Ktl-icon-tai-lieu

dung sai lắp ghép chi tiết

Được đăng lên bởi Nghiêm Xuân Cường
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 242 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Báo cáo bài tập lần 1
Môn Dung Sai Kỹ Thuật Đo
Số liệu 3

Lớp: CTM - 01
Tên: Nghiêm Xuân Cường
MSSV 21300462

Lắp ghép bề mặt trụ trơn
1 . cho các lắp ghép trụ trơn có kích thước danh nghĩa là 125 mm có
độ hở như trong bảng (đv trong bảng là
)
STT
3

Smax
78

Smin
0

Chọn kiểu lắp tiêu chuẩn cho lắp ghép :
Xác định sai lệch kích thước lỗ và trục :
Lỗ :
ES = +40
EI = 0
Trục :
es = 0
ei = -25
-Tính lại độ hở giới hạn:
= ES – ei =65 µm
= EI – es = 0 µm
=(

+

)/2 =32.5 µm

2. cho mối lắp ghép như bảng
Đề 3

Tính xác suất xuất hiện độ dôi hoặc độ hở hoặc độ hở và độ dôi của lắp ghép:
Lỗ :

ES = +17,5
EI = -17,5
 TD = 35
Trục :
es = 0
ei = -22
 Td = 22
- Đặc tính của lắp ghép :
Nmax = 17,5
Smax = 39,5
- Sai lệch bình phương của độ dôi là:
= √

=
=



=

= -11

=

1,59 ta dc

√

1,59
(

)= (-1,59)= - (

) = -0,4441

 P(S) = 0,5 –(- 0,4441) = 0,9441 => 94,41%
 P(N) = 0,5 +(- 0,4441) = 0,059 => 5,9%

3. Chọn kiểu lắp tiêu chuẩn cho mối ghép ổ trượt lắp lỏng làm việc trong điều
kiện ma sat ướt trong bảng sau
Đề
3

(
)
1300

Kiểu lắp lỏng
P (N/ )
1,2 * 10^6

1/

 Đối với kiểu lắp lỏng các thông số làm việc của ổ là
d = 175 mm , l = 175 mm , dầu tuốc bin 22 với độ nhớt động học ở 500C
là
= 19.10-3Ns/m2, nhám bề mặt là RaD = 0,8m và Rad = 0,8m. (với k=2
và
= 2
Tính chiều dày nhỏ nhất cho phép của nêm dầu
[
= 2(4RaD + 4Rad +
)
[hmin ] = 2(4* 0,8 + 4* 0,8 + 2) =16,8 *10-6 m

Tinhd hệ số Ah
Ah =

=
√

√

Khi 1/ dN =1 và ứng với Ah = 0,131 thì
[ Smin ] = 2,857 [hmin ]
 [Smin ] = 2,857* 16,8 *
Khi Ah = 0,131 thì
Ta tính được
[Smax ] =

160,48*

m = 160,48

= 0, 981

=

= 5,82*

m = 1768,5

Tính độ hở tốt nhất

Stnh =

=

= 216,04 *

Ta chọn mối lắp cho kiểu lắp ghép là: Ø175

Lắp ghép có đặc tính
= 145 µm
= 308 µm
= 226.5 µm.

(

).

4 . lắp ghép ổ lăn
a.KÝch th-íc c¬ b¶n:
Theo TCVN 1479-74, TCVN 1516-742 æ l¨n cã kÝch th-íc c¬
b¶n sau:
d = …… mm; D = …… mm; B = ……. mm; r = …… mm.
BẢNG 4:
Nhóm
d
D
B
r
3
30
72
27
2

b. QuyÕt ®Þnh kiÓu l¾p cho mèi ghÐp æ l¨n víi trôc vµ vá hép
m¸y, víi ®iÒu kiÖn:
-Vßng trong quay cïng víi trôc, tải trọng hướng tâm không
đổi
- ChÞu t¶i träng cã va ch¹m vµ rung ®éng võa ph¶i (K  1,5).
- Phản lực hướng tâm tính toán của ổ theo bảng 5
Nhóm
Tải trọng R (kg )
3
400
- Theo đề bài thì vòng trong ổ lăn chịu tải chu kỳ nên lắp chặt, còn vòng
ngoài ổ lăn chịu tải cục bộ nên lắp lỏng.
- Vòng ngoài có kích thước D = 72 mm, lắp ghép với vỏ, chịu tải trọng
cục bộ có va chạm và ...
ĐẠI HC QUỐC GIA THÀNH PHỐ H CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
Báo cáo bài tập ln 1
Môn Dung Sai Kỹ Thuật Đo
S liu 3
Lp: CTM - 01
Tên: Nghiêm Xuân Cường
MSSV 21300462
dung sai lắp ghép chi tiết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
dung sai lắp ghép chi tiết - Người đăng: Nghiêm Xuân Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
dung sai lắp ghép chi tiết 9 10 113