Ktl-icon-tai-lieu

ĐỘC HỌC, MÔI TRƯỜNGVÀ SỨC KHỎE CON NGƯỜI

Được đăng lên bởi nghia10mtbk
Số trang: 161 trang   |   Lượt xem: 4113 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRỊNH THỊ THANH

ĐỘC HỌC, MÔI TRƯỜNGVÀ
SỨC KHỎE CON NGƯỜI
(In lần thứ 3)
ĐẠI HỌC KHOA HỌC THÁI NGUYÊN
KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
THƯ VIỆN

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
1

Chịu trách nhiệm xuất bản

Giám đốc :

PHÙNG QUỐC BẢO

Tổng biên tập: NGUYỄN THIỆN GIÁP
Nhận xét:

GS TS ĐÀO NGỌC PHONG
PGS. TS BÙI LAI

PGS.TS NGUYỄN QUỐC KHANG
Biên tập và sửa bài:

TS LƯƠNG LÃNG

LAN HƯƠNG
Trình bày bìa:

NGỌC ANH

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CON NGƯỜI
Mã số:01.89.ĐH.2003
In 1000 cuốn tại nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Số xuất bản:182/27/CXB. Số trích ngang 118 KH/XB
In xong nộp lưu chuyển vào quý II năm 2003
2

Preface
The textbook on "Toxicology and environmental health" has
been established in the framework of the prDject "Capacity
building for environmental management in Vietnam". The
educational component of the proỉect targets the Master
programme, organised by the Faculty of Environmental
Sciences at the Hanoi University of Science, Vietnam National
University. A specific project objective was to dev.elop
reference materials for the students. The result is five textbooks,
including this one, wltich have been published with the Vỉetnam
National University Publishing House, whóse co- operation
enabled 750 copies to be published, instead of the original target
of 250 copies.
Peer review is crucial for quality control and has been a
structural component of the textbook development. The main
obiective of the peer review process was to generate comments
and detailed suggestions to improve the manuscripts. Dr. Trinh
Thi Thanh completed a draft textbook in January 1999. In March
1999, the Hanoi University of Science organised a review
workshop, in which twenty-seven academics participated. The
review was based on the following main criteria, set by the
~university: l) scientific quality; 2) up-to- dateness; 3)
pedagogical quality. In addition, an extnsive external peer
review was completed, including scientists from universities and
research institutes in Hanoi and Ho Chi Minh City A final
review was organised by the publishing house. The authors have
adapted their manuscripts according to the comments expressed.
Acknowledgẹments
On bhalf of the Project Advsory Committee, we would like to
congrat'ulate the author, Dr. TRẦN THỊ THANH of the Faculty
of Envirnmental Sciences, fur successfully completing the
3

development of this textbook. We take the aportunity kindly
thank Prof Dao Ngoc Phong, Hanoi University of Medicine,
Ass. Prof Bui Lai, Ins...
1
TRNH TH THANH
ĐỘC HC, MÔI TRƯỜNGVÀ
SC KHE CON NGƯỜI
(In ln th 3)
ĐẠI HC KHOA HC THÁI NGUYÊN
KHOA KHOA HC T NHIÊN VÀ XÃ HI
THƯ VIN
NHÀ XUT BN ĐẠI HC QUC GIA HÀ NI
ĐỘC HỌC, MÔI TRƯỜNGVÀ SỨC KHỎE CON NGƯỜI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỘC HỌC, MÔI TRƯỜNGVÀ SỨC KHỎE CON NGƯỜI - Người đăng: nghia10mtbk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
161 Vietnamese
ĐỘC HỌC, MÔI TRƯỜNGVÀ SỨC KHỎE CON NGƯỜI 9 10 965