Ktl-icon-tai-lieu

DTM phân hoá học

Được đăng lên bởi Phi Loan
Số trang: 135 trang   |   Lượt xem: 2001 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tổng cục Môi trường
*****************

Hướng dẫn
Đánh giá tác động môi trường
Đối với các dự án sản xuất phân bón hóa học ở Việt nam

1

Mục lục
Mục lục ........................................................................................................... 1
Lời giới thiệu. .............................................................................................. 5
Chương Mở đầu ......................................................................................... 7
1. Xuất xứ của dự án ................................................................................... 7
2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện báo cáo ....................... 7
3. Tổ chức thực hiện ĐTM ......................................................................... 8
Chương I ...................................................................................................... 9
Mô tả dự án .................................................................................................. 9
1.1. Tên dự án ............................................................................................. 9
1.2. Vị trí địa lý của dự án .......................................................................... 9
1.3. Nội dung chủ yếu của dự án ............................................................. 10
1.3.1. Sản phẩm, công nghệ và tổng mức đầu tư .................................. 10
1.3.2. Thiết bị sử dụng trong dự án....................................................... 12
1.3.3. Các công đoạn đầu tư và các sản phẩm tương ứng: ................... 13
1.3.4. Tổng mức đầu tư từng giai đoạn và tổng mức đàu tư: ............... 13
1.3.5. Tổ chức thực hiện dự án ............................................................. 14
1.3.6. Thông tin khác về hoạt động sản xuất ........................................ 14
Chương II ................................................................................................... 17
Hiện trạng môi trường khu vực dự án ............................................... 17
2.1. Điều kiện tự nhiên và môi trường ...................................................... 17
2.2. Điều kiện về xã hội ............................................................................ 27
Chương III .................................................................................................. 29
Đánh giá các tác động môi trường ..................................................... 29
3.1. Nguyên tắc chung ...............
1
B Tài nguyên và Môi trường
Tng cc Môi trường
*****************
Hướng dn
Đánh giá tác động môi trường
Đối vi các d án sn xut phân bón hóa hc Vit n
am
DTM phân hoá học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DTM phân hoá học - Người đăng: Phi Loan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
135 Vietnamese
DTM phân hoá học 9 10 743