Ktl-icon-tai-lieu

Dung sai kỹ thuật đo

Được đăng lên bởi giang10071281@gmail.com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1665 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 0:

TÍNH ĐỔI LẪN CHỨC NĂNG

1.Khái niệm về tính đổi lẫn chức năng:
1.1.Định nghĩa:
Tính đổi lẫn chức năng (ĐLCN) của CTM và máy là tính
chất của máy móc, thiết bị và những chi tiết cấu thành, nó đảm
bảo khả năng lắp ráp (hoặc thay thế khi sửa chữa) không cần
lựa chọn, sửa đổi hoặc điều chỉnh mà vẫn đạt được các yêu
cầu kỹ thuật không phụ thuộc vào độ chính xác chế tạo.

Chương 0:

TÍNH ĐỔI LẪN CHỨC NĂNG

1.Khái niệm về tính đổi lẫn chức năng:
1.2.Các dạng đổi lẫn chức năng:
 Tính đổi lẫn chức năng hoàn toàn:
Khi các thông số kỹ thuật của loạt chi tiết gia công đạt
được một độ chính xác nào đó cho phép tất cả đều có thể
lắp thay thế cho nhau được.
 Tính đổi lẫn chức năng không hoàn toàn :
Khi đó để đạt được thông số kỹ thuật của sản phẩm,
trong quá trình lắp ráp (hoặc thay thế khi sửa chữa) người ta
cần phải phân nhóm, lựa chọn chi tiết, điều chỉnh vị trí,
hoặc sửa chữa bổ sung một vài bộ phận nào đó.

Chương 0:

TÍNH ĐỔI LẪN CHỨC NĂNG

1.Khái niệm về tính đổi lẫn chức năng:
1.2.Các dạng đổi lẫn chức năng:
 Đổi lẫn chức năng nội:
là tính đổi lẫn chức năng của các chi tiết riêng biệt trong
một đơn vị lắp hoặc tính đổi lẫn công nghệ của bộ phận hay
cơ cấu trong một sản phẩm.
 Đổi lẫn chức năng ngoại:
là tính đổi lẫn chức năng của các đơn vị lắp khác nhau
được lắp vào các sản phẩm phức tạp theo các kích thước lắp
ghép.

Chương 0:

TÍNH ĐỔI LẪN CHỨC NĂNG

1.Khái niệm về tính đổi lẫn chức năng:
1.3.Hiệu quả của tính đổi lẫn chức năng:
 Hiệu quả đối với quá trình thiết kế.
• Giảm nhẹ được khối lượng công việc thiết kế.
• Thuận tiện trong việc thiết kế.

Chương 0:

TÍNH ĐỔI LẪN CHỨC NĂNG

1.Khái niệm về tính đổi lẫn chức năng:
1.3.Hiệu quả của tính đổi lẫn chức năng:
 Trong sản xuất và chế tạo sản phẩm.
• Tạo điều kiện chuyên môn hóa sản xuất.
• Làm đơn giản hoá quá trình lắp ráp và tạo điều kiện
cho việc tự động hoá quá trình lắp ráp.

Chương 0:

TÍNH ĐỔI LẪN CHỨC NĂNG

1.Khái niệm về tính đổi lẫn chức năng:
1.3.Hiệu quả của tính đổi lẫn chức năng:
 Đối với quá trình sử dụng.
• Hạn chế tối đa giờ chết của máy.
• Không cần bộ phận sửa chữa cồng kềnh, phức tạp.

Chương 0:

TÍNH ĐỔI LẪN CHỨC NĂNG

2.Mục đích môn học:
 Mục đích của môn học là nghiên cứu những nguyên tắc
thiết kế và biện pháp chế tạo để các chi tiết máy đạt được
tính đổi lẫn chức năng về mặt hình học của chi tiết máy và
máy. Trang bị những tiêu chuẩn về dung sai và biện pháp
kiểm tra các yếu tố hình học của chi tiết để giúp cho việc
thực hiện các nguyên tắc thiết kế và chế tạo chi...
1.Khái niệm về tính đổi lẫn chức năng:
Chương 0: TÍNH ĐỔI LẪN CHỨC NĂNG
1.1.Định nghĩa:
Tính đổi lẫn chức ng (ĐLCN) của CTM máy tính
chất của máy móc, thiết bị và những chi tiết cấu thành, đảm
bảo khả năng lắp ráp (hoặc thay thế khi sửa chữa) không cần
lựa chọn, sửa đổi hoặc điều chỉnh vẫn đạt được các yêu
cầu kỹ thuật không phụ thuộc vào độ chính xác chế tạo.
Dung sai kỹ thuật đo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dung sai kỹ thuật đo - Người đăng: giang10071281@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Dung sai kỹ thuật đo 9 10 89