Ktl-icon-tai-lieu

DỤNG CỤ CẮT 1 “Nguyên Lí & Dụng Cụ Cắt”

Được đăng lên bởi chien-do
Số trang: 232 trang   |   Lượt xem: 5612 lần   |   Lượt tải: 35 lần
DỤNG CỤ CẮT 1
“Nguyên Lí & Dụng Cụ Cắt”

Giảng viên: Cao Thanh Long
Bộ môn: Dụng Cụ Cắt Vật Lỉệu Kĩ Thuật

NỘI DUNG MÔN HỌC DCC1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bài mở đầu
Chương 1: Thông số hình học của dụng cụ cắt & lớp cắt
Chương 2: Vật liệu dụng cụ cắt
Chương 3: Tiện
Chương 4: Gia công lỗ
Chương 5: Phay
Chương 6: Gia công ren
Chương 7: Gia công răng
Chương 8: Mài
Chương 9: Hệ thống dụng cụ cắt trên máy CNC

2

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyên lí gia công vật liệu – Đại học Bách khoa Hà nội –
2001
2. Nguyên lí & Dụng cụ cắt – ĐHKTCN – 1998
3. Thiết kế dụng cụ cắt kim loại – Xêmentrenco – Nhà xuất bản
KH&KT – 1976
4. Metal Cutting – E.M Trent – 1997
5. Metal Cutting Theory and Practice – David A. Stephenson –
& John S. Agapiou – New York - 1997

3

THÔNG TIN CẦN BIẾT KHI NHẬP MÔN

• Số tiết học:
- Lí thuyết: 57
- Thí nghiệm: 03
• Đánh giá:
- Điểm giữa kì + TN: 30 %
- Điểm kết thúc HP: 70 %
• Hình thức thi:
- Giữa kì: các bài kiểm tra định kì và giữa kì – viết
- Kết thúc học phần: Trắc nghiệm
4

CHƯƠNG I
th«ng sè h nh häc cña dông cô c¾t vµ líp c¾t

1. Nh ng kh¸i niÖm vµ ®Þnh nghÜa c¬ b¶n
2. Th«ng sè h nh häc phÇn c¾t

3. Th«ng sè h nh häc líp c¾t

5

1: nh ng kh¸i niÖm vµ ®Þnh nghÜa c¬ b¶n

1. C¸c chuyÓn ®éng trong qu¸ tr nh c¾t

ChuyÓn ®éng c¾t chÝnh: (Primary/ Cutting motion)
- Lµ chuyÓn ®éng c¬ b¶n t¹o ra phoi.
- X¸c ®Þnh tèc ®é bãc t¸ch phoi vµ tiªu thô chñ yÕu c«ng suÊt c¾t.

- Cã thÓ lµ chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn hoÆc quay trßn, do dao hoÆc
ph«i thùc hiÖn.

6

ChuyÓn ®éng ch¹y dao: ( feed motion)
- Lµ chuyÓn ®éng cÇn thiÕt ®Ó duy tr× qu¸ tr×nh c¾t. ChuyÓn ®éng ch¹y
dao cã thÓ gi¸n ®o¹n hoÆc liªn tôc.

- ChuyÓn ®éng ch¹y dao cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ c¾t hÕt chiÒu dµi chi tiÕt.

ChuyÓn ®éng phô: (secondary motion)
- Lµ c¸c chuyÓn ®éng ®Ó chuÈn bÞ vµ kÕt thóc qu¸ tr×nh c¾t.

2

1
Q

a
b

H×nh 1: Qu¸ tr×nh t¹o h×nh bëi ®êng sinh vµ ®êng chuÈn c¾t

a

b

H×nh 2: C¸c chuyÓn ®éng trong qu¸ tr×nh c¾t
a: qu¸ tr×nh tiÖn; b: qu¸ tr×nh phay
V: chuyÓn ®éng c¾t chÝnh; S: chuyÓn ®éng ch¹y dao

2. C¸c bÒ mÆt h×nh thµnh trªn ph«i

BÒ mÆt cha gia c«ng: (unmachined surface)
- Lµ bÒ mÆt trªn ph«i sÏ ®îc hít ®i mét líp vËt liÖu.
• BÒ mÆt ®ang gia c«ng: (work surface)
- Lµ bÒ mÆt chuyÓn tiÕp gi÷a mÆt ®· vµ cha gia c«ng. Hay cã thÓ
®Þnh nghÜa chÝnh x¸c h¬n: lµ tËp hîp quü ®¹o chuyÓn ®éng c¾t t¬ng
®èi cña c¸c ®iÓm trªn ®o¹n lìi c¾t chÝnh ®ang tham gia c¾t. BÒ mÆt
®ang gia c«ng tiÕp xóc víi ®o¹n lìi c¾t chÝnh ®ang tham gia c¾t.
• BÒ mÆt ®· gia c«ng: (machined surface)
- Lµ bÒ mÆt trªn ph«...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DỤNG CỤ CẮT 1 “Nguyên Lí & Dụng Cụ Cắt” - Người đăng: chien-do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
232 Vietnamese
DỤNG CỤ CẮT 1 “Nguyên Lí & Dụng Cụ Cắt” 9 10 144