Ktl-icon-tai-lieu

dự án đầu tư nhà máy sản xuất thuốc, dược liệu

Được đăng lên bởi Leo Nguyễn
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 2645 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH 
TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thuốc, bào chế, chế biến dược liệu

MỞ ĐẦU
1. XUẤT XỨ DỰ ÁN
Hiện nay trên thị trường thuốc Y học Cổ truyền, nguồn nguyên liệu (dược liệu) là
một thị trường rộng lớn (ước tính khoảng 60 nghìn tấn/năm). Hàng hoá trôi nổi, phụ thuộc
hoàn toàn vào việc khai thác cây thuốc mọc hoang dại và nhập khẩu từ Trung Quốc. Một
số địa phương như Hưng Yên đã trồng một số loại dược liệu nhưng mang tính tự phát,
thất thường, không ổn định, gây khó khăn cho các nhà sản xuất trong việc thu mua
nguyên liệu. Khâu bào chế, chế biến hiện nay đều mang tính tự phát, nhỏ lẻ tại các hộ
dân, hộ kinh doanh cá thể (điển hình như tại Ninh Hiệp), các lang y,… không theo quy
trình chuẩn và thường không được đầu tư nên chất lượng dược liệu rất khó kiểm soát.
Chính những điều này đã hạn chế sự phát triển của ngành dược Việt Nam. Vấn đề đặt ra
cho ngành dược hiện nay là cần phải tìm ra giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp
dược trong thời gian tới.
Nhận thức được vấn đề trên, Công ty TNHH Thảo dược Phúc Thái quyết định đầu
tư xây mới Nhà máy bào chế, chế biến dược liệu đạt tiêu chuẩn GMP (tiêu chuẩn quốc tế
về sản phẩm dược liệu của tổ chức Y tế thế giới WHO) với mục tiêu bước đầu định hướng
xây dựng quy trình chuẩn hoá trong việc bào chế, chế biến dược liệu, lập hồ sơ trình Cục
Quản lý Dược Việt Nam cấp số đăng ký lưu hành toàn quốc cho các loại dược liệu đã chế
biến là thành phẩm của Nhà máy làm ra.
Với định hướng thiết thực như vậy, việc đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến dược
liệu là để góp phần vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ của nhân dân, chăm sóc
sức khoẻ cộng đồng bằng Y học Cổ truyền và cũng để đóng góp vào việc thực hiện mục
tiêu sản xuất, sử dụng thuốc trong nước đã đề ra trong nghị quyết Đại Hội Đảng IX.
Quyết định đầu tư xây dựng Nhà máy cũng phù hợp với chủ trương chính sách
khuyến khích đầu tư của Đảng, Nhà nước và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của TP.
Hà Nội. Ngày 21/9/2009, Công ty TNHH Thảo dược Phúc Thái đã được Ban Quản lý các
Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 01221000255 cho
phép thực hiện “Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thuốc, bào chế, chế biến dược
liệu” tại khu quy hoạch hạ tầng của khu công nghiệp (KCN) Phú Nghĩa của tập đoàn Phú
Mỹ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM
1.1.1.1. a/- Căn cứ ph...
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
D án đầu tư xây dng nhà máy sn xut thuc, bào chế, chế biến dược liu
CÔNG TY TNHH THO DƯỢC PHÚC THÁI Trang 1
M ĐẦU
1. XUT X D ÁN
Hin nay trên th trường thuc Y hc C truyn, ngun nguyên liu (dược liu)
mt th trưng rng ln (ưc tính khong 60 nghìn tn/năm). Hàng hoá trôi ni, ph thuc
hoàn toàn vào vic khai thác cây thuc mc hoang di nhp khu t Trung Quc. Mt
s địa phương như Hưng Yên đã trng mt s loi dược liu nhưng mang tính t phát,
tht thường, không n định, y khó khăn cho các nhà sn xut trong vic thu mua
nguyên liu. Khâu bào chế, chế biến hin nay đều mang tính t phát, nh l ti các h
dân, h kinh doanh th (đin hình như ti Ninh Hip), các lang y,… không theo quy
trình chun thường không đưc đầu tư nên cht lượng dược liu rt khó kim soát.
Chính nhng điu này đã hn chế s phát trin ca ngành dược Vit Nam. Vn đ đặt ra
cho ngành dược hin nay cn phi tìm ra gii pháp đẩy mnh phát trin công nghip
dược trong thi gian ti.
Nhn thc được vn đề trên, Công ty TNHH Tho dược Phúc Thái quyết định đầu
tư xây mi Nhà máy bào chế, chế biến dược liu đt tiêu chun GMP (tiêu chun quc tế
v sn phm dược liu ca t chc Y tế thế gii WHO) vi mc tiêu bước đầu định hướng
xây dng quy trình chun htrong vic bào chế, chế biến dược liu, lp h sơ trình Cc
Qun lý Dược Vit Nam cp s đăng lưu hành toàn quc cho các loi dược liu đã chế
biến là thành phm ca Nhà máy làm ra.
Vi định hướng thiết thc như vy, vic đầu tư xây dng Nhà máy chế biến dược
liu để góp phn o s nghip chăm c và bo v sc kho ca nhân n, chăm sóc
sc kho cng đồng bng Y hc C truyn cũng để đóng góp vào vic thc hin mc
tiêu sn xut, s dng thuc trong nước đã đề ra trong ngh quyết Đại Hi Đảng IX.
Quyết định đầu tư xây dng Nhà máy cũng php vi ch trương chính sách
khuyến khích đầu tư ca Đảng, Nhà nưc và chiến lược phát trin kinh tế - xã hi ca TP.
Ni. Ngày 21/9/2009, Công ty TNHH Tho dược Phúc Thái đã được Ban Qun các
Khu công nghip Chế xut Ni cp Giy chng nhn đầu tư s 01221000255 cho
phép thc hin “D án đầu tư xây dng nhà máy sn xut thuc, bào chế, chế biến dược
liu” ti khu quy hoch h tng ca khu công nghip (KCN) Phú Nghĩa ca tp đoàn P
M, huyn Chương M, Hà Ni.
2. CĂN C PHÁP LUT VÀ K THUT CA VIC THC HIN ĐTM
1.1.1.1. a/- Căn c pháp lut
- Lut Bo v Môi trường được Quc hi thông qua ngày 29/11/2005 (Lut s
52/2005/QH11);
- Ngh định s 80/2006/NĐ-CP ca Chính ph ngày 09/08/2006 v hướng dn thi
TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN
TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO
dự án đầu tư nhà máy sản xuất thuốc, dược liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
dự án đầu tư nhà máy sản xuất thuốc, dược liệu - Người đăng: Leo Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
dự án đầu tư nhà máy sản xuất thuốc, dược liệu 9 10 493