Ktl-icon-tai-lieu

Đồ họa

Được đăng lên bởi Duy Phung
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 999 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần 1
HÌNH HỌA

1

Chương 1
Mở đầu
Cơ sở của biểu diễn

2

1.1 Giới thiệu môn học
Trong kỹ thuật, bản vẽ kỹ thuật( trên giấy) được sử dụng trong sản xuất và
trao đổi thông tin giữa các nhà thiết kế.
Bản vẽ kỹ thuật là một mặt phẳng 2 chiều còn hầu hết vật thể đều là các
vật thể 3 chiều.
Vậy làm sao để biểu diễn các đối tượng 3 chiều lên mặt phẳng 2 chiều?
Gaspard Monge

Hình họa

Đối tượng môn học
- Nghiên cứu các phương pháp biểu diễn các hình không gian trên một mặt
phẳng
- Nghiên cứu các phương pháp giải các bài toán không gian trên một mặt phẳng

3

1.2 - Phép chiếu xuyên tâm

S

a) Xây dựng phép chiếu
- Cho mặt phẳng Π, một điểm S không thuộc
Π và một điểm A bất kỳ.
- Gọi A’ là giao của đường thẳng SA với mặt
phẳng Π.
*Ta có các định nghĩa sau:
+ Mặt phẳng Π gọi là mặt phẳng hình chiếu
+ Điểm S gọi là tâm chiếu
+ Điểm A’ gọi là hình chiếu xuyên tâm của
điểm A lên mặt phẳng hình chiếu Π
+ Đường thẳng SA gọi là tia chiếu của điểm
A

A

A’
П
Hình 1.1 Xây dựng phép
chiếu xuyên tâm

4

b) Tính chất phép chiếu

П

S
C

S

B

A

C’

C
A

A’
E

F’

B

D

B’
F

D

C’=D’
A’

E’

B’
b)

П
a)

D’

T’

Hình 1.2a,b Tính chất phép chiếu xuyên tâm

- Nếu AB là đoạn thẳng không đi qua tâm chiếu S thì hình chiếu xuyên tâm của nó là một đoạn
thẳng A’B’.
- Nếu CD là đường thẳng đi qua tâm chiếu S thì C’=D’.(Hình chiếu suy biến) (Hình 0.2.a)
- Hình chiếu xuyên tâm của các đường thẳng song song nói chung là các đường đồng quy.
(Hình 0.2.b)

5

1.3- Phép chiếu song song
a) Xây dựng phép chiếu
- Cho mặt phẳng Π, một đường thẳng s
không song song mặt phẳng Π và một
điểm A bất kỳ trong không gian.
- Qua A kẻ đường thẳng a//s . A’ là giao
của đường thẳng a với mặt phẳng Π.
* Ta có các định nghĩa sau:
+ Mặt phẳng Π gọi là mặt phẳng hình
chiếu
+ Đường thẳng s gọi là phương chiếu
+ Điểm A’ gọi là hình chiếu song song
của điểm A lên mặt phẳng hình chiếu Π
theo phương chiếu s
+ Đường thẳng a gọi là tia chiếu của
điểm A

a
s

A

A’
П
Hình 1.3 Xây dựng phép chiếu
xuyên tâm

6

b) Tính chất phép chiếu

C

- Nếu đường thẳng AB không song song a)
với phương chiếu s thì hình chiếu song song
của nó là đường thẳng A’B’
- Nếu CD song song với phương chiếu s
thì hình chiếu song song của nó là một điểm
C’=D’
- Nếu M thuộc đoạn AB thì M’ thuộc A’B’
+ Tỷ số đơn của 3 điểm không đổi:
...
Phần 1
HÌNH HỌA
Đồ họa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ họa - Người đăng: Duy Phung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
Đồ họa 9 10 201