Ktl-icon-tai-lieu

Dụng cụ phụ trong đồ gá

Được đăng lên bởi quang-thong-le
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 4161 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chæång 10

DUÛNG CUÛ PHUÛ
10-1. Khaïi niãûm chung.
Táút caí nhæîng cå cáúu duìng âãø gaï âàût dao khi gia cäng âãöu goüi laì duûng cuû
phuû (nhæ äø gaï dao trãn maïy tiãûn, caïc loaûi truûc gaï dao, mang ranh, âáöu rãvon
ve...).
- Pháön låïn duûng cuû phuû (hay goüi laì âäö gaï dao) âaî âæåüc tiãu chuáøn hoaï.
Nhæng trong thæûc tãú, nhiãöu khi cáön nhæîng âäö gaï dao chuyãn duìng. Vê duû, khi thæûc
hiãûn nhiãöu bæåïc gia cäng trãn maïy khoan, ngæåìi ta sæí duûng âäö gaï khoan chuyãn
duìng âãø thay thãú dao maì khäng cáön dæìng maïy.
- Taïc duûng cuía duûng cuû phuû :
+ Âãø náng cao nàng suáút lao âäüng, ngæåìi ta thæåìng duìng caïc loaûi âáöu dao
nhiãöu truûc (muîi khoan, dao phay, dao tiãûn ren) làõp trãn caïc maïy khoan vaûn nàng
mäüt truûc chênh, trãn caïc maïy phay, cuîng nhæ làõp nhiãöu dao tiãûn trãn äø gaï dao cuía
maïy tiãûn vaûn nàng âãø gia cäng âäöng thåìi nhiãöu bãö màût.
+ Âãø måí räüng khaí nàng cäng nghãû cuía maïy: âäö gaï tiãûn raînh, càõt ren trãn
maïy khoan âæïng, âäö gaï xoüc raînh then trãn maïy baìo ngang, âäö gaï tiãûn màût cáöu
trãn maïy tiãûn, âáöu dao quay trãn maïy phay...caïc loai âäö gaï cho pheïp thæûc hiãûn
nhæîng nguyãn cäng maì nhæîng âäö gaï bçnh thæåìng khäng thãø thæûc hiãûn âæåüc. Nhæ
váûy, duìng âäö gaï dao cho pheïp thay nhæîng maïy chuyãn duìng âàõt tiãön bàòng nhæîng
maïy vaûn nàng reî tiãön hån.
+ Trong cäng nghãû chãú taûo maïy haûng nàûng, nhæîng loaûi âäö gaï dao cho pheïp
thæûc hiãûn mäüt khäúi læåüng cäng viãûc ráút låïn khi phæång phaïp gia cäng âæåüc tiãún
haình theo nguyãn tàõc táûp trung nguyãn cäng. Säú láön gaï âàût chi tiãút vaì chu kç saín
xuáút giaím âi ráút nhiãöu.
Sau âáy ta tçm hiãøu mäüt säú duûng cuû phuû thæåìng duìng .
10-2. Duûng cuû phuû duìng trãn maïy khoan
Âäö gaï keûp dao trãn maïy khoan coï nhiãöu loaûi: keûp bàòng mang ranh, keûp
bàòng äúng chuäi cän, keûp bàòng caïc cå cáúu chuyãn duìng khaïc .
10-2-1.Cå cáúu thay dao nhanh.
Cå cáúu thay dao nhanh duìng âãø thay duûng cuû càõt (muîi khoan, muîi khoeït,
dao doa) maì khäng cáön dæìng maïy (hçnh 10-1).
Hçnh 10-1a trçnh baìy nguyãn lê laìm viãûc cuía cå cáúu naìy nhæ sau: chuyãøn
âäüng quay âæåüc chuyãøn tæì truûc chênh cuía maïy qua äúng chuäi cän 1, bi 2, tåïi duûng
cuû càõt (muîi khoan, muîi khoeït, dao doa) làõp trong baûc 3 (baûc 3 coï pháön loîm chæïa

