Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp "Xây dựng khu chung cư A4 Phan Xích Long" - Phần 3

Được đăng lên bởi Lâm Phúc Cường
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2730 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2001-2006

 -Trang 3

PHAÀN I: KIEÁN TRUÙC

ÑEÀ TAØI: CHUNG CÖ A4 PHAN XÍCH LONG
SVTH: NGUYEÃN HOÀNG PHUÙ. MSSV: X011573

GVHD CHÍNH: THAÀY ÑAËNG ÑÌNH MINH
GVHD KEÁT CAÁU: THAÀY VOÕ VAÊN TUAÁN

THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2001-2006

 -Trang 4

I. Toång quan veà kieán truùc:
Coâng trình chung cö A4 Phan Xích Long ñöôïc xaây döïng taïi khu quy hoaïch daân cö
Phöôøng 2 Quaän Phuù Nhuaän Thaønh Phoá Hoà Chí Minh.
Chöùc naêng söû duïng cuûa coâng trình ñöôïc xaây döïng nhaèm ñaùp öùng veà nhu caàu nhaø ôû cho
nhaân daân trong vaø ngoaøi thaønh phoá.
Coâng trình coù qui moâ 8 taàng keå caû taàng thöôïng, chieàu cao toaøn boä coâng trình laø 30,9m
khu vöïc xaây döïng coâng trình roäng troáng, xung quanh coù troàng caây xanh vaø maët tröôùc coù coâng
vieân nhoû nhaèm taêng theâm myõ quan cho coâng trình, ñieàu hoøa vi khí haäu.
Dieän tích khu ñaát (82mx52m) = 4264m2. Coâng trình ñöôïc xaây döïng vôùi dieän tích laø
58,8mx24m, khu vöïc xaây döïng coâng trình coù ñòa chaát trung bình.
II. Ñaëc ñieåm khí haäu cuûa TP.HCM:
Khí haäu cuûa Thaønh Phoá Hoà Chí Minh chuùng ta ñöôïc chia thaønh 2 muøa roõ reät: laø muøa
möa vaø muøa khoâ.
1. Muøa möa: Töø thaùng 5 tôùi thaùng 11
• Nhieät ñoä trung bình: 250 C .
• Nhieät ñoä thaáp nhaát: 200 C .
• Nhieät ñoä cao nhaát: 360 C .
• Löôïng möa trung bình: 274,4mm (thaùng 4).
• Löôïng möa cao nhaát: 638mm (thaùng 5).
• Löôïng möa thaáp nhaát: 31mm (thaùng 11).
• Ñoä aåm töông ñoái trung bình: 79%.
• Ñoä aåm töông ñoái cao nhaát: 100%.
• Ñoä aåm töông ñoái thaáp nhaát: 48,5%.
2. Muøa khoâ: Töø thaùng 12 tôùi thaùng 4
• Nhieät ñoä trung bình: 27 0 C .
• Nhieät ñoä cao nhaát: 400 C .
3. Gioù, ñòa hình: Khu vöïc Thaønh Phoá Hoà Chí Minh naèm trong vuøng gioù IIA, ñòa hình B, trong
ñoù:
 Thònh haønh trong muøa khoâ:
• Gioù ñoâng nam chieám: 30%-40%.
• Gioù ñoâng chieám: 20%-30%.
 Thònh haønh trong muøa möa:
• Gioù Taây Nam chieám: 66%.
Höôùng gioù Taây Nam vaø Ñoâng Nam coù vaän toác trung bình 2,51m/s.
Gioù thoåi maïnh vaøo muøa möa töø thaùng 5 tôùi thaùng 11, ngoaøi ra coùn coù gioù muøa Ñoâng
Baéc thoåi nheï.
III. Phaân khu chöùc naêng:
Taàng treät duøng ñeå xe, nhaø baûo veä taàng kyõ thuaät chieàu cao taàng 4,5m.
Caùc taàng coøn laïi laøm caên hoä cho thueâ hoaëc baùn chieàu cao moãi taàng 3,2m.
ÑEÀ TAØI: CHUNG CÖ A4 PHAN XÍCH LONG
SVTH: NGUYEÃN HOÀNG PHUÙ. MSSV: X011573

GVHD CHÍNH: THAÀY ÑAËNG ÑÌNH MINH
GVHD KEÁT CAÁU: THAÀY VOÕ VAÊN T...
THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2001-2006 -Trang 3
PHAÀN I: KIEÁN TRUÙC
ÑEÀ TAØI: CHUNG CÖ A4 PHAN XÍCH LONG GVHD CHÍNH: THAÀY ÑAËNG ÑÌNH MINH
SVTH: NGUYEÃN HOÀNG PHUÙ. MSSV: X011573 GVHD KEÁT CAÁU: THAÀY VOÕ VAÊN TUAÁN
Đồ án tốt nghiệp "Xây dựng khu chung cư A4 Phan Xích Long" - Phần 3 - Trang 2
Đồ án tốt nghiệp "Xây dựng khu chung cư A4 Phan Xích Long" - Phần 3 - Người đăng: Lâm Phúc Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp "Xây dựng khu chung cư A4 Phan Xích Long" - Phần 3 9 10 38