaø goùp yù cho toâi trong suoát quaù trình laøm ñoà aùn toát nghieäp.
Vaø ñaëc bieät con xin baøy toû loøng bieát ôn saâu saéc ñeán Cha, Meï, anh, chò em trong gia
ñình ñaõ daøy coâng nuoâi döôõng cho con trong suoát thôøi gian hoïc taäp taïi tröôøng.
Thaønh Phoá Hoà Chí Minh, Thaùng 1 naêm 2006.
Sinh vieân: Nguyeãn Hoàng Phuù.
ÑEÀ TAØI: CHUNG CÖ A4 PHAN XÍCH LONG GVHD CHÍNH: THAÀY ÑAËNG ÑÌNH MINH
SVTH: NGUYEÃN HOÀNG PHUÙ. MSSV: X011573 GVHD KEÁT CAÁU: THAÀY VOÕ VAÊN TUAÁN
Đồ án tốt nghiệp "Xây dựng khu chung cư A4 Phan Xích Long" - Phần 2 - Người đăng: Lâm Phúc Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp "Xây dựng khu chung cư A4 Phan Xích Long" - Phần 2 9 10 391