Ktl-icon-tai-lieu

Đo lường và điều khiển bằng máy tính

Được đăng lên bởi danghongduc-vnn-89
Số trang: 455 trang   |   Lượt xem: 448 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP. HOÀ CHÍ MINH
KHOA COÂNG NGHEÄ ÑIEÄN TÖÛ
BOÄ MOÂN ÑIEÀU KHIEÅN TÖÏ ÑOÄNG

Baøi giaûng :
ÑO LÖÔØNG VAØ ÑIEÀU KHIEÅN BAÈNG MAÙY TÍNH
BIEÂN SOAÏN : ThS. HUYØNH MINH NGOÏC

LÖU HAØNH NOÄI BOÄ
TP. HOÀ CHÍ MINH, THAÙNG 9-2009PDF created with pdfFactory Pro trial version 

Ño löôøng vaø ñieàu khieån baèng maùy tính –© Huyønh Minh Ngoïc

2

LÔØI NOÙI ÑAÀU
Moân hoïc Ño löôøng vaø ñieàu khieån baèng maùy tính laø moät moân hoïc chuyeân ngaønh
duøng giaûng daïy cho sinh vieân naêm cuoái ngaønh Ñieän töû töï ñoäng. Moân hoïc ñeà caäp ñeán
vaán ñeà öùng duïng maùy tính (Maùy tính caù nhaân PC, maùy tính coâng nghieäp , vaø PLC) vaøo
heä thoáng ñieàu khieån vaø ño löôøng. Xu höôùng phaùt trieån laø duøng Ñieàu khieån döïa vaøo maùy
tính (PC-based Control) vôùi heä ñieàu haønh maïnh, giao dieän thaân thieän, phaàn meàm deã phaùt
trieån vaø giaù thaønh hôïp lí.
Ñeå hoïc toát moân hoïc naøy sinh vieân caàn phaûi hoïc qua moân Lyù thuyeát ñieàu khieån
töï ñoäng vaø Vi xöû lí. Giaùo trình goàm 10 chöông : Khaùi nieäm chung, caûm bieán vaø chuyeån
ñoåi, giao tieáp qua raõnh caém maùy tính, laäp trình cho maùy tính ñieàu khieån, card thu thaäp
döõ lieäu vaø ñieàu khieån, giao tieáp qua coång song song, giao tieáp qua coång noái tieáp vaø giao
tieáp qua coång USB, laäp trình giao tieáp noái tieáp, caùc boä chuyeån ñoåi döõ lieäu A/D vaø D/A ,
ñieàu khieån tuaàn töï, heä thoáng ñieàu khieån soá vaø maïng truyeàn thoâng coâng nghieäp.
Baøi giaûng naøy taùc giaû ñaõ ñoïc vaø giaûng daïy cho lôùp ÑHÑT2ALT, ÑHÑT3ALT,
vaø ÑHÑT1TC, ÑHÑT2TC vaø ÑHÑT2A. Baøi giaûng chaéc chaén khoâng traùnh khoûi thieáu
soùt, vaø toâi chaân thaønh caûm ôn caùc nhaän xeùt goùp yù cuûa caùc thaày coâ giaùo trong boä moân
ñieàu khieån töï ñoäng, caùc baïn ñoàng nghieäp vaø baïn ñoïc ñeå baøi giaûng ngaøy caøng hoaøn thieän
hôn. Thö goùp yù xin göûi veà boä moân ñieàu khieån töï ñoäng, Khoa Coâng ngheä Ñieän töû, tröôøng
Ñaïi hoïc Coâng nghieäp Tp. HCM. Ñòa chæ :soá 12 Nguyeãn Vaên Baûo, P.4 Q. Goø vaáp, TP.
HCM, ÑT: 38940390; email: huynhminhngoc@hui.edu.vn.
Ngaøy 15 thaùng 7 naêm 2010
Taùc giaû
Huyønh Minh NgoïcPDF created with pdfFactory Pro trial version 

Ño löôøng vaø ñieàu khieån baèng maùy tính –© Huyønh Minh Ngoïc

3

MUÏC LUÏC
Lôøi noùi ñaàu
2
Muïc luïc
3
Chương 1: Khaùi niệm chung
6
1.1.Maùy tính trong ñiều khiển quaù trình
1.1 Điều khiển phaân cấp vaø tích hợp hệ thống
1...
http://www.ebook.edu.vn
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP. HOÀ CHÍ MINH
KHOA COÂNG NGHEÄ ÑIEÄN TÖÛ
BOÄ MOÂN ÑIEÀU KHIEÅN TÖÏ ÑOÄNG
Baøi giaûng :
ÑO ÔØNG VAØ ÑIEÀU KHIEÅN BAÈNG MAÙY TÍNH
BIEÂN SOAÏN : ThS. HUYØNH MINH NGOÏC
LÖU HAØNH NI BOÄ
TP. HOÀ C MINH, THAÙNG 9-2009
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Đo lường và điều khiển bằng máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đo lường và điều khiển bằng máy tính - Người đăng: danghongduc-vnn-89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
455 Vietnamese
Đo lường và điều khiển bằng máy tính 9 10 688