Ktl-icon-tai-lieu

Động cơ bước vexta

Được đăng lên bởi traile
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 941 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỘNG CƠ BƯỚC
STEPPER MOTOR

 Giới thiệu về động cơ bước
 Các loại động cơ bước
+ Biến từ trở_VRSM
(variable - reluctance stepper motor)

+ Nam châm vĩnh cữu_PMSM
(permanent-magnet stepper motor)

+ Hỗn hợp (lai)
(hybrid stepper motor)

This chapter provides a brief introduction to electrical
machines which have special applications. It includes machines
whose stator coils are energized by electronically switched
currents.
Chương này cung cấp giới thiệu ngắn gọn về các máy điện có
ứng dụng đặc biệt. Đó là các máy mà dây quấn stator được cấp
điện bởi các dòng điện chuyển mạch điện tử.
The examples are: various types of stepper motors,
brushless d.c. motor and switched reluctance motor etc.
Ví dụ như: các loại động cơ bước, động cơ DC không
chổi than và động cơ từ trở đóng ngắt.

There is also a brief description of d.c./a.c. servomotors,
synchro motors and resolvers. These motors are designed and
built primarily for use in feedback control systems.
Cũng như mô tả ngắn gọn động cơ servo dc/ac, Synchro
(động cơ tự đồng bộ) và Resolver. Những động cơ này ban đầu
được thiết kế và xây dựng trong các hệ thống điều khiển phản
hồi.

As we know, industrial motor are used to convert electric
energy into mechanical energy but they cannot be used for
precision positioning of an object or precision control of speed
without using closed-loop feedback.
Như chúng ta biết, động cơ công nghiệp dùng để biến
đổi năng lượng điện thành năng lượng cơ, nhưng chúng lại
không thể điều chỉnh vị trí 1 cách chính xác hay điều khiển tốc
độ chính xác mà không sử dụng mạch hồi tiếp vòng kín.
The unique features of a stepper motor is that its output
shaft rotates in a series of discrete angular intervals or steps,
one step being taken each time a command pulse is received.
Cái tên động cơ bước được sử dụng bởi vì nó quay 1 góc
cố định đáp ứng theo xung điện nhận vào từ bộ điều khiển.

The name stepper is used because this motor ratates
through a fixed angular step in response to each input current
pulse received by its controller.
Cái tên động cơ bước được sử dụng bởi vì nó quay 1
góc cố định đáp ứng theo xung điện nhận vào từ bộ điều khiển.
In recent years, there has been wide-spread demand of
stepping motors because of the explosive growth of the
computer industry. Their popularity is due to the fact that they
can be controlled directly by computers, microprocessors and
programmable controllers.
Ngày nay, việc sử dụng ĐC bước trở nên thịnh hành bởi
vì sự bùng nổ của nền công nghiệp...
ĐỘNG CƠ BƯỚC
STEPPER MOTOR
Động cơ bước vexta - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Động cơ bước vexta - Người đăng: traile
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Động cơ bước vexta 9 10 677