138

bi 2). Âãø tiãún haình thay thãú duûng cuû , ngæåìi cäng nhán duìng tay traïi náng baûc 4
lãn, dæåïi taïc duûng cuía læûc li tám, bi 2 råi vaìo pháön raînh chæïa bi 5, duûng cuû ...
138
Chæång 10
DUÛNG CUÛ PHUÛ
10-1. Khaïi niãûm chung.
Táút caí nhæîng cå cáúu duìng âãø gaï âàût dao khi gia cäng âãöu goüi laì duûng cuû
phuû (nhæ äø gaï dao trãn maïy tiãûn, caïc loaûi truûc gaï dao, mang ranh, âáöu rãvon
ve...).
- Pháön låïn duûng cuû phuû (hay goüi laì âäö gaï dao) âaî âæåüc tiãu chuáøn hoaï.
Nhæng trong thæûc tãú, nhiãöu khi cáön nhæîng âäö gaï dao chuyãn duìng. Vê duû, khi thæûc
hiãûn nhiãöu bæåïc gia cäng trãn maïy khoan, ngæåìi ta sæí duûng âäö gaï khoan chuyãn
duìng âãø thay thãú dao maì khäng cáön dæìng maïy.
- Taïc duûng cuía duûng cuû phuû :
+ Âãø náng cao nàng suáút lao âäüng, ngæåìi ta thæåìng duìng caïc loaûi âáöu dao
nhiãöu truûc (muîi khoan, dao phay, dao tiãûn ren) làõp trãn caïc maïy khoan vaûn nàng
ü
t truûc chênh, trãn caïc maïy phay, cuîng nhæ làõp nhiãöu dao tiãûn trãn äø gaï dao cuía
maïy tiãûn vaûn nàng âãø gia cäng âäöng thåìi nhiãöu bãöût.
+ Âãøíüng khaí nàng cäng nghãû cuía maïy: âäö gaï tiãûn raînh, càõt ren trãn
maïy khoan âæïng, âäö gaï xoüc raînh then trãn maïy baìo ngang, âäö gaï tiãûn màût cáöu
trãn maïy tiãûn, âáöu dao quay trãn maïy phay...caïc loai âäö gaï cho pheïp thæûc hiãûn
nhæîng nguyãn cäng maì nhæîng âäö gaï bçnh thæåìng khäng thãø thæûc hiãûn âæåüc. Nhæ
váûy, duìng âäö gaï dao cho pheïp thay nhæîng maïy chuyãn duìng âàõt tiãön bàòng nhæîng
maïy vaûn nàng reî tiãön hån.
+ Trong cäng nghãû chãú taûo maïy haûng nàûng, nhæîng loaûi âäö gaï dao cho pheïp
thæ
ûc hiãûn mäüt khäúi læåüng cäng viãûc ráút låïn khi phæång phaïp gia cäng âæåüc tiãún
haình theo nguyãn tàõc táûp trung nguyãn cäng. Säúön gaï âàût chi tiãút vaì chu kç saín
xuáút giaím âi ráút nhiãöu.
Sau âáy ta tçm hiãøu mäüt säú duûng cuû phuû thæåìng duìng .
10-2. Duûng cuû phuû duìng trãn maïy khoan
Âäö gaï keûp dao trãn maïy khoan coï nhiãöu loaûi: keûp bàòng mang ranh, keûp
bàòng äúng chuäi cän, keûp bàòng caïc cå cáúu chuyãn duìng khaïc .
10-2-1.Cå cáúu thay dao nhanh.
úu thay dao nhanh duìng âãø thay duûng cuûõt (muîi khoan, muîi khoeït,
dao doa) maì khäng cáön dæìng maïy (hçnh 10-1).
Hçnh 10-1a trçnh baìy nguyãn lê laìm viãûc cuía cå cáúu naìy nhæ sau: chuyãøn
âäüng quay âæåüc chuyãøn tæì truûc chênh cuía maïy qua äúng chuäi cän 1, bi 2, tåï
i duûng
cuûõt (muîi khoan, muîi khoeït, dao doa) làõp trong baûc 3 (baûc 3 coï pháön loîm chæïa
Dụng cụ phụ trong đồ gá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dụng cụ phụ trong đồ gá - Người đăng: quang-thong-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Dụng cụ phụ trong đồ gá 9 10 958