Ktl-icon-tai-lieu

Dự Án Xử Lý Rác Thải Công Nghiệp Nguy Hại

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1271 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI
CÔNG NGHIỆP NGUY HẠI

Địa điểm

: Phân khu K4, trại giam Z30A, Trà Tân, Đức Linh, Bình Thuận

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Một thành viên Cơ Bản (First)

Bình Thuận - Tháng 4 năm
2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI
CÔNG NGHIỆP NGUY HẠI
CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CƠ BẢN (FIRST)

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH

Bình Thuận – Tháng 4 năm 2014

CÔNG TY TNHH
MỘT THÀNH VIÊN CƠ BẢN
Số: 01 /ĐĐD - 2012/TTr-DA
V/v xin cấp đất đầu tư “Nhà máy xử lý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------Bình Thuận, ngày tháng 4 năm 2014

rác thải công nghiệp nguy hại”tại phân
khu K4, trại giam Z30A, xã Trà Tân,
huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

TỜ TRÌNH
Kính gửi:
-

Bộ Công An
Tổng cục Thi hành án và Hỗ trợ Tư Pháp (Tổng cục VIII)

 Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của
Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của
Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành
Luật Đất đai;
 Căn cứ Luật Đầu tư năm 2005; Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính
Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;
Công ty TNHH Một Thành Viên Cơ bản kính đề nghị Bộ Công An, Tổng cục Thi hành
án và Hỗ trợ Tư Pháp (Tổng cục VIII) chấp thuận địa điểm thực hiện dự án “Nhà máy xử lý
rác công nghiệp nguy hại tại Phân khu K4 Trại giam Z30A, xã Trà Tân- huyện Đức Linh- tỉnh
Bình Thuận” theo các nội dung sau:
I. Thông tin về nhà đầu tư:
1. Tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Một Thành Viên Cơ Bản (First Company Limited)
- Giấy phép kinh doanh số: 0305895958
2. Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị Mỹ Nga
3. Địa chỉ trụ sở: 6B HaTa, 103 Phạm Viết Chánh, P.19, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
5. Ngành nghề kinh doanh chính: Thu gom và xử lý, tiêu hủy rác thải không độc hại và độc
hại; xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác (không hoạt động tại trụ sở)
6. Năng lực:
- Vốn điều lệ: 20,000,000,000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)
II- Nội dung đề nghị chấp thuận:
 Tên dự án
: Nhà máy xử lý rác thải công nghiệp nguy hại
 Địa điểm xây dựng : Phân khu K4 Trại giam Z30A, xã Trà Tân- huyện Đức Linh- tỉnh
Bình Thuận
 Diện tích đất
: 10 ha (100,000 m2)
 N...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
----------- ----------
THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU
NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI
CÔNG NGHIỆP NGUY HẠI
Địa điểm : Phân khu K4, trại giam Z30A, Trà Tân, Đức Linh, Bình Thuận
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Một thành viên Cơ Bản (First)
Bình Thuận - Tháng 4 năm
2014
Dự Án Xử Lý Rác Thải Công Nghiệp Nguy Hại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự Án Xử Lý Rác Thải Công Nghiệp Nguy Hại - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Dự Án Xử Lý Rác Thải Công Nghiệp Nguy Hại 9 10 360