Ktl-icon-tai-lieu

Dòng chảy đều cơ lưu chất

Được đăng lên bởi Quỳnh Như
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 169 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TS. Nguyeãn Thò Baûy, ÑHBK tp. HCM, www4. hcmut.edu.vn/~ntbay

1. KHAÙI NIEÄM CHUNG

chieàu saâu, dieän tích öôùt vaø bieåu ñoà
phaân boá vaän toác taïi caùc maët caét doïc
theo doøng chaûy khoâng ñoåi .

Doøng chaûy
ñeàu

Caùc ñaëc tröng thuyû löïc khoâng ñoåi
doïc theo doøng chaûy
ñöôøng naêng, maët thoaùng vaø ñaùy
keânh song song vôùi nhau.

B
h

ϕ
b

Caùc ñaëc tröng thuûy löïc cuûa m/c öôùt keânh:
• Beà roäng ñaùy keânh :
b
• Beà roäng maët thoaùng:
B
• Dieän tích maët caét öôùt:
A
• Chu vi öôùt:
P
• Baùn kính thuûy löïc:
R = A/P
• Heä soá maùi doác:
m=cotgϕ
DOØNG ÑEÀU 1

TS. Nguyeãn Thò Baûy, ÑHBK tp. HCM, www4. hcmut.edu.vn/~ntbay

II. COÂNG THÖÙC CHEÙZY VAØ MANNING

f R = kV 2

1

2
⇒ FR = LPkV

γALi − LPkV = 0
2

⇒ γALi = LPkV

⎛γ⎞
V =⎜ ⎟
⎝k⎠

1

2

V = CR x i y

2

Aùp
löïc

Ñöôøng naêng

Wsinθ

h
1

Ri

2
Maët thoaùng

θ
L W

Ñaùy keânh

2

P

Fx = Wsin θ = γALsin θ = γALi

Hay

Coâng thöùc Chezy:
(1769)

V = C Ri

Coâng thöùc Manning:
(1889)

V=

⇒

A h

⎛γ⎞
C=⎜ ⎟
⎝k⎠

Vôùi

1

2

: heä soá Cheùzy

1 2/3
R
i
n

Heä soá Cheùzy tính theo Manning:

Ghi chuù:

C=

1 16
R
n

soá muõ “1/6” cuûa baùn kính thuyû löïc R khoâng phaûi laø haèng soá. Noù phuï thuoäc chuû yeáu
vaøo hình daïng vaø ñoä nhaùm loøng daãn. Chính vì theá, moät soá nhaø nghieân cöùu khaùc ñaõ
söû duïng soá muõ treân di ñoäng nhö sau:
Coâng thöùc Pavlovski (1925):

1
C = Ry
n

⎧⎪y = 1,5 n
⎨
⎪⎩y = 1,3 n

III. XAÙC ÑÒNH HEÄ SOÁ NHAÙM n
1. Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán heä soá nhaùm:
·

1. Ñoä nhaùm beà maët

·
·
·
·

2.
3.
4.
5.

·
·

6. Söï boài xoùi
7. Möïc nöôùc vaø löu löôïng

Lôùp phuû thöïc vaät
Hình daïng maët caét keânh
Vaät caûn
Tuyeán keânh

DOØNG ÑEÀU 2

khi R < 1m
khi R > 1m

TS. Nguyeãn Thò Baûy, ÑHBK tp. HCM, www4. hcmut.edu.vn/~ntbay

2. Caùc phöông phaùp öôùc ñònh heä soá nhaùm:
2.1. Tröôøng hôïp maët caét keânh ñôn giaûn:
•Phöông phaùp SCS (soil Conversation Service Method):
Theo Cowan, heä soá n ñöôïc tính nhö sau:
n = (n0 + n1 + n2 + n3 + n4).m5
n0: Hs nhaùm cô baûn cho con keânh trong tröôøng hôïp tieâu chuaån, (keânh thaúng, maët
caét laêng truï, ñaùy trôn vaø chæ coù moät loaïi vaät lieäu).
n1: Heä soá boå sung theâm trong tröôøng hôïp beà maët keânh khoâng ñeàu.
n2: Heä soá boå sung theâm trong tröôøng hôïp kích thöôùc vaø hình daïng maët caét ngang
keânh thay ñoåi.
n3: Heä soá boå sung theâm trong tröôøng hôïp keânh coù vaät caûn.
n4: Heä soá boå sung theâm trong tröôøng hôïp keânh coù lôùp phuû thöïc vaät.
m5: Heä soá hieäu chænh trong tröôøng hôïp keânh u...
TS. Nguyeãn Thò Baûy, ÑHBK tp. HCM, www4. hcmut.edu.vn/~ntbay
DOØNG ÑEÀU 1
1. KHAÙI NIEÄM CHUNG
chieàu saâu, dieän tích öôùt vaø bieåu ñoà
phaân boá vaän toác taïi caùc maët caét doïc
theo doøng chaûy khoâng ñoåi .
Caùc ñaëc tröng thuyû löïc khoâng ñoåi
doïc theo doøng chaûy
Doøng chaûy
ñeàu
ñöôøng naêng, maët thoaùng vaø ñaùy
keânh song song vôùi nhau.
Caùc ñaëc tröng thuûy löïc cuûa m/c öôùt keânh:
Beà roäng ñaùy keânh : b
Beà roäng maët thoaùng: B
Dieäntíchmaëtcaéôùt: A
Chu vi öôùt: P
Baùn kính thuûy löïc: R = A/P
Heä soá maùi doác: m=cotgϕ
B
b
h
ϕ
Dòng chảy đều cơ lưu chất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dòng chảy đều cơ lưu chất - Người đăng: Quỳnh Như
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Dòng chảy đều cơ lưu chất 9 10 134