Ktl-icon-tai-lieu

DÒNG ĐIỆN TRONG BÁN DẪN

Được đăng lên bởi shinsouthside
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 472 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÖÔØNG PTTH MAÏC ÑÓNH CHI



GIAÙO AÙN VAÄT LYÙ 11

Tiết : ____________

Bài 43 - 44 :

DÒNG ĐIỆN TRONG BÁN DẪN

I. MỤC TIÊU :
 Hiểu được các tính chất điện đặc biệt của bán dẫn làm cho nó được xếp vào một loại vật dẫn riêng, khác với các vật dẫn quen thuộc là kim loại.
 Hiểu được các hạt tải điện là electron tự do và lỗ trống là cơ chế tạo thành các hạt tải điện đó trong bán dẫn tinh khiết.
 Hiểu được tác dụng của vật chất có thể làm thay đổi một cách cơ bản tính chất điện của bán dẫn. Bằng cách pha tạp chất thích hợp, người ta có thể
tạo nên bán dẫn loại n và loại p và nồng độ hạt tải mong muốn.
 Hiểu được sự hình thành lớp chuyển tiếp p – n và giải thích được tính chất chỉnh lưu của lớp chuyển tiếp p – n.
II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY : Phương pháp thực nghiệm và nêu vấn đề ..
III. THIẾT BỊ , ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Tranh vẽ và mô hình thí nghiệm chất bán dẫn
IV. TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY
Phân phối
thời gian
1. Kiểm tra
bài cũ và
kiến thức cũ
liên quan
với bài mới
(3’)
2. Nghiên
cứu bài mới

Phần làm việc của Giáo Viên
Nội dung ghi bảng

Hoạt đông của học sinh

1. Trả lời câu hỏi SGk
2. Làm bài tập SBTVL 11

Kiểm tra và đánh giá

I. Tính chất điện của bán dẫn
a. Giới thiệu
Bán dẫn điển hình và được dùng phổ biến nhất là silic (Si).
Ngoài ra, còn có các bán dẫn đơn chất khác như Ge, Se,
các bán dẫn hợp chất nhu GaAs, CdTe,ZnS …. Nhiều ôxit,
sunfua, sêlenua, telurua…
b. Tính chất khác biệt so với kim loại.
 Điện trở suất  của bán dẫn có giá trị trung gian giữa

Cá nhân suy nghĩ.
Tính chất điện của bán dẫn
Ghi nhớ.
Gv :
Cho học sinh thấy rõ các tính chất đặc trưng
của bán dẫn và sự khác biệt của bán dẫn so
với vật liệu điện đã quen thuộc như kim
loại ,điện môi.
Cần nhấn mạnh sự giảm rõ rệt của điện trở
suất bán dẫn khi nhiệt độ tăng và ảnh hường

GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO

Ghi chú

Tổ chức ,điều khiển



VAÄT LYÙ PB 11: 43 -1 /7

TRÖÔØNG PTTH MAÏC ÑÓNH CHI



kim loại và điện môi (hình 43,1)
 Điện trở suất của bán dẫn giảm mạnh khi nhiệt độ tăng
(hình 43.2). Do đó ở nhiệt độ thấp, bán dẫn dẫn điện rất
kém (giống như điện môi), còn ở nhiệt độ cao, bán dẫn dẫn
điện khá tốt (giống như kim loại).
 Tính chất điện của bán dẫn phu thuộc rất mạnh vào
các tạp chất có mặt trong tinh thể.
II. Sự dẫn điện của bán dẫn tinh khiết :
1. Cấu tạo : Chất bán dẫn có cấu tạo sao cho trong mạng
tinh thể chỉ có một loại nguyên tử .
2. Khảo sát sự dẫn điện của bán dẫn Si
a Cấu tạo bán dẫn Si : Lớp êlectron ngoài cùng của
nguyên tử Si có bốn êlectron Trong tinh thể, mỗi nguy...
TRÖÔØNG PTTH MAÏC ÑÓNH CHI  GIAÙO AÙN VAÄT LYÙ 11
Tiết : ____________
Bài 43 - 44 :
DÒNG ĐIỆN TRONG BÁN DẪN
I. MỤC TIÊU :
Hiểu được các tính chất điện đặc biệt của bán dẫn làm cho nó được xếp vào một loại vật dẫn riêng, khác với các vật dẫn quen thuộc là kim loại.
Hiểu được các hạt tải điện là electron tự do và lỗ trống là cơ chế tạo thành các hạt tải điện đó trong bán dẫn tinh khiết.
Hiểu được tác dụng của vật chất thể làm thay đổi một cách bản tính chất điện của bán dẫn. Bằng cách pha tạp chất thích hợp, người ta thể
tạo nên bán dẫn loại n và loại p và nồng độ hạt tải mong muốn.
Hiểu được sự hình thành lớp chuyển tiếp p – n và giải thích được tính chất chỉnh lưu của lớp chuyển tiếp p – n.
II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY : Phương pháp thực nghiệm và nêu vấn đề ..
III. THIẾT BỊ , ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Tranh vẽ và mô hình thí nghiệm chất bán dẫn
IV. TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY
Phân phối
thời gian
Phần làm việc của Giáo Viên
Hoạt đông của học sinh Ghi chú
Nội dung ghi bảng Tổ chức ,điều khiển
1. Kiểm tra
bài cũ và
kiến thức cũ
liên quan
với bài mới
(3’)
1. Trả lời câu hỏi SGk
2. Làm bài tập SBTVL 11
Kiểm tra và đánh giá
2. Nghiên
cứu bài mới
I. Tính chất điện của bán dẫn
a. Giới thiệu
Bán dẫn điển hình và được dùng phổ biến nhất là silic (Si).
Ngoài ra, còn có các bán dẫn đơn chất khác như Ge, Se,
các bán dẫn hợp chất nhu GaAs, CdTe,ZnS …. Nhiều ôxit,
sunfua, sêlenua, telurua…
b. Tính chất khác biệt so với kim loại.
Điện trở suất của bán dẫn có giá trị trung gian giữa
Tính chất điện của bán dẫn
Gv :
Cho học sinh thấy rõ các tính chất đặc trưng
của bán dẫn sự khác biệt của bán dẫn so
với vật liệu điện đã quen thuộc như kim
loại ,điện môi.
Cần nhấn mạnh sự giảm rệt của điện trở
suất bán dẫn khi nhiệt độ tăng và ảnh hường
Cá nhân suy nghĩ.
Ghi nhớ.
GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO VAÄT LYÙ PB 11: 43 -1 /7
DÒNG ĐIỆN TRONG BÁN DẪN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DÒNG ĐIỆN TRONG BÁN DẪN - Người đăng: shinsouthside
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
DÒNG ĐIỆN TRONG BÁN DẪN 9 10 903