Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án Vi Điều Khiển sử dụng 89S52

Được đăng lên bởi maitrang-hn9x-gmail-com
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 7010 lần   |   Lượt tải: 27 lần
Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội

1

Khoa Điện Tử

MỤC LỤC
DANH MỤC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT....................................................................4
DANH MỤC HÌNH VẼ..............................................................................................5
DANH MỤC BẢNG...................................................................................................6
LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................7
Phần 1: TỔNG QUAN VỀ HỌ VI ĐIỀU KHIỂN.......................................................9
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỌ VI ĐIỀU KHIỂN 8051.......................9
1.1

Sơ lược về vi điều khiển......................................................................................................9

1.2

Sơ lược về các khối trong vi điều khiển............................................................................10

1.2.1

Bộ nhớ......................................................................................................................10

1.2.2

Đơn vị xử lí trung tâm..............................................................................................10

1.2.3

BUS hệ thống............................................................................................................11

1.2.4

Khối vào ra...............................................................................................................11

1.2.5

Truyền thông cổng nối tiếp.......................................................................................11

1.2.6

Bộ định thời..............................................................................................................12

1.2.7

Watchdog..................................................................................................................12

1.2.8

Bộ chuyển đổi tương tự sang số................................................................................12

1.3

Giới thiệu về họ vi điều khiển 8051..................................................................................12

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ AT89S52..................................................14
2.1.

Sơ đồ chân và chức năng của AT89S52............................................................................14

2.2.

Bộ nhớ chương trình.........................................................................................................18

2.3.

Bộ nhớ dữ liệu.........................................
Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội 1 Khoa Điện Tử
MỤC LỤC
DANH MỤC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT....................................................................4
DANH MỤC HÌNH VẼ..............................................................................................5
DANH MỤC BẢNG...................................................................................................6
LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................7
Phần 1: TỔNG QUAN VỀ HỌ VI ĐIỀU KHIỂN.......................................................9
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỌ VI ĐIỀU KHIỂN 8051.......................9
1.1 Sơ lược về vi điều khiển......................................................................................................9
1.2 Sơ lược về các khối trong vi điều khiển............................................................................10
1.2.1 Bộ nhớ......................................................................................................................10
1.2.2 Đơn vị xử lí trung tâm..............................................................................................10
1.2.3 BUS hệ thống............................................................................................................11
1.2.4 Khối vào ra...............................................................................................................11
1.2.5 Truyền thông cổng nối tiếp.......................................................................................11
1.2.6 Bộ định thời..............................................................................................................12
1.2.7 Watchdog..................................................................................................................12
1.2.8 Bộ chuyển đổi tương tự sang số................................................................................12
1.3 Giới thiệu về họ vi điều khiển 8051..................................................................................12
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ AT89S52..................................................14
2.1. Sơ đồ chân và chức năng của AT89S52............................................................................14
2.2. Bộ nhớ chương trình.........................................................................................................18
2.3. Bộ nhớ dữ liệu..................................................................................................................18
2.4. Hoạt động định thời.........................................................................................................19
2.4.1. Giới thiệu..................................................................................................................19
2.4.2. Các thanh ghi của bộ định thời................................................................................20
2.4.2.1. Các thanh ghi của timer 0 và timer 1.........................................................20
2.4.2.2. Thanh ghi T2MOD......................................................................................22
2.4.3. Các chế độ hoạt động của bộ định thời....................................................................23
2.4.3.1. Các chế độ của Timer 0 và Timer 1............................................................23
2.4.3.2. Các chế độ hoạt động của Timer 2.............................................................24
2.5. Cổng nối tiếp....................................................................................................................25
2.5.1. Giới thiệu..................................................................................................................25
2.5.2. Các thanh ghi của cổng nối tiếp...............................................................................25
Đồ án tốt nghiệp CBHD: Th.S BỒ QUỐC
BẢO
SV: Mai Thị Minh Trang – ĐT1 – K11
Đồ án Vi Điều Khiển sử dụng 89S52 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án Vi Điều Khiển sử dụng 89S52 - Người đăng: maitrang-hn9x-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Đồ án Vi Điều Khiển sử dụng 89S52 9 10 478