Ktl-icon-tai-lieu

Động lực học tàu thủy

Được đăng lên bởi trunghoang
Số trang: 176 trang   |   Lượt xem: 2503 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỘNG LỰC TÀU THUỶ

Lêi nãi ®Çu
Víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña ngµnh kinh tÕ vËn t¶i s«ng biÓn, th× viÖc nghiªn
cøu vµ c¶i tiÕn c¸c lo¹i thiÕt bÞ ®Èy tµu ®ãng mét vai trß hÕt søc quan träng. Bëi lÏ
chóng cã liªn quan trùc tiÕp tíi c¸c chØ tiªu kinh tÕ vµ khai th¸c cña mçi con tµu cô thÓ.
Sù ph¸t triÓn cña ngµnh ®ãng míi, nhÊt lµ trong lÜnh vùc thiÕt bÞ ®Èy tµu vµo nh÷ng
n¨m gÇn ®©y ®· ®em l¹i nh÷ng thay ®æi vÒ chÊt. Trong thùc tÕ ®· cã thÓ gi¶i ® îc mét
lo¹t bµi to¸n míi nh m« t¶ bÒ mÆt c¸nh chong chãng b»ng to¸n häc cÇn cho viÖc lËp
ch ¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn c¸c m¸y c«ng cô cã l¾p bé ®iÒu khiÓn ch ¬ng tr×nh vµ tù ®éng
vÏ h×nh ®Ó chÕ t¹o chong chãng. TÝnh to¸n søc bÒn c¸nh chong chãng cã ®Ó ý ®Õn c¸c
®Æc tÝnh vÒ mái. Nghiªn cøu hÕt søc tØ mØ c¸c tÝnh chÊt dao ®éng cña chong chãng vµ
sù t ¬ng t¸c thuû ®éng gi÷a chóng víi th©n tµu. Xem xÐt sù lµm viÖc cña chong chãng
ë c¸c chÕ ®é ®Æc biÖt.
Kü thuËt ®iÖn to¸n ®· ® îc ¸p dông réng r·i vµo c«ng viÖc tÝnh to¸n kü thuËt nh»m
cung cÊp nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ cho sinh viªn trong nh÷ng tr êng hîp nã ®· cã thÓ
lo¹i bá ® îc c¸c s¬ ®å tÝnh to¸n b»ng tay.
Thêi gian gÇn ®©y ng êi ta quan t©m nhiÒu ®Õn viÖc nghiªn cøu kÕt cÊu cña dßng
ch¶y ë gÇn th©n tµu vµ tÝnh to¸n dßng ch¶y ®ã, nh»m ® a ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao
hiÖu qu¶ ®Èy vµ ®é tin cËy cña thiÕt bÞ ®Èy còng nh gi¶m tiÕng ån thuû ®éng,...
Sù ph¸t triÓn cña kü thuËt thùc nghiÖm cho phÐp ta nhËn ® îc nh÷ng t liÖu míi
trong lÜnh vùc nµy vµ cã gi¸ trÞ kü thuËt quan träng.
TÝnh chÊt næi bËt cña tËp gi¸o tr×nh nµy lµ tµi liÖu kh¸ tæng quan trong khu«n khæ
h¹n chÕ phï hîp víi ch ¬ng tr×nh kho¸ häc thuéc ngµnh “§ãng vµ söa ch÷a tµu”. Nã
chøa ®ùng nhiÒu ch ¬ng bæ xung ®Ó sö dông lµm tµi liÖu gi¸o khoa cho lÜnh vùc “Thuû
khÝ ®éng häc” nãi chung.
§Ó ph¸t huy kh¶ n¨ng tù nghiªn cøu cña sinh viªn cho nªn gi¸o tr×nh nµy ®· hÕt
søc chó ý ®Õn viÖc nªu bËt c¸c quy luËt vËt lý c¬ b¶n ®Ó nãi lªn sù lµm viÖc cña c¸c
lo¹i thiÕt bÞ ®Èy tµu c¸c chøng minh cña c¸c ®¸p sè vµ mèi rµng buéc lÉn nhau gi÷a c¸c
phÇn cña gi¸o tr×nh ®Ó t¹o ra mét c¬ së ®¸ng tin cËy cho viÖc s¸ng t¹o trong gi¶i quyÕt
c«ng viÖc kü thuËt vµ nghiªn cøu khoa häc.
Khi viÕt cuèn s¸ch nµy chóng t«i xÐt r»ng, sinh viªn ®· ® îc häc c¸c m«n c¬ chÊt
láng, to¸n vµ kü thuËt tÝnh. Nh vËy trong nhiÒu tr êng hîp tr¸nh ® îc sù trïng lÆp vµ
t¹o kh¶ n¨ng h íng cho sinh viªn vµo viÖc gi¶i bµi to¸n b»ng m¸y tÝnh ®iÖn tö.
ThuËt ng÷ vµ hÖ thèng ký hiÖu quy íc ®uîc dïng phï hîp víi s¸ch nµy ®Ó sinh
viªn sö dông tham kh¶o còng nh ®Ó ®¶m...
ĐỘNG LC TÀU THU
Động lực học tàu thủy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Động lực học tàu thủy - Người đăng: trunghoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
176 Vietnamese
Động lực học tàu thủy 9 10 132