Ktl-icon-tai-lieu

đồ án xử lí nước sông

Được đăng lên bởi hongphuc169@gmail.com
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 2746 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐỒ ÁN MÔN HỌC

GVHD:TS. ĐẶNG VIẾT HÙNG

Đồ án xử lý cấp nước

……….., tháng … năm …….

SVTT : NGUYỄN THỊ MAI
LÊ THỊ THANH THÚY

1

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

GVHD:TS. ĐẶNG VIẾT HÙNG

Mục lục
Chương 1: TỔNG QUAN ............................................................................................................3
1 .1 Cơ sở cấp nước......................................................................................................................3
1.1.1 Nước mặt.............................................................................................................................3
1.1.2 Nước ngầm.......................................................................................................................4
1.2 Tính chất và các chỉ tiêu về chất lượng nước.....................................................................5
1.3 Hiện trạng nguồn nước Cần Giờ.......................................................................................11
Chương 2 : ĐỀ XUẤT QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ..................................................................17
2.1 Giới thiệu về màng:..........................................................................................................17
2.2 Sơ đồ công nghệ...............................................................................................................19
2.3.Thuyết minh sơ đồ công nghệ...........................................................................................20
Chương 3: TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH..........................................................................22
Tính toán bể trộn cơ khí..........................................................................................................22
Tính toán phản ứng vách ngăn....................................................................................................24
Bảng : Cường độ rửa và thời gian rửa lọc..........................................................................28
Chương 4: TÍNH TOÁN KINH TẾ............................................................................................36

SVTT : NGUYỄN THỊ MAI
LÊ THỊ THANH THÚY

2

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

GVHD:TS. ĐẶNG VIẾT HÙNG

Chương 1: TỔNG QUAN
1 .1 Cơ sở cấp nước
Để cung cấp nước sạch, phần lớn là chúng ta khai thác các nguồn nước thiên nhiên
(nước thô) như nước mặt, nước ngầm.
Dựa vào tính chất, nước có thể được phân ra nhiều loại: nước ngọt, nước mặn, nước
lợ, nước khoáng, nước mưa, nước chua phèn…
1.1.1 Nước mặt
Thuật ngữ tổng quát này gồm tất cả nước...
ĐỒ ÁN MÔN HỌC GVHD:TS. ĐẶNG VIẾT HÙNG
Đồ án xử lý cấp nước
……….., tháng … năm …….
SVTT : NGUYỄN THỊ MAI 1
LÊ THỊ THANH THÚY
đồ án xử lí nước sông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án xử lí nước sông - Người đăng: hongphuc169@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
đồ án xử lí nước sông 9 10 538