Ktl-icon-tai-lieu

dung sai - kỹ thuật đo lường

Được đăng lên bởi minh-thang-nguyen
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 6783 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Phần I.
Dung sai kỹ thuật
Tác giả: Nguyễn Hữu Thật

1

Chương 1
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DUNG SAI LẮP GHÉP

1. Khái niệm về sai số chế tạo – sai số đo lường:
Khi gia công, không thể đảm bảo chi tiết có các
thông số hình học và các thông số khác chính xác
được.
Nguyên nhân:
+ Sai số trong gia công
+ Sai số trong đo lường
2. Đỗi lẫn chức năng:
Tính đổi lẫn của loại chi tiết là khả năng thay thế
cho nhau, không cần lựa chọn và sữa chữa gì thêm mà
vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm đã qui định.
Đỗi lẫn hoàn toàn và đỗi lẫn không hoàn toàn
Các chi tiết có tính đổi lẫn phải giống nhau về
hình dạng, kích thước, hoặc chỉ được khác nhau trong
một phạm vi cho phép. Phạm vi cho phép đó được gọi
là dung sai. Vậy yếu tố quyết định đến tính đổi lẫn là
2
dung sai.

2. Đỗi lẫn chức năng(tt)
Ý nghĩa của đỗi lẫn chức năng:
- Trong sản xuất
- Trong sửa chữa
- Về mặt công nghệ

3

3. KHÁI NIỆM VỀ KÍCH THƯỚC, SAI LỆCH CƠ BẢN VÀ
DUNG SAI
a. Kích thước

- Kích thước là giá trị bằng số của đại
lượng đo chiều dài (đường kính, chiều
dài,…) theo đơn vị đo được chọn.
- Trong công nghệ chế tạo cơ khí, đơn vị
đo thường dùng là milimét và qui ước
không ghi chữ “mm” trên bản vẽ.

4

b. Kích thước danh nghĩa

- Kích thước danh nghĩa là kích thước được xác
định bằng tính toán dựa vào chức năng chi tiết,
sau đó quy tròn (về phía lớn lên) với chỉ số gần
nhất của kích thước có trong bảng tiêu chuẩn.
Kích thước danh nghĩa dùng để xác định các kích
thước giới hạn và tính sai lệch.
- Kích thước danh nghĩa của chi tiết lỗ kí hiệu là
DN, chi tiết trục kí hiệu là dN.

5

c. Kích thước thực

- Kích thước thực là kích thước nhận được
từ kết quả đo với sai số cho phép.
Ví dụ:
khi đo kích thước chi tiết trục bằng panme có
giá trị vạch chia là 0,01 mm, kết quả đo nhận
được là 24,98mm, thì kích thước thực của chi
tiết trục là 24,98mm với sai số cho phép là 
0,01mm.
- Kích thước thực của chi tiết lỗ kí hiệu là Dt,
chi tiết trục kí hiệu là dt.

6

d. Kích thước giới hạn:
• Dmax, dmax: kích thước giới hạn lớn nhất của lỗ
và trục.
• Dmin, dmin: kích thước giới hạn nhỏ nhất của lỗ và
trục.
• Chi tiết đạt yêu cầu khi kích thước thực thỏa
mãn điều kiện sau:
Dmin  Dt  Dmax
dmin  dt  dmax

7

e. Sai lệch giới hạn:
Sai lệch giới hạn là sai lệch của các kích thước giới
hạn so với kích thước danh nghĩa. Sai lệch giới hạn
gồm sai lệch giới hạn trên (es, ES) và sai lệch giới hạn
dưới (ei, EI).
Chi tiết trục: es = dmax – dN ; ei = dmin – dN
Chi tiết lỗ: ES = Dmax – DN ; EI = Dmin – DN

Chý ý: Tùy theo giá trị c...
1
Phn I.
Dung sai kthut
Tác gi: Nguyn Hu Tht
dung sai - kỹ thuật đo lường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
dung sai - kỹ thuật đo lường - Người đăng: minh-thang-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
dung sai - kỹ thuật đo lường 9 10 137