Ktl-icon-tai-lieu

Dòng điện xoay chiều (Lý thuyết)

Được đăng lên bởi nhdh315
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1437 lần   |   Lượt tải: 2 lần
DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
1. Chọn phát biểu đúng khi nói về dòng điện xoay chiều.
A. Dòng điện xoay chiều có chiều dòng điện biến thiên điều hòa theo thời gian.
B. Dòng điện xoay chiều có cường độ biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
C. Dòng điện xoay chiều có cường độ biến thiên điều hòa theo thời gian.
D. Dòng điện xoay chiều hình sin có pha biến thiên tuần hoàn
2. Dòng điện xoay chiều là:
A. dòng điện có chiều và cường độ thay đổi theo thời gian.
B. dòng điện có cường độ biến thiên theo thời gian.
C. dòng điện có cường độ biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
D. dòng điện có cường độ biến thiên điều hòa theo thời gian.
3. Dòng điện xoay chiều có cường độ i = 2cos(50πt + π/6) (A). Dòng điện này có:
A. tần số dòng điện là 50Hz
B. cường độ hiệu dụng của dòng điện là 2 2 A
C. cường độ cực đại của dòng điện là 2 A
D. chu kì dòng điện là 0,02 s
4. Dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz. Trong 1s dòng điện đổi chiều:
A. 25 lần
B. 50 lần
C. 100 lần
D. 200 lần
5. Dòng điện xoay chiều có tần số 60 Hz. Trong 2s dòng điện đổi chiều mấy lần
A. 240 lần
B. 60 lần
C. 120 lần
D. 200 lần
6. Hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều có biểu thức u = 110 2 .cos100πt (V). Hiệu điện thế
hiệu dụng của đoạn mạch
A. 110 V
B. 110 2 V
C. 220 V
D. 220 2 V
7. Cường độ hiệu dụng của một dòng điện xoay chiều i = I0.cos (ωt + φ) có giá trị là:
A. I = I0. 2
B. I = 2.I0
C. I = I0/ 2
D. I = I0/2
8. Mệnh đề nào sau đây là đúng khi nói về dòng điện xoay chiều có cường độ tức thời i = 4.cos(100 πt + π/3) (A)
A. Cường độ dòng diện hiệu dụng là 4A.
B. Tần số dòng điện là 100 Hz.
C. Chu kì dòng điện là 0,01 s
D. Cường độ dòng điện cực đại là 4A
9. Cường độ dòng điện trong một đoạn mạch có biểu thức i = 4 2 cos (100 πt + π/6) (A). Ở thời điểm t = 1/50 s.
cường độ dòng điện tức thời trong mạch có giá trị:
A. cực đại
B. 2 2 A
C. bằng không.
D. cực tiểu.
10. Cường độ dòng điện trong một đoạn mạch có biểu thức i = 6 2 cos (100 πt + π/6) (A). Ở thời điểm t = 1/300 s.
cường độ dòng điện tức thời trong mạch có giá trị:
A. cực đại
B. cực tiểu.
C. 3 3 A
D. 3 2 A
11. Cường độ dòng điện …………của một dòng điện xoay chiều là cường độ dòng điện không đổi khi qua cùng một
vật dẫn trong cùng thời gian tỏa ra nhiệt lượng như nhau Chọn một trong các cụm từ sau để điền vào chỗ trống cho
đúng nghĩa.
A. hiệu dụng
B. tức thời
C. không đổi
D. cực đại
12. Chọn phát biểu đúng khi nói về cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều i = I0.cosωt
A. Giá trị của cường độ hiệu dụng đo bằng Ampe kế.
B. Giá trị của cường...
DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
1. Chọn phát biểu đúng khi nói về dòng điện xoay chiều.
A. Dòng điện xoay chiều có chiều dòng điện biến thiên điều hòa theo thời gian.
B. Dòng điện xoay chiều có cường độ biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
C. Dòng điện xoay chiều có cường độ biến thiên điều hòa theo thời gian.
D. Dòng điện xoay chiều hình sin có pha biến thiên tuần hoàn
2. Dòng điện xoay chiều là:
A. dòng điện có chiều và cường độ thay đổi theo thời gian.
B. dòng điện có cường độ biến thiên theo thời gian.
C. dòng điện có cường độ biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
D. dòng điện có cường độ biến thiên điều hòa theo thời gian.
3. Dòng điện xoay chiều có cường độ i = 2cos(50πt + π/6) (A). Dòng điện này có:
A. tần số dòng điện là 50Hz B. cường độ hiệu dụng của dòng điện là
2 2
A
C. cường độ cực đại của dòng điện là 2 A D. chu kì dòng điện là 0,02 s
4. Dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz. Trong 1s dòng điện đổi chiều:
A. 25 lần B. 50 lần C. 100 lần D. 200 lần
5. Dòng điện xoay chiều có tần số 60 Hz. Trong 2s dòng điện đổi chiều mấy lần
A. 240 lần B. 60 lần C. 120 lần D. 200 lần
6. Hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều có biểu thức u = 110
2
.cos100πt (V). Hiệu điện thế
hiệu dụng của đoạn mạch
A. 110 V B. 110
2
V C. 220 V D. 220
2
V
7. Cường độ hiệu dụng của một dòng điện xoay chiều i = I
0
.cos (ωt + φ) có giá trị là:
A. I = I
0
.
2
B. I = 2.I
0
C. I = I
0
/
2
D. I = I
0
/2
8. Mệnh đề nào sau đây là đúng khi nói về dòng điện xoay chiều có cường độ tức thời i = 4.cos(100 πt + π/3) (A)
A. Cường độ dòng diện hiệu dụng là 4A. B. Tần số dòng điện là 100 Hz.
C. Chu kì dòng điện là 0,01 s D. Cường độ dòng điện cực đại là 4A
9. Cường độ dòng điện trong một đoạn mạch có biểu thức i = 4
2
cos (100 πt + π/6) (A). Ở thời điểm t = 1/50 s.
cường độ dòng điện tức thời trong mạch có giá trị:
A. cực đại B. 2
2
A C. bằng không. D. cực tiểu.
10. Cường độ dòng điện trong một đoạn mạch có biểu thức i = 6
2
cos (100 πt + π/6) (A). Ở thời điểm t = 1/300 s.
cường độ dòng điện tức thời trong mạch có giá trị:
A. cực đại B. cực tiểu. C. 3
3
A D. 3
2
A
11. Cường độ dòng điện …………của một dòng điện xoay chiều là cường độ dòng điện không đổi khi qua cùng một
vật dẫn trong cùng thời gian tỏa ra nhiệt lượng như nhau Chọn một trong các cụm từ sau để điền vào chỗ trống cho
đúng nghĩa.
A. hiệu dụng B. tức thời C. không đổi D. cực đại
12. Chọn phát biểu đúng khi nói về cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều i = I
0
.cosωt
A. Giá trị của cường độ hiệu dụng đo bằng Ampe kế.
B. Giá trị của cường độ hiệu dụng được tính bằng công thức I = I
0
.
2
Dòng điện xoay chiều (Lý thuyết) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dòng điện xoay chiều (Lý thuyết) - Người đăng: nhdh315
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Dòng điện xoay chiều (Lý thuyết) 9 10 